- TRŽIŠTE - /21.09.2018./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 16.00 din/kg , pšenica 19.00 din/kg , soja 35.80 din/kg ; /21.09.2018./ Berza u Čikagu: kukuruz 14.15 din/kg , pšenica 19.28 din/kg , soja 31.32 din/kg ; /21.09.2018./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 12.41 din/kg , pšenica 17.90 din/kg , soja 27.51 din/kg ; /21.09.2018./ Berza u Parizu: kukuruz 20.92 din/kg , pšenica 23.85 din/kg , soja - ;

„Politika” saznaje

 

ZABRANJEN UVOZ NAJLOŠIJEG MESA

Beograd, 6. januar 2016.

Izvor: Politika

Pre­ra­đi­vač­ka me­sna in­du­stri­ja u Sr­bi­ji osta­je na za­do­volj­stvo po­tro­ša­ča bez jef­ti­ne si­ro­vi­ne na ko­joj je go­di­na­ma ostva­ri­va­la ogrom­ne pro­fi­te. Ka­ko „Po­li­ti­ka” sa­zna­je pre­ma no­vim pro­pi­si­ma, ko­ji su stu­pi­li na sna­gu 1. ja­nu­a­ra, pro­iz­vo­đa­či vi­še ne­će sme­ti da uvo­ze i ko­ri­ste naj­lo­ši­ju ka­te­go­ri­ju me­ha­nič­ki ot­ko­šte­nog me­sa (MSM) ko­ja se ko­ri­sti­la u pro­iz­vod­nji vir­šli, ko­ba­si­ca, pa­ri­ze­ra...

Kulturno-prosvetna zajednica Srbije

 

PRIZNANJE ZA STVARALAŠTVO SELIMA

Beograd, 6. januar 2016.

Kulturno-prosvetna zajednica Srbije uz podršku Ministarstva kulture i poljoprivrede i ove godine organizuje akciju Takmičenje sela Srbije, koja ima tradiciju dugu pola veka.

Ova akcija nije klasično takmičenje, nego je cilj da se predstave ljudi koji stvaraju, ali i da se skrene pažnja na probleme, kako bi se sprečilo gašenje sela, počev od nemogućnosti opstanka domaćinstava, pa do zatvaranja jedne po jedne institucije u selu (škole, domovi kulture, ambulante, veterinarske stanice...).

Na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu 21. i 22. januara

 

SAVETOVANJE POLJOPRIVREDNIKA, AGRONOMA I SAVETODAVACA

Novi Sad, 5. januar 2016.

Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu – Departman za ratarstvo i povrtarstvo 21. i 22. januara organizuje Savetovanje poljoprivrednika, agronoma i savetodavaca.

Novi Pravilnik o mesu

 

RAZUM POBEDIO GRAMZIVOST – STOPIRAN UVOZ ŠKART MESA

Beograd/Novi Sad, 5. januar 2016.

Pripremila: Biljana Popadić

Od 1. januara 2016. se primenjuje novi Pravilnik o kvalitetu usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa i proizvoda od mesa, čije donošenje je još pre sedam meseci pokrenula redakcija lista „Gazdinstvo”. Sa modelom promena tada je upoznato Ministarstvo poljoprivrede, odnosno Uprava za veterinu, ali se ova redakcijska inicijativa razbila o zid ćutanja, a potom i otpora promeni pravilnika, kojom bi se sprečilo korišćenje mlevenih kostiju sa antibioticima, teškim metalima, kokciodiostaticima u različitim proizvodima.

PREGLED CENA ŽITARICA

 

05.01.2016.

CENE ŽITARICA NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU, BERZAMA U BUDIMPEŠTI, ČIKAGU, MINEAPOLISU I PARIZU

REALIZOVANE CENE DO 12 ČASOVA

CENE SU OBRAČUNATE PO SREDNJEM KURSU NA DAN OBJAVLJIVANJA

Svođenje računa

 

STARI I NOVI DUG POLJOPRIVREDNIKA PREMA DRŽAVI VEĆI OD MILIJARDE EVRA

Beograd, 5. januar 2016.

Izvor: List „Gazdinstvo”

Dug poljoprivrednika po više osnova prema državi iznosi više od 1,2 milijarde evra, a nezvanično se govori da je reč i o većem iznosu kada se sabere dug na prihod od poljoprivrede.

U januaru prošle godine, tadašnji VD direktor Poreske uprave Ivan Simić je za list „Gazdinstvo” izjavio da već godinama poljoprivrednici duguju veliki novac državi, ali nije mogao tačno da kaže od kog datuma se vode ta dugovanja. Tada je rečeno, da zakasnele uplate PIO fondu iznose 104.292.096.087 dinara, a za zdravstvo 24.650.513.539 dinara. Navedena su i poreska dugovanja od 41.462.288 dinara.

Edukacija

 

KURS ZA RUKOVAOCE SUŠARA U POLJOPRIVREDI

Novi Sad, 4. januar 2016.

Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu već oko dvadeset godina radi na posebnoj obuci stručnjaka koji brinu o sušenju i skladištenju svega onoga što se u domaćoj poljoprivredi proizvede. Ova obuka se obavlja u okviru planiranog kursa.

Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu - Seminar - obuka za proizvodnju

 

SUŠENJE VOĆA, POVRĆA …

Novi Sad, 4. januar 2016.

Grupa istraživača sa Poljoprivrednog fakulteta iz Novog Sada, predvođeni profesorima dr Ljiljanom Babić i dr Mirkom Babićem, osvojili su tehnologiju i razvili tehniku za kombinovano sušenje voća. Želja ovog tima je da svoja saznanja prenese u praksu. To će se obaviti na seminaru o proizvodnji sušenog voća, povrća i sličnih biomaterijala, u periodu od 08. do 11. februara 2016, na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu u Istraživačkom, edukativnom i proizvodnom centru za sušenje voća i povrća (Laboratorija za biosistemsko inženjerstvo).

PREGLED CENA ŽITARICA

 

31.12.2015.

CENE ŽITARICA NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU, BERZAMA U BUDIMPEŠTI, ČIKAGU, MINEAPOLISU I PARIZU

REALIZOVANE CENE DO 12 ČASOVA

CENE SU OBRAČUNATE PO SREDNJEM KURSU NA DAN OBJAVLJIVANJA

Komentar nedeljnog prometa roba na Produktnoj berzi u Novom Sadu

 

Promet robe na Produktnoj berzi od 28. decembra  do 31. decembra  2015.

Novi Sad, 31. decembar  2015.g.

Žarko Galetin, direktor Produktne berze u Novom Sadu