Мере аграрне политике АП Војводине за богатија поља

 

ПОВЕЋАЊЕ И ПОДМЛАЂИВАЊЕ САВЕТОДАВНЕ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ

Нови Сад, 29.12.2022.

Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство Владимир Галић, у наставку разговора за наш портал, осврнуо се на статус и рад саветодавне и прогнозне службе у АП Војводини, као и на обимне послове у области  водопривреде.

Како оцењујете доступност и коришћење наводњавањa за потребе ратара?

У 2022. години Секретаријат је суфинансирао инвестиције пољопривредних газдинстава кроз конкурс за наводњавање, набавку опреме за наводњавање на површини од 1.952 хектара ратарких култура, 1.249 хектара повртарских култура и 359 вишегодишњих засада.

Колико и где су извршене инвестиције у уређењу каналске мреже и одржавање система?

У току 2022. године извршени су радови у укупној вредности од 495,838,302.28 динара, учешће Секретаријатa износило је 247,000,000.00 динара. Предметни радови извршени су по конкурсу из 2021. године, право је остварило 37 јединица локалне самоуправе и то: Општина Инђија, Општина Стара Пазова, Општина Ириг, Општина Рума, Општина Пећинци, Општина Бечеј, Општина Ада, Град Панчево, Општина Алибунар, Општина Сечањ, Општина Бачка Паланка, Град Сремска Митровица, Општина Бачки Петровац, Општина Бачка Топола, Општина Нова Црња, Општина Бела Црква, Град Кикинда, Општина Пландиште, Општина Кањижа, Општина Ковачица, Општина Шид, Општина Ковин, Општина Тител, Град Вршац, Град Зрењанин, Општина Темерин, Општина Жабаљ, Град Сомбор, Општина Србобран, Општина Апатин, Општина Кула, Општина Бач, Општина Нови Кнежевац, Општина Врбас, Град Нови Сад, Општина Чока и Општина Нови Бечеј.

У току 2022. године расписан је такође нови конкурс и закључени су уговори са локалним самоуправама у укупном износу 496,182,113.08 динара, учешће Секретаријатa износило је 247,920,056.02 динара. Предметни радови ће бити завршени до средине 2023. године, а право је остварило 38 јединица локалне самоуправе и то:  Општина Шид, Општина Мали Иђош, Град Сремска Митровица, Општина Инђија, Град Сомбор, Општина Пећинци, Општина Ириг, Град Вршац, Општина Оџаци, Општина Тител, Општина Бачка Топола, Општина Пландиште, Општина Кањижа, Општина Стара Пазова, Општина Сента, Општина Бачка Паланка, Општина Ада, Општина Ковин, Општина Бач, Општина Чока, Општина Нови Кнежевац, Општина Бачки Петровац, Општина Ковачица, Општина Србобран, Општина Рума, Град Кикинда, Општина Нова Црња, Општина Житиште, Општина Жабаљ, Општина Алибунар, Град Зрењанин, Општина Кула, Општина Опово, Град Панчево, Општина Темерин, Општина Бела Црква, Град Нови Сад и Град Суботица.

Које инвестиције у наредној години ће реализовати АП Војводина на уређењу и коришћењу вода?

За наредну годину Програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта АПВ за уређење каналске мреже у сврху одводњавања  обезбеђена су средства у износу од 260.000.000,00 динара која представљају учешће Секретаријата, а преостала средства обезбеђују локалне самоуправе.

Да ли Секретаријат посебним програмима може да помогне решавање кризе у области свињарства и музног говедарства?

У првим месецима 2023. године Секретаријат ће расписати Конкурс за доделу средства за набавку приплодних грла у свињарству и говедарству. За ову меру опредељено је 150.000.000, 00 динара.

Које надлежности има АП Војводина у заштити од узурпирања пашњака?

АП Војводина нема надлежности над коришћењем пашњака, па тиме ни надлежности у погледу узурпације истих.

У АП Војводини се налазе велики и савремени воћњаци, као и нови засади винограда, што је и резултат улагања Покрајинског секретаријата -шта су нови планови и помоћ у налажењу тржишта?

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство сваке године расписује конкурсе који имају за циљ унапређење воћарства и виноградарства, као и винарства. Ове године расписани су конкурс за набавку опреме за заштиту од временских непогода, конкурса за набавку опреме за наводњавање, као и конкурс за инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава у коме је нагласак био на набавци прикључне механизације за све секторе, па тако и секторе воћарства и виноградарства. Такође, конкурсним линијама за прераду воћа и грожђа и набавку опреме за производњу вина и ракије подстиче се прерада воћа и поврћа, како би се створила додатна вредност пољопривредних производа. За наредну годину су планирани исти ови конкурси, али прилагођени потребама пољопривредника.

Пољопривредне саветодавне службе су све значајнији ослонац газдинства. Број и структура, према оценама стручњака из ЕУ не задовољавају. Шта се може очекивати у даљем развоју ових служби, уз прогнозно-информативну службу, пре свега у дефинисању статуса?

Пољопривредне  саветодавне и стручне службе имају дефинисан статус: то су мала привредна друштва са ограниченом одговорношћу  са већинским државним капиталом и послују по овлашћењимаМинистарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, а обављају саветодавне, стручне и контролне послове значајне за промет биља и биљних приоизвода  унутар земље. Укупно их у Републици Србији има 34  и Енолошка станица из Вршца.

Године 2002. Министарство је пренело надлежности на  Аутономну покрајину Војводину, па је Секретаријат  добио надлежности за креирање, финансирањеи надзор над радом пољопривредне саветодавне службе Војводине, које чине тренутно  деветпољопривредних  стручних служби (ПСС), двепољопривредне саветодавне службе (ПССС),  Истраживачко – развојни Институт Тамиш из Панчева и Енолошка станица из Вршца. Седишта служби су у свим већим градовима у Војводини.

Прогнозно извештајна служба, односно прогнозно извештајни послови су послови које обављају стручњаци за заштиту биља  који су запослени у оквиру ПСС И ПССС и Истраживачко развојног института Тамиш из Панчева. Рад прогнозно извештајне службе је почео као пројекат  док се није успоставила инфраструктура и набављена потребна опрема за рад и стручни кадар. Данас је то систем који функционише у оквиру ПСС и ПССС и на подручју Војводине се финасира из Програма заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта.

Што се тче саветодаваца, свакако би требало повећати број и подмладити кадар у наредном периоду, јер ова служба је значајна за пољопривреднике и за развој и унапређење пољопривреде и руралног развоја.

(Подршка: Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.)

--- Subvencije --- 

---> KLIKNITE OVDE! <---


--- Pregled Cena Žitarica --- 

---> KLIKNITE OVDE! <---


--- Vaš komentar na nove cene žitarica 
---  
---> KLIKNITE OVDE! <---

--- Besplatni Agro Saveti ---
---> KLIKNITE OVDE! <---