Uredbe i konkursi

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

 

На основу члана 55. став 2. Закона о безбедности хране (,,Службени гласник РСˮ, број 41/09) и члана 76. став 3. Закона о ветеринарству (,,Службени гласник РС”, бр. 91/05, 30/10 и 93/12),

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

 ПРАВИЛНИК

О КВАЛИТЕТУ ЈАЈА

 - ,,Службени гласник РСˮ, број 7/19 од 6. јануара 2019. године

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

 

На основу члана 64. и члана 125. тачка 1) Закона о ветеринарству („Службени гласник РС” бр. 91/05, 30/10 и 93/12),

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

НАРЕДБУ

 О ПРЕДУЗИМАЊУ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ УНОШЕЊА, ПОЈАВЕ, ОТКРИВАЊА, ШИРЕЊА, СУЗБИЈАЊА И ИСКОРЕЊИВАЊА ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ АФРИЧКЕ КУГЕ СВИЊА (PESTIS SUUM AFRICANA) У РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ

 Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 6/19 од 1. фебруара 2019. годинe

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

 

Нa основу члана 26. став 8. и члана 29. став 3. Закона о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 41/09, 10/13 – др. закон и 101/16), Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

ПРАВИЛНИК

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УПИСУ У РЕГИСТАР ПОЉОПРИВРEДНИХ ГАЗДИНСТАВА И ОБНОВИ РЕГИСТРАЦИЈЕ, КАО И О УСЛОВИМА ЗА ПАСИВАН СТАТУС ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА

 ,,Службени гласник РСˮ број 6/19 од 2. фебруара 2019. године

Влада Србије

 

На основу члана 4. став 1. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину („Службени гласник РС”, број 95/18) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

У Р Е Д Б У

о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2019. години

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

 

На основу члана 2. Закона о посебној дажбини при увозу пољопривредних и прехрамбених производа („Службени лист СРЈ”, број 90/94) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ O ОДРЕЂИВАЊУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ И ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА ЗА КОЈЕ СЕ ПЛАЋА ПОСЕБНА ДАЖБИНА ПРИ УВОЗУ И УТВРЂИВАЊУ ИЗНОСА ПОСЕБНЕ ДАЖБИНЕ

(Објављено у „Службеном гласнику РСˮ, број 104 од 28. децембра 2018. године)

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

 

На основу члана 20. став 3. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (,,Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16),

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

ПРАВИЛНИК

O ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ У СТОЧАРСТВУ ЗА КВАЛИТЕТНА ПРИПЛОДНА ГРЛА

 (Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 104/18 од 28. децембра 2018. године)

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

 

На основу члана 20. став 3. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (,,Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16),

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

П Р А В И Л Н И К

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ У СТОЧАРСТВУ ЗА ТОВ ЈУНАДИ, ТОВ СВИЊА, ТОВ ЈАГЊАДИ И ТОВ ЈАРАДИ

(Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 104/18 од 28. децембра 2018. године)

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

 

На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (,,Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16),

Министар пољопривредe, шумарства и водопривреде доноси

ПРАВИЛНИК

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ПОДСТИЦАЈИМА ЗА ОЧУВАЊЕ ЖИВОТИЊСКИХ ГЕНЕТИЧКИХ РЕСУРСА

- Објављен у ,,Службеном гласнику РСˮ, број 104/18 од 28. децембра 2018. године

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

 

Нa основу члана 26. став 8. и члана 29. став 3. Закона о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 41/09, 10/13 – др. закон и 101/16),

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

ПРАВИЛНИК

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УПИСУ У РЕГИСТАР ПОЉОПРИВРEДНИХ ГАЗДИНСТАВА И ОБНОВИ РЕГИСТРАЦИЈЕ, КАО И О УСЛОВИМА ЗА ПАСИВАН СТАТУС ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА

 („Службени гласник РСˮ, број 102 од 21. децембра 2018. године)

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

 

На основу члана 3. став 4. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (,,Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14,103/15 и 101/16),

Министар пољопривредe, шумарства и водопривреде доноси

ПРАВИЛНИК

О ОДРЕЂИВАЊУ ПОДРУЧЈА СА ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА РАДА У ПОЉОПРИВРЕДИ

 - Објављен у ,,Службеном гласнику РСˮ број 102/18 од 21. децембра 2018. године