- TRŽIŠTE - /18.07.2018./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 16.00 din/kg , pšenica 16.50 din/kg , soja 39.50 din/kg ; /18.07.2018./ Berza u Čikagu: kukuruz 13.85 din/kg , pšenica 18.41 din/kg , soja 31.37 din/kg ; /18.07.2018./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 12.65 din/kg , pšenica 17.59 din/kg , soja 29.11 din/kg ; /18.07.2018./ Berza u Parizu: kukuruz 20.22 din/kg , pšenica 21.96 din/kg , soja - ;

NEMA RAZLOGA DA ULJE POSKUPI NA 160 DINARA

 

Beograd, 3. oktobar 2017.

Izvor: Politika

  • Sun­co­kre­ta ima do­volj­no i za do­ma­će po­tre­be i za iz­voz, tvr­de u Udru­že­nju „Žita Sr­bi­je”

Po­sle­di­ce su­še po sun­co­kret su mi­ni­mal­ne u od­no­su na dru­ge ra­tar­ske kul­tu­re. I zbog to­ga ne po­sto­ji raz­log za zna­čaj­ni­je po­sku­plje­nje sun­co­kre­to­vog ulja na do­ma­ćem tr­ži­štu, ka­že Vu­ko­sav Sa­ko­vić, pred­sed­nik Udru­že­nja „Žita Sr­bi­je”. On je od­ba­cio spe­ku­la­ci­je po­je­di­nih ana­li­ti­ča­ra i me­di­ja da po­sto­je tr­ži­šni raz­lo­zi zbog ko­jih bi ce­na ulja u ma­lo­pro­da­ji usko­ro mo­gla da bu­de po­ve­ća­na sa pro­seč­nih 135 na 160 di­na­ra.

– Bi­lo je od­re­đe­nih uma­nje­nja pri­no­sa, ali je za­to se­tva sun­co­kre­ta bi­la ve­ća ne­go pret­hod­nih go­di­na. Ovo­go­di­šnji rod sun­co­kre­ta iz­no­si 577. 000 to­na, dok su na­še po­tre­be oko 480.000 to­na. To zna­či da ima­mo vi­še sun­co­kre­ta ne­go što na­ši pre­ra­đi­va­či mo­gu da pre­ra­de – is­ti­če Sa­ko­vić. - Pro­ce­nju­je se da će oko 140.000 to­na sun­co­kre­ta bi­ti iz­ve­ze­no, ali da će­mo od­re­đe­ne ko­li­či­ne, kao i sva­ke go­di­ne, da uve­ze­mo.

– Nor­mal­no je da je rod sla­bi­ji jer je pro­šla go­di­na bi­la re­kord­na. Ne vi­dim raz­log za ozbilj­ni­je po­sku­plje­nje je­sti­vog ulja, po­go­to­vo ne na osno­vu ro­da. Sun­co­kret je pro­šle go­di­ne ko­štao pri­bli­žno isto. Raz­li­ka je mi­ni­mal­na ako je i bu­de. Ce­na sun­co­kre­ta još ni­je od­re­đe­na već se pro­iz­vo­đa­či is­pla­ću­ju akon­ta­ci­o­no – ka­že Sa­ko­vić.  

Vo­de­ći pro­iz­vo­đa­či još se ne iz­ja­šnja­va­ju o even­tu­al­nom po­ve­ća­nju ce­na. U fa­bri­ka­ma ulja „Sun­ce”, „Ba­nat”, „Vi­tal” i „Di­ja­mant” ju­če ni­su od­go­vo­ri­li na pi­ta­nje „Po­li­ti­ke” da li spre­ma­ju no­ve ce­nov­ni­ke i da li je re­al­no oče­ki­va­ti po­sku­plje­nje od 20 od­sto. 

Ana­li­ti­čar Če­do­mir Ke­co, me­đu­tim sum­nja u zva­nič­ne po­dat­ke i sma­tra da će ove go­di­ne zbog su­še ne­do­sta­ja­ti naj­ma­nje 100.000 to­na sun­co­kre­ta da bi do­ma­ća in­du­stri­ja bi­la za­po­sle­na u pu­nom ka­pa­ci­te­tu.

– Ali i po­red to­ga ne po­sto­ji raz­log za po­sku­plje­nje ulja na 160 di­na­ra. To je ne­re­a­lan zah­tev. Ot­kup­na ce­na sun­co­kre­ta u tom slu­ča­ju bi mo­ra­la da bu­de od 45 do 48 di­na­ra po ki­lo­gra­mu. A po sa­da­šnjim na­ja­va­ma ne­će bi­ti ve­ća od 38 di­na­ra – ka­že Ke­co.  

Po pro­ce­ni Re­pu­blič­kog za­vo­da za sta­ti­sti­ku, ovo­go­di­šnji rod sun­co­kre­ta bi­će 540.590 to­na. Pod ovom kul­tu­rom za­se­ja­no je 10 od­sto vi­še po­vr­ši­na ne­go u 2016. Vo­ji­slav Stan­ko­vić, agrar­ni ana­li­ti­čar ka­že da iako je pri­nos za oko 13 od­sto ni­ži, po­nu­đe­na ce­na sun­co­kre­ta od­go­va­ra pro­iz­vo­đa­či­ma jer je za ne­ko­li­ko di­na­ra vi­ša od tro­go­di­šnjeg pro­se­ka (31,40 di­na­ra).

– Ne­ma raz­lo­ga za po­sku­plje­nje. Sa pre­la­znim za­li­ha­ma ima­će­mo vi­šak sun­co­kre­ta i za pre­ra­du i za iz­voz – is­ti­če Stan­ko­vić, do­da­ju­ći da ni ulja­ra­ma u ovom tre­nut­ku ne bi od­go­va­ra­lo da po­di­žu ce­ne. Po­zna­to je, ka­že, da uko­li­ko do­đe do ra­sta ce­na na do­ma­ćem tr­ži­štu taj pro­iz­vod gu­bi na kon­ku­rent­no­sti u iz­vo­zu na svet­skom tr­ži­štu.