- TRŽIŠTE - /13.09.2018./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 16.00 din/kg , pšenica 19.00 din/kg , soja 35.80 din/kg ; /13.09.2018./ Berza u Čikagu: kukuruz 13.39 din/kg , pšenica 17.53 din/kg , soja 30.58 din/kg ; /13.09.2018./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 12.22 din/kg , pšenica 17.11 din/kg , soja 27.22 din/kg ; /13.09.2018./ Berza u Parizu: kukuruz 20.70 din/kg , pšenica 23.28 din/kg , soja - ;

ИЗМЕНА РАСПОДЕЛЕ ПОДСТИЦАЈА

 

На основу члана 4. став 1. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2017. годину („Службени гласник РС”, број 99/16)и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14 -УС и 44/14),

            Влада доноси

У Р Е Д Б У

О ИЗМЕНАМА УРЕДБЕ О РАСПОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈА

У ПОЉОПРИВРЕДИИ РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ У 2017. ГОДИНИ

(„Службени гласник РС”, број 88/17 од 29. септембар 2017. године)

Члан 1.

У Уредби о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2017. години („Службени гласник РС”, бр. 8/17, 53/17 и 67/17),у члану 2. став 2.речи: „20.272.453.000 динара” замењују се речима: „19.062.453.000 динара”.

Став 3. мења се и гласи:

,,Законом о буџету Републике Србије за 2017. годину у Разделу 23, Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Глава 23.10 Управа за аграрна плаћања, Програм 0103 Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, Функција 420 Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, Програмска активност/пројекат 0002 Мере руралног развоја, Eкономска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама утврђена су укупна средства у износу од 3.847.000.000 динара. У складу са Решењем о промени апропријације број: 401-00-1513/2017 од 18. маја 2017. године на Економску класификацију 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама пренета су средства у износу 900.000.000 динара. У складу са Решењем о промени апропријације број:  401-00-3011/2017 од 27.септембра 2017. године на Економску класификацију 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама пренета су средства у износу 1.210.000.000 динара. Укупна средства на Економској класификацији 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама износе 5.957.000.000 динара, која се распоређују у складу са овом уредбом.”

Члан 2.

У члану 3. став 2. речи: „2.500.000.000 динара” замењују се речима: „2.760.000.000 динара”.

У ставу 3. речи:„1.000.000.000 динара” замењују се речима: „820.000.000 динара”.

Члан 3.

У члану 5. став 1. речи:„17.772.453.000 динара” замењују се речима: „16.302.453.000 динара”.

У ставу 2. тачка 4) речи: „1.300.000.000 динара” замењују се речима: „1.500.000.000 динара”.

У тачки 6) речи: „400.000.000 динара” замењују се речима: „550.000.000 динара”.

У тачки 8) речи: „604.744.000 динара” замењују се речима: „94.744.000 динара”.

У тачки 9) речи: „3.861.128.000 динара” замењују се речима: „2.551.128.000 динара”.

Члан 4.

У члану 8. став 1. речи: „3.747.000.000 динара” замењују се речима: „5.137.000.000 динара”.

У ставу 2. тачка 1) речи: „2.984.000.000 динара” замењују се речима: „4.150.300.000 динара”.

У тачки 1) подтачка (1) речи: „2.760.500.000 динара” замењују се речима: „3.706.800.000 динара”.

У подтачки (1) алинеја друга мења се и гласи:

„– подршку за унапређење примарне пољопривредне производње у износу од 3.556.800.000 динара, од чега за подршку за инвестиције за набавку нових машина и опреме, као и квалитетних приплодних грла у износу од 1.046.300.000 динара, за подршку за инвестиције за набавку нових трактора у износу од 1.830.500.000 динара, а за подршку инвестицијама за изградњу и опремање објеката у износу од 680.000.000 динара;”.

У тачки 1) подтачка (2) речи: „173.500.000 динара” замењују се речима: „393.500.000 динара”.

У подтачки (2) алинеја трећа речи: „170.000.000 динара” замењују се речима: „390.000.000 динара”.

У тачки 2) речи: „163.000.000 динара” замењују се речима: „155.500.000 динара”.

У тачки 2) подтачка (3) речи: „8.000.000 динара” замењују се речима: „500.000 динара”.

У тачки 3) речи: „190.000.000 динара” замењују се речима: „430.200.000 динара”.

У тачки 3) подтачка (1) речи: „20.000.000 динара” замењују се речима: „100.000 динара”.

У тачки 3) подтачка (2) речи: „120.000.000 динара” замењују се речима: „420.000.000 динара”.

У тачки 3) подтачка (3) речи: „50.000.000 динара” замењују се речима: „10.100.000 динара”.

У подтачки (3) алинеја друга речи: „40.000.000 динара” замењују се речима: „100.000 динара”.

У тачки 4) речи: „10.000.000 динара” замењују се речима: „1. 000.000 динара”.

У тачки 4) подтачка (1) речи: „6.000.000 динара” замењују се речима: „500.000 динара”.

У тачки 4) подтачка (2) речи: „4.000.000 динара” замењују се речима: „500.000 динара”.

Члан 5.

            Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 Број:110-9422/2017

У Београду, 28. септембра 2017. године

В Л А Д А     

                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                Ана Брнабић, с.р.