- TRŽIŠTE - /12.02.2018./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 16.20 din/kg , pšenica 17.60 din/kg , soja 46.00 din/kg ; /12.02.2018./ Berza u Čikagu: kukuruz 13.89 din/kg , pšenica 16.39 din/kg , soja 35.39 din/kg ; /12.02.2018./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 12.74 din/kg , pšenica 15.39 din/kg , soja 32.95 din/kg ; /12.02.2018./ Berza u Parizu: kukuruz 18.36 din/kg , pšenica 18.98 din/kg , soja - ;

Uredbe i konkursi

Министарство пољопривреде и заштите животне средине

 

У Р Е Д Б А

О РАСПОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈА У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ У 2016. ГОДИНИ

Члан 1.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

 

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ОДОБРАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОБРАДИВО ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ДАТО У ЗАКУП ЗА 2016. ГОДИНУ

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

 

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА КОЈИМА ЋЕ СЕ СУФИНАНСИРАТИ ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У 2016. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ, ЧИЈА ЈЕ ДЕЛАТНОСТ У ВЕЗИ С ПОЉОПРИВРЕДНОМ И СТОЧАРСКОМ ПРОИЗВОДЊОМ. 

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

 

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ВОДНИХ ОБЈЕКАТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ И ОБЈЕКАТА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У 2016. ГОДИНИ

Министарство пољопривреде у заштите животне средине

 

З А К О Н

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О СТОЧАРСТВУ

 (Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 14/16 од 14. фебруара 2016. године)

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

 

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА У ФИЗИЧКА СРЕДСТВА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2016.ГОДИНИ

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

 

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОПРЕМАЊЕ СТОЧАРСКИХ ФАРМИ У АП ВОЈВОДИНИ У 2016. ГОДИНИ

Циљ Конкурса  је повећање ефикасности, конкурентности и одрживости производње на фармама у покрајини Војводини у 2016. години.

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

 

КОНКУРС ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ КАНАЛСКЕ МРЕЖЕ У ФУНКЦИЈИ ОДВОДЊАВАЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 2016. ГОДИНИ

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

 

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА ЗА ПРЕРАДУ ВОЋА, ГРОЖЂА И ПОВРЋА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2016.ГОДИНИ

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

 

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ КОНСТРУКЦИЈА И ОПРЕМЕ ЗА БИЉНУ ПРОИЗВОДЊУ У ЗАШТИЋЕНОМ ПРОСТОРУ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2016.ГОДИНИ 

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

 

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ ЕЛЕМЕНАТА СИСТЕМА ЗА ЗАШТИТУ ОД ВРЕМЕНСКИХ НЕПОГОДА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

 

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ И ИЗГРАДЊУ ЕКСПЛОАТАЦИОНИХ БУНАРА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2016.ГОДИНИ

Понуда – Покрајински фонд за развој пољопривреде

 

На основу члана 6. и 15. Статута Покрајинског фонда за развој пољопривреде и Програма рада и финансијског плана Фонда за  2016. годину, Савет Фонда

Расписује

К О Н К У Р С

за доделу кредита за набавку нове пољопривредне механизације (погонске, прикључне)   у пољопривреди у 2016. години

Покрајински фонд за развој пољопривреде објављује доделу кредита намењених за набавку нове пољопривредне механизације (погонске, прикључне).

Министарство пољопривреде и заштите животне средине

 

Нa основу члана 26. став 8. и члана 29. став 3. Закона о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 41/09 и 10/13 - др. закон), Министар пољопривреде и заштите животне средине, доноси

 ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УПИСУ У РЕГИСТАР ПОЉОПРИВРEДНИХ ГАЗДИНСТАВА И ОБНОВИ РЕГИСТРАЦИЈЕ, КАО И О УСЛОВИМА ЗА ПАСИВАН СТАТУС ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА

 - Објављен у „Службеном гласнику РС”, број 6/16 од 28. јануара 2016. године –

Правилник можете погледати ОВДЕ: http://www.mpzzs.gov.rs/download/Pravilnici/4827016.0064.4-1.pdf

Vlada i trošenje agrarnog dinara

 

UREDBA O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2016. GODINI

Beograd, 1. februar 2016.

Vlada je u subotu, 30. januara, donela Uredbu o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2016. godini. Ova uredba sada otvara mogućnost Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine da donese prateće dokumente – pravilnike za one oblasti za koje ne postoje detalji o isplati.

Пољопривредно земљиште

 

З А К О Н

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ

 

Задругарство

 

З А К О Н  О  З А Д Р У Г А М А

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

 Предмет закона Члан 1. Овим законом уређују се правни положај задруга, њихово оснивање, управљање и органи задруге, стицање и престанак статуса задругара, књига задругара, имовина и пословање задруге, фондови, расподела добити и покриће губитака у задругама, престанак задруге, задружни савези, сложене задруге, регистрација задруга, задружна ревизија, као и друга питања значајна за положај и рад задруге.

Текст Закона можете погледати ОВДЕ: http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2015/3504-15.pdf

Министарство пољопривреде и заштите животне средине

 

На основу члана 55. став 2. Закона о безбедности хране („Службени гласник РС”, број 41/09),

Министар пољопривреде и заштите животне средине доноси

П Р A В И Л Н И К

О КВАЛИТЕТУ УСИТЊЕНОГ МЕСА, ПОЛУПРОИЗВОДА ОД МЕСА

И ПРОИЗВОДА ОД МЕСА

(Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 94/15 од 17. новембра 2015. године)

Правилник можете погледати ОВДЕ: http://www.mpzzs.gov.rs/download/Pravilnici/4827015.0064.34-1.

Ulaganje u mini preradu

 

BESPOVRATAN NOVAC ZA 91 GAZDINSTVO

Novi Sad, 10. novembar 2015.

  • Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo poštuje objavljeni kalendar ulaganja u razvojne programe gazdinstava. Danas su značajnu podršku dobila gazdinstva za izgradnju hladnjača, preradu voća i povrća... U četvrtak će biti potpisano novih 26 ugovora za mini mesare i mlekare.

Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za polјoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Branislav Bogaroški, uručio je danas 91 ugovor vojvođanskim polјoprivrednicima, koji su dobili bespovratna sredstva na konkursu za male prerađivačke kapacitete.  Sa ukupno 50 miliona dinara, sufinansirana je nabavka opreme za hladnjače i preradu voća i povrća, kao i nabavka opreme za preradu ulјanih kultura i za pčelarstvo.

Министарство пољопривреде и заштите животне средине

 

На основу члана 141. став 9, a у вези са чланом 195. став 2. и чланом 205. став 9. Закона о лековима и медицинским редствима „Службени гласник РС”, бр. 30/10 и 107/12),

Министар пољопривреде и заштите животне средине доноси

П Р А В И Л Н И К

О ДОКУМЕНТАЦИЈИ И НАЧИНУ УВОЗА ЛЕКОВА КОЈИ СЕ УПОТРЕБЉАВАЈУ У ВЕТЕРИНАРСКОЈ МЕДИЦИНИ КОЈИ НЕМАЈУ ДОЗВОЛУ ЗА ЛЕК, КАО И О УСЛОВИМА, НАЧИНУ  ПОСТУПКУ УВОЗА МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА КОЈА НИСУ УПИСАНА У РЕГИСТАР МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА ЗА УПОТРЕБУ У ВЕТЕРИНАРСКОЈ МЕДИЦИНИ

Овај правилник објављен је у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 86/15 од 14. октобра 2015. године

Aktivnost

 

POTPISANI NOVI UGOVORI POKRAJINSKOG FONDA ZA RAZVOJ POLЈOPRIVREDE

 Novi Sad, 22. oktobar 2015.

Pokrajinski fond za razvoj polјoprivrede potpisao je danas ugovore sa 73 polјoprivrednika, koji su u okviru ovogodišnjeg jesenjeg kreditnog ciklusa dobili novac za nabavku nove polјoprivredne mehanizacije, potom za nabavku pčelinjih rojeva, košnica i opreme za pčelarstvo i za podizanje višegodišnjih zasada voća. Ukupna vrednost potpisanih ugovora je 767.028,99 evra.

Министарство пољопривреде и заштите животне средине

 

На основу члана 19. Закона о сточарству („Службени гласник РС”, бр. 41/09 и 93/12), члана 4. став 1. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13 и 142/14), a у вези са чланом 7. Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину („Службени гласник РС”, број 142/14) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 - УС и 44/14),

Влада доноси

У Р Е Д Б У

О УТВРЂИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА МЕРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДГАЈИВАЧКОГ ПРОГРАМА ЗА 2015. ГОДИНУ

(Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 80/15 од 21. септембра 2015. године)

Министарство пољопривреде и заштите животне средине

 

На основу члана 18. став 1. Закона о сточарству („Службени гласник РС”, бр. 41/09 и 93/12) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Влада доноси

У Р Е Д Б У

О УТВРЂИВАЊУ ДУГОРОЧНОГ ПРОГРАМА МЕРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ  ОДГАЈИВАЧКОГ ПРОГРАМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД 2015 - 2019. ГОДИНЕ

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

 

КОНКУРС

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ДОБРОВОЉНОГ ГРУПИСАЊА ПАРЦЕЛА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ПРИВАТНОМ ВЛАСНИШТВУ

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

 

POTPISANI UGOVORI ZA NOVIH 608 HEKTARA ORANICA POD SISTEMOM ZA NAVODNјAVANјE

 Novi Sad, 3. septembar 2015.

 Vojvođanski polјoprivrednici, koji su dobili bespovratna sredstva na konkursu u okviru sufinansiranja nabavke opreme za navodnjavanje i eksploataciju bunara na teritoriji naše pokrajine, potpisali su ugovore sa resornim sekretarijatom ukupne vrednosti 40 miliona dinara.