- TRŽIŠTE - /20.02.2018./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 15.80 din/kg , pšenica 17.60 din/kg , soja 46.00 din/kg ; /20.02.2018./ Berza u Čikagu: kukuruz 13.79 din/kg , pšenica 15.82 din/kg , soja 36.15 din/kg ; /20.02.2018./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 12.26 din/kg , pšenica 15.17 din/kg , soja 33.68 din/kg ; /20.02.2018./ Berza u Parizu: kukuruz 18.02 din/kg , pšenica 18.97 din/kg , soja - ;

Uredbe i konkursi

Развојни фонд АП Војводине

 

На основу Програма рада за 2017. годину и Одлуке Надзорног одбора Развојног фонда Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад, Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад расписује

К О Н К У Р С

 ЗА КРАТКОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА ОБРТНА СРЕДСТВА У ПОЉОПРИВРЕДИ

Развојни фонд АП Војводине

 

На основу Програма рада за 2017. годину и Одлуке Надзорног одбора Развојног фонда Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад, Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад расписује

К О Н К У Р С

ЗА ДУГОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА КУПОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

Развојни фонд АП Војводине

 

На основу Програма рада за 2017. годину и Одлуке Надзорног одбора Развојног фонда Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад, Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад расписује

 К О Н К У Р С

 ЗА ДУГОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ

Министарство пољопривреде и заштите животне средине

 

На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (,,Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), Министар пољопривреде и заштите животне средине доноси

П Р А В И Л Н И К

О ПОДСТИЦАЈИМА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА ИЗГРАДЊУ И ОПРЕМАЊЕ ОБЈЕКАТА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ

 Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне пољопривредне производње објављен је у  (,,Службени гласник РС”, број 29/17) од 24. марта 2017. године .

Министарство пољопривреде и заштите животне средине

 

На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (,,Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), Министар пољопривреде и заштите животне средине доноси

 П Р А В И Л Н И К

 О ПОДСТИЦАЈИМА ПРОГРАМИМА ЗА ДИВЕРСИФИКАЦИЈУ ДОХОТКА И УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА КРОЗ ПОДРШКУ МЛАДИМ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА

-  Објављен у ,,Службеном гласнику РС”, број 29/17 од 24. марта 2017. године

Министарство пољопривреде и заштите животне средине

 

На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (,,Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), Министар пољопривреде и заштите животне средине доноси

 П Р А В И Л Н И К

О ПОДСТИЦАЈИМА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА НАБАВКУ НОВОГ ТРАКТОРА

(Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 29/17 од 24. марта 2017. године)

Министарство пољопривреде и заштите животне средине

 

На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (,,Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), Министар пољопривредe и заштите животне средине доноси

П Р А В И Л Н И К

О ПОДСТИЦАЈИМА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПРЕРАДУ И МАРКЕТИНГ ПОЉОПРИВРЕДНИХ И ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА И ПРОИЗВОДА РИБАРСТВА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ У СЕКТОРУ МЛЕКА, МЕСА, ВОЋА, ПОВРЋА И ГРОЖЂА

 (Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 29/17 од 24. марта 2017. године)

Покрајински фонд за развој пољопривреде

 

На основу члана 6. и 15.Статута Покрајинског фонда за развој пољопривреде и програма рада Фонда за 2017. годину, Савет Фонда расписује

К О Н К У Р С

за доделу кредита за подизање вишегодишњих засада воћа и винограда  у 2017. години

Покрајински фонд за развој пољопривреде

 

На основу члана 6. и 15. Статута Покрајинског фонда за развој пољопривреде и Програма рада и финансијског плана Фонда за  2017. годину, Савет Фонда расписује

К О Н К У Р С

за доделу кредита за изградњу објеката намењених складиштењу житарица, воћа и поврћа (силоса, подних складишта, хладњача) у 2017. години

Покрајински фонд за развој пољопривреде

 

На основу члана 6. и 15. Статута Покрајинског фонда за развој пољопривреде и Програма рада и финансијског плана Фонда за2017. годину, Савет Фонда расписује

КОНКУРС

за доделу кредита за набавку квалитетне телади за тов у 2017. години

Покрајински фонд за развој пољопривреде

 

На основу члана 6. и 15. Статута Покрајинског фонда за развој пољопривреде и Програма рада и финансијског плана Фонда за2017. годину, Савет Фонда расписује

К О Н К У Р С

за доделу кредита за набавку нових противградних мрежа у вишегодишњим засадима воћа и винограда у 2017. години

Покрајински фонд за развој пољопривреде

 

На основу члана 6. и 15. Статута Покрајинског фонда за развој пољопривреде и Програма рада и финансијског плана Фонда за2017. годину, Савет Фонда расписује

К О Н К У Р С

за доделу кредита за набавку нових заштићених башта(пластеници, стакленици) и опреме у њима у 2017. години

Покрајински фонд за развој пољопривреде

 

На основу члана 6. и 15. Статута Покрајинског фонда за развој пољопривреде и Програма рада и финансијског плана Фонда за  2017. годину, Савет Фонда расписује

                  К О Н К У Р С

  за доделу кредита за набавку опреме за сточарске фарме у 2017. години

Покрајински фонд за развој пољопривреде

 

На основу члана 6. и 15. Статута Покрајинског фонда за развој пољопривреде и Програма рада и финансијског плана Фонда за  2017. годину, Савет Фонда

Расписује

К О Н К У Р С

за доделу кредита за набавку нових  система и опреме  за наводњавање и бушење бунара у 2017. години

Покрајински фонд за развој пољопривреде

 

На основу члана 6. и 15. Статута Покрајинског фонда за развој пољопривреде, Програма рада Фонда и финансијског плана Фонда за 2017. годину, Савет Фонда

расписује

К О Н К У Р С

за доделу кредита за набавку приплодних и товних грла у  овчарству, козарству и свињарству у 2017години

Министарство пољопривреде и заштите животне средине

На основу члана 20. став 3. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), Министар пољопривреде и заштите животне средине доноси

 П Р А В И Л Н И К

 О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ У СТОЧАРСТВУ ЗА КВAЛИTETНA ПРИПЛOДНA ГРЛA

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

 

К о н к у р с

за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у опрему за хладњаче, машине, опрему за прераду уљарица и сушаре за ароматично, зачинско и лековито биље у 2017. години

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

 

К о н к у р с

за доделу средстава за одржавање традиционалних манифестација у 2017. години на територији АП Војводине

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

 

К о н к у р с

за доделу подстицајних средстава за реализацију радова на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта у 2017. години

Министарство пољопривреде и заштите животне средине

 

На основу члана 30. став 3. Закона о безбедности хране („Службени гласник РС”, број 41/09), Министар пољопривреде и заштите животне средине доноси

П Р А В И Л Н И К

О ДЕКЛАРИСАЊУ, ОЗНАЧАВАЊУ И РЕКЛАМИРАЊУ ХРАНЕ

 - Објављен у ,,Службеном гласнику РС”, број 19/17 од 8. марта 2017. године

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

 

К О Н К У Р С

за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фарми у АП Војводини у 2017. години

Министарство пољопривреде и заштите животне средине

 

На основу члана 64а став 27. и члана 80. тач. 12а) и 12б) Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС”, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09 и 112/15),

Министар пољопривреде и заштите животне средине доноси

П Р А В И Л Н И К

О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ДАВАЊА У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

Министарство пољопривреде и заштите животне средине

 

У Р Е Д Б А

О РАСПОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈА У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ У 2017. ГОДИНИ

(„Сл. Гласник РС”, бр. 8/2017)

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

 

На основу члана 11. и 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2017. годину (,,Службени лист АПВ'', брoj 69/2016) у вези са Покрајинском скупштинском одлуком о програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2017. години („Службени лист АПВ“, број 69/2016), Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту: Секретаријат) расписује

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ КОНСТРУКЦИЈА И ОПРЕМЕ ЗА БИЉНУ ПРОИЗВОДЊУ У ЗАШТИЋЕНОМ ПРОСТОРУ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2017.ГОДИНИ

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

 

На основу чл. 11. и 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2017. годину („Службени лист АПВ“, бр. 69/2016) у вези са Покрајинском скупштинском одлуком о програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2017.години, („Службени лист АПВ“, бр. 69/2016), Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту: Секретаријат) расписује

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ ЕЛЕМЕНАТА СИСТЕМА ЗА ЗАШТИТУ ОД ВРЕМЕНСКИХ НЕПОГОДА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ