- TRŽIŠTE - /24.01.2020./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 15.60 din/kg , pšenica 19.40 din/kg , soja 38.30 din/kg ; /24.01.2020./ Berza u Čikagu: kukuruz 16.49 din/kg , pšenica 22.69 din/kg , soja 35.55 din/kg ; /24.01.2020./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 15.90 din/kg , pšenica 18.14 din/kg , soja 33.35 din/kg ; /24.01.2020./ Berza u Parizu: kukuruz 20.28 din/kg , pšenica 23.07 din/kg , soja - ;

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

О КУПОВИНИ МЕРКАНТИЛНЕ ПШЕНИЦЕ РОД 2019. ГОДИНЕ

На основу Закључка Владе 05 Број: 339-6763/2019 од 04. јула 2019. године, Републичка дирекција за робне резерве (у даљем тексту: Дирекција) врши куповину до 25.500 тона меркантилне пшенице род 2019. године, домаћег порекла.

Куповина меркантилне пшенице вршиће се посредством Продуктне берзе АД,  Нови Сад, од:

  1. физичких лица – носилаца регистрованих пољопривредних породичних газдинстава,
  2. земљорадничких задруга и
  3. складиштара који са Дирекцијом имају закључен уговор о складиштењу, чувању и обнављању меркантилне пшенице.

Пољопривредна породична газдинства, земљорадничке задруге и складиштари морају имати газдинство које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, у складу са Правилником о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и условима за пасиван статус пољопривредног газдинства („Службени гласник РС“, број 17/13,102/15, 6/16и 46/17, 44/18 – др. закон, 102/18 и 6/19), а налази се у активном статусу.

Земљорадничке задруге из става 1. ове тачке морају бити регистроване у АПР-у, у правној форми задруга, са шифром претежне делатности 0111-гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица.

Меркантилна пшеница мора бити домаћег порекла, зрела, здрава, без знакова плесни, страних мириса и укуса, погодна за људску исхрану, незаражена пшеничним болестима и штеточинама, у свему према српском стандарду SRPS.E.B1.200 и SRPS E.B1.200/1 са следећим елементима квалитета: хектолитарска маса мин. 76 кг/хл, влага макс. 13 %, укупне примесе макс. 2 % од чега неорганског порекла макс. 0,25%.

Цена меркантилне пшенице је 20,00 д/кг (у цену урачунат ПДВ), ускладиштено у силосу овлашћеног складиштара Дирекције.

Рок плаћања купљене меркантилне пшенице је до 15 (петнаест) дана од дана достављања комплетне документације о испоруци меркантилне пшенице Дирекцији.

Минимална количина меркантилне пшенице која се купује од једног активног, регистрованог, пољопривредног породичног газдинства је 10 тона, а максимална 100 тона.

Минимална количина меркантилне пшенице која се купује од једне земљорадничке задруге је 20 тона, а максимална 150 тона.

Минимална количина меркантилне пшенице која се купује од овлашћеног складиштара за меркантилну пшеницу је 100 тона, а максимална 1.000 тона.

Закључивање уговора о купопродаји вршиће се на основу списка регистрованих пољопривредних продичних газдинстава, земљорадничких задруга и овлашћених складиштара Републичке дирекције за робне резерве, достављеног од стране Продуктне берзе у Новом Саду.

Приликом потписивања уговора са Дирекцијом, пољопривредно породично газдинство је у обавези да достави:

1. фотокопију личне карте,

2. оригинал извода из Регистра пољопривредних газдинстава (подаци о газдинству) не старији од 5 дана од дана пријаве „Продуктној берзи“ АД, у Новом Саду;

Земљорадничка задруга и складиштар Дирекције за меркантилну пшеницу, су уобавези да доставе:

1. фотокопију извода из Агенције за привредне регистре,

2. оригинал Извода из Регистра пољопривредних газдинстава (подаци о газдинству) не старији од 5 дана од дана пријаве „Продуктној берзи“ АД, у Новом Саду.

3. фотокопију картона депонованих потписа, оверену и датирану од стране банке, не старију од 15 дана.

Поред наведеног, пољопривредна породична газдинства, земљорадничке задруге и складиштари у обавези су да доставе и следећу оргинал документацију:

  • потврду о ускладиштењу потписану и оверену од стране овлашћеног лица складиштара,
  • пријемницу или магацински улаз потписан и оверен од стране овлашћеног лица складиштара и продавца,
  • сертификато квалитету и квантитету и записник о контроли издати од стране акредитоване контролне организације. Записник о контроли треба да је потписан и оверен од стране акредитоване контролне организације, као и од стране овлашћеног лица складиштара. Трошкови издавања сертификата су обавеза продавца.
  • рачун(уколико је продавац ПДВ обвезник).

Заинтересована пољопривредна породична газдинства, земљорадничке задруге и складиштари Дирекције за меркантилну пшеницу пријављују се Продуктној берзи, Нови Сад, електронски, сваког радног дана од 9,00 до 14,00 часова, почев 10.07.2019.године, на адреси www.proberza.co.rs/otkuppsenice2019/.

За све информације можете се обратити Дирекцији, на бројеве телефона: 011/3238-997, 3239-059, 3239-058, у Београду и 021/526-890, у Новом Саду, или

„Продуктној берзи“ ад Нови Сад на следеће бројеве телефона: 021/526 165; 021/443-473; 021/445-413; 021/445-953.