- TRŽIŠTE - /21.05.2018./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 17.50 din/kg , pšenica 18.10 din/kg , soja 46.73 din/kg ; /21.05.2018./ Berza u Čikagu: kukuruz 15.90 din/kg , pšenica 18.70 din/kg , soja 37.79 din/kg ; /21.05.2018./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 14.56 din/kg , pšenica 17.98 din/kg , soja 35.29 din/kg ; /21.05.2018./ Berza u Parizu: kukuruz 19.79 din/kg , pšenica 20.82 din/kg , soja - ;

Uredbe i konkursi

Покрајински фонд за развој пољопривреде

 

На основу члана 6. и 15. Статута Покрајинског фонда за развој пољопривреде и Програма рада и финансијског плана Фонда за2017. годину, Савет Фонда расписује

К О Н К У Р С

за доделу кредита за набавку нових заштићених башта(пластеници, стакленици) и опреме у њима у 2017. години

Покрајински фонд за развој пољопривреде

 

На основу члана 6. и 15. Статута Покрајинског фонда за развој пољопривреде и Програма рада и финансијског плана Фонда за  2017. годину, Савет Фонда расписује

                  К О Н К У Р С

  за доделу кредита за набавку опреме за сточарске фарме у 2017. години

Покрајински фонд за развој пољопривреде

 

На основу члана 6. и 15. Статута Покрајинског фонда за развој пољопривреде и Програма рада и финансијског плана Фонда за  2017. годину, Савет Фонда

Расписује

К О Н К У Р С

за доделу кредита за набавку нових  система и опреме  за наводњавање и бушење бунара у 2017. години

Покрајински фонд за развој пољопривреде

 

На основу члана 6. и 15. Статута Покрајинског фонда за развој пољопривреде, Програма рада Фонда и финансијског плана Фонда за 2017. годину, Савет Фонда

расписује

К О Н К У Р С

за доделу кредита за набавку приплодних и товних грла у  овчарству, козарству и свињарству у 2017години

Министарство пољопривреде и заштите животне средине

На основу члана 20. став 3. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), Министар пољопривреде и заштите животне средине доноси

 П Р А В И Л Н И К

 О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ У СТОЧАРСТВУ ЗА КВAЛИTETНA ПРИПЛOДНA ГРЛA

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

 

К о н к у р с

за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у опрему за хладњаче, машине, опрему за прераду уљарица и сушаре за ароматично, зачинско и лековито биље у 2017. години

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

 

К о н к у р с

за доделу средстава за одржавање традиционалних манифестација у 2017. години на територији АП Војводине

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

 

К о н к у р с

за доделу подстицајних средстава за реализацију радова на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта у 2017. години

Министарство пољопривреде и заштите животне средине

 

На основу члана 30. став 3. Закона о безбедности хране („Службени гласник РС”, број 41/09), Министар пољопривреде и заштите животне средине доноси

П Р А В И Л Н И К

О ДЕКЛАРИСАЊУ, ОЗНАЧАВАЊУ И РЕКЛАМИРАЊУ ХРАНЕ

 - Објављен у ,,Службеном гласнику РС”, број 19/17 од 8. марта 2017. године

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

 

К О Н К У Р С

за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фарми у АП Војводини у 2017. години

Министарство пољопривреде и заштите животне средине

 

На основу члана 64а став 27. и члана 80. тач. 12а) и 12б) Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС”, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09 и 112/15),

Министар пољопривреде и заштите животне средине доноси

П Р А В И Л Н И К

О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ДАВАЊА У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

Министарство пољопривреде и заштите животне средине

 

У Р Е Д Б А

О РАСПОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈА У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ У 2017. ГОДИНИ

(„Сл. Гласник РС”, бр. 8/2017)

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

 

На основу члана 11. и 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2017. годину (,,Службени лист АПВ'', брoj 69/2016) у вези са Покрајинском скупштинском одлуком о програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2017. години („Службени лист АПВ“, број 69/2016), Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту: Секретаријат) расписује

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ КОНСТРУКЦИЈА И ОПРЕМЕ ЗА БИЉНУ ПРОИЗВОДЊУ У ЗАШТИЋЕНОМ ПРОСТОРУ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2017.ГОДИНИ

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

 

На основу чл. 11. и 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2017. годину („Службени лист АПВ“, бр. 69/2016) у вези са Покрајинском скупштинском одлуком о програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2017.години, („Службени лист АПВ“, бр. 69/2016), Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту: Секретаријат) расписује

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ ЕЛЕМЕНАТА СИСТЕМА ЗА ЗАШТИТУ ОД ВРЕМЕНСКИХ НЕПОГОДА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

Министарство пољопривреде и заштите животне средине

 

Објављен Јавни позив о условима за остваривање права првенства закупа пољопривредног земљишта у државној својини

Министарство пољопривреде и заштите животне средине

 

На основу члана 4. став 1. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2017. годину („Службени гласник РС”, број 99/16) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14 - УС и 44/14),

 Влада доноси

 У Р Е Д Б У

О РАСПОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈА У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ У 2017. ГОДИНИ

(Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 8/17 од 3. фебруара 2017. године)

Комплетну Уредбу погледајте ОВДЕ: http://www.mpzzs.gov.rs/download/Uredbe/Uredba-D0B7D0B0-D0BED0B1D198D0B0D0B2.pdf

Министарство пољопривреде и заштите животне средине

 

На основу члана 64а став 26. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС”, бр. 62/06, 65/08, 41/09 и 112/15) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 - УС и 44/14), Влада доноси

УРЕДБУ

О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ПРВЕНСТВА ЗАКУПА, КРИТЕРИЈУМИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНЕ ЗАКУПНИНЕ ЗА ПРАВО ПРВЕНСТВА ЗАКУПА, КАО И ДОКУМЕНТАЦИЈИ КОЈА СЕ ДОСТАВЉА УЗ ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ПРВЕНСТВА ЗАКУПА

PODSTICAJ NA TOV STOKE

 

Niš, 28. decembar 2016.

Izvor: Narodne novine - Niš

Poljoprivredni proizvođači koji žele da konkurišu za podsticajna sredstva za tov junadi, jagnjadi i svinja, zahteve treba da pošalju Upravi za agrarna plaćanja u Beogradu, najkasnije do 15. januara 2017. godine, obaveštavaju iz Poljoprivredne savetodavne i stručne službe iz Niša. U pitanju su podsticajna sredstva za 2017. godinu, a pravo na njih imaju registrovana poljoprivredna gazdinstva, koja su svoja grla predali klanici od 1. oktobra do 31. decembra ove godine.

На основу члана 11. Закона о органској производњи („Службени гласник РС”, број 30/10),

 

Министар пољопривреде и заштите животне средине утврђује

СПИСАК ОВЛАШЋЕНИХ КОНТРОЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА КОНТРОЛЕ И СЕРТИФИКАЦИЈЕ У ОРГАНСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ ЗА 2017. ГОДИНУ

PODRŠKA POKRAJINE ZA PODIZANJE I OPREMANJE PLASTENIKA

 

Novi Sad, 30. novembar 2016.

Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo mr Vuk Radojević, uručio je danas 44 ugovora poljoprivrednicima iz Vojvodine koji su dobili bespovratna sredstva za sufinansiranje nabavke konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru. Ukupna vrednost dodeljenih ugovora je 20 miliona dinara, od čega iz pokrajinskog budžeta obezbeđeno blizu 10 miliona dinara. Realizacijom tih investicija u pokrajini će pod plastenicima biti još 47.981 kvadratnih metara.

ZA OPREMANJE FARMI 17,7 MILIONA DINARA

 

Novi Sad, 10. novembar 2016.

Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo mr Vuk Radojević, uručio je danas 29 ugovora u vrednosti od 17,7 miliona dinara, stočarima iz Vojvodine koji su dobili bespovratna sredstva za opremanje farmi, i to svinjarskih, živinarskih i govedarskih.

BESPOVRATNA SREDSTVA ZA INVESTICIJE POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA I PČELARSTVO

 

Subotica, 2. novembar 2016.

Izvor: www.subotica.com

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu je raspisao dva konkursa za dodelu bespovratnih sredstava namenjenih poljoprivrednim proizvođačima. Konkursi će biti otvoreni do 15. novembra. Konkursi su raspisani sa ciljem podizanja tehničkotehnološke opremljenosti poljoprivrednih gazdinstava, pa će iz bužeta AP Vojvodine biti sufinansirane investicije u fizička sredstava gazdinstava.

Uručeni novi ugovori o sufinansiranju nabavke opreme za navodnjavanje

 

 ZALIVAĆE SE JOŠ 1.132 HEKTARA U VOJVODINI 

Novi Sad, 27. oktobar 2016.

Izvor: Dnevnik

Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Vuk Radojević uručio je juče u Privrednoj komori Vojvodine poljoprivrednim proizvođačima 194 novih ugovora o sufinansiranju nabavke opreme za navodnjavanje. Vrednost tih ugovora, kako je naveo Radojević, iznosi 164,7 miliona dinara, od čega je iz pokrajinskog budžeta obezbeđeno 55.786.872, odnosno 33,9 odsto.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

 

К О Н К У Р С 

за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава на територији Аутономне покрајине Војводине у 2016.години

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

 

К О Н К У Р С

за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у пчеларство на територији Aутономне покрајине Војводине у 2016.години