- TRŽIŠTE - /12.08.2020./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 19.20 din/kg , pšenica 17.90 din/kg , soja 42.60 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Čikagu: kukuruz 12.33 din/kg , pšenica 17.98 din/kg , soja 32.59 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 11.50 din/kg , pšenica 14.49 din/kg , soja 30.53 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Parizu: kukuruz 19.26 din/kg , pšenica 20.87 din/kg , soja - ;

Drugi pišu

 

GODINE KOJE ĆE POJESTI PRESKUPA HARANA

(Ažurirano pre 11 nedelja i pet dana)

Do sa­da su ce­ne po­ljo­pri­vred­nih pro­iz­vo­da ska­ka­le u pro­le­će, ka­da poč­nu da se ta­nje zalihe, a ne tik po­sle že­tve i pred ber­bu ku­ku­ru­za. Sa­da, zbog su­še i vi­so­kih tem­pe­ra­tu­ra, od­no­sno pod­ba­ča­ja u pro­iz­vod­nji si­ro­vi­na ne sa­mo kod nas već i u ce­lom sve­tu, mo­že­mo oče­ki­va­ti ve­li­ki ce­nov­ni udar na je­sen, a na pro­le­će – ko zna šta nas če­ka.

Za sa­mo de­set da­na so­ja je na ber­zi na­ra­sla s 58 di­na­ra na 71,5, što je ne­za­pam­ćen skok. To naj­bo­lje go­vo­ri o si­tu­a­ci­ji na spr­že­nim nji­va­ma i na tr­ži­štu po­ljo­pri­vred­nih pro­iz­vo­da, ali i o to­me ka­kve će nas ce­ne u rad­nja­ma do­če­ka­ti na je­sen. So­ja je ap­so­lut­ni re­kor­der, ali i pše­ni­ca, ku­ku­ruz i dru­ge kul­tu­re oba­ra­ju sve ce­nov­ne "pi­ko­ve" iz po­sled­nje de­ce­ni­je ili dve.

– Kra­jem pro­šle ne­de­lje so­ja je bi­la 58 di­na­ra, a sa­da je sku­plja 23 po­sto, i to je pot­pu­no van­red­na si­tu­a­ci­ja – ka­že za "Dnev­nik" di­rek­tor Pro­dukt­ne ber­ze u No­vom Sa­duŽar­ko Ga­le­tin. – Njen "pik" je bio 21. apri­la 2008, ka­da je ko­šta­la 663,19 do­la­ra po to­ni, a ju­če je na ber­zi bi­la 751,40 do­lar, od­no­sno 71,5 din. To je ap­so­lut­na di­nar­ska i do­lar­ska vrenost, mak­si­mum u sva­kom po­gle­du.  

On pod­se­ća na to da je ku­ku­ruz imao naj­ve­ću vred­nost 12. ok­to­bra 2007. go­di­ne, ka­da je bio 17,60 di­na­ra, od­no­sno 326 do­la­ra, i sve do sle­de­će ber­be je ostao na vi­so­kom ni­vou. Ju­če je žu­to zr­no na no­vo­sad­skoj ber­zi ko­šta­lo 25 di­na­ra, i to je ap­so­lut­ni re­kord u dinarskom smi­slu, me­đu­tim ne i u do­lar­skom jer mu je ce­na 262 do­la­ra.

– Ali, s ob­zi­rom na to ka­kvu ten­den­ci­ju ra­sta ima, ve­ru­jem da će ku­ku­ruz br­zo pre­sti­ći i do­lar­sku vred­nost iz 2007. go­di­ne. Pše­ni­ca je "pik" ima­la u apri­lu 2008. go­di­ne, ka­da je ko­šta­la 23 di­na­ra, a sad je 25. Me­đu­tim, 23 di­na­ra su bi­la 454 do­la­ra, a sa­da je tih 25 dina­ra 262 do­la­ra – na­vo­di Ga­le­tin, uz oce­nu da je sa­da mno­go ujed­na­če­ni­ji rast ce­na svih pri­mar­nih po­ljo­pri­vred­nih kul­tu­ra, od­no­sno da u istom pe­ri­o­du ima­mo sin­hro­ni­zo­van rast. U di­nar­skim iz­no­si­ma sve su te ce­ne na ap­so­lut­nim mak­si­mu­mi­ma. Po­sma­tra­no u do­la­ri­ma, so­ja je obo­ri­la re­kord, a za dve ne­de­lje svoj naj­ve­ći do­lar­ski iz­nos mo­gao bi pre­sti­ći i ku­ku­ruz, ako ne pad­ne va­lja­na ki­ša, ali pi­ta­nje je da li će i ta­da toj ži­ta­ri­ci bi­ti bo­lje – ve­li Ga­le­tin. – Već sa­da mo­gu da tvr­dim da će­mo ovu go­di­nu za­pam­ti­ti kao godinu sku­pe hra­ne. To te­me­ljim na či­nje­ni­ci da će sve si­ro­vi­ne iz pri­mar­ne poljoprivredne pro­iz­vod­nje ima­ti iz­u­zet­no vi­so­ke ce­ne.

Elem, rast ce­na naj­va­žni­jih si­ro­vi­na iz sek­to­ra pro­iz­vod­nje ne­mi­nov­no će do­ve­sti do to­ga da će ce­ne tih ro­ba bi­ti iz­u­zet­no vi­so­ke i na me­đu­na­rod­nom i na na­šem tr­ži­štu. Me­đu­tim, Sr­bi­ja ima tu pred­nost što ima ta­kav pri­rod­ni re­surs i pro­iz­vod­ni ka­pa­ci­tet da mo­že zadovo­lji­ti svo­je po­tre­be, sma­tra Ga­le­tin, uz upo­zo­re­nje na to da prin­cip sa­mo­do­volj­no­sti mo­že bi­ti do­ne­kle ugro­žen za­tva­ra­njem bi­lan­sa u pro­iz­vod­nji ku­ku­ru­za, ko­ji je od očekiva­nja da će­mo ima­ti re­kord­nu pro­iz­vod­nju i iz­voz do­šao do to­ga da raz­mi­šlja­mo o to­me da li će ga bi­ti do­volj­no za po­tre­be Sr­bi­je.

Me­đu­na­rod­na kon­ku­ren­ci­ja na tr­ži­štu ku­ku­ru­za je iz­u­zet­no ozbilj­na, ali se Sr­bi­ja i po­red to­ga iz­bo­ri­la za to da bu­de me­đu pr­vih de­set iz­vo­zni­ka u sve­tu i, po nje­go­voj oce­ni, bi­la bi ve­li­ka šte­ta da ta tr­ži­šta ta­ko la­ko iz­gu­bi­mo.

– Sva­ka­ko će­mo ima­ti pro­blem ne­do­stat­ka ro­be i za­to sa­da tre­ba bi­ti mu­dar, naj­pre proceni­ti ko­je će­mo ko­li­či­ne ima­ti ka­da se usev ski­ne i na­kon to­ga do­ne­ti mu­dru po­li­ti­ku da bi­smo za­dr­ža­li iz­vo­zna pod­ruč­ja, a u isto vre­me za­šti­ti­li do­ma­će bi­lan­se – re­kao je Gale­tin.

  (S. Glu­šče­vić, Dnevnik)


Do­volj­no pše­ni­ce

Di­rek­tor Re­pu­blič­ke di­rek­ci­je za rob­ne re­zer­ve Go­ran Ta­sić iz­ja­vio je ju­če da tre­nut­no po­sto­je sa­svim do­volj­ne za­li­he pše­ni­ce.

– Tre­nut­ne za­li­he, ko­je su za­no­vlje­ne ovo­go­di­šnjim ro­dom, sa­svim su do­volj­ne da se mirno ula­zi u na­red­ni pe­riod bez ob­zi­ra na ku­po­vi­nu ko­ja je u to­ku – re­kao je Ta­sić, i dodao da ima­mo ko­li­či­nu od ne­kih 20.000 to­na ko­je se ovih da­na pre­u­zi­ma­ju na osno­vu rob­ne raz­me­ne za mi­ne­ral­na đu­bri­va ko­ja je ob­va­lje­na pre ne­ko­li­ko me­se­ci.