- TRŽIŠTE - /13.09.2018./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 16.00 din/kg , pšenica 19.00 din/kg , soja 35.80 din/kg ; /13.09.2018./ Berza u Čikagu: kukuruz 13.39 din/kg , pšenica 17.53 din/kg , soja 30.58 din/kg ; /13.09.2018./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 12.22 din/kg , pšenica 17.11 din/kg , soja 27.22 din/kg ; /13.09.2018./ Berza u Parizu: kukuruz 20.70 din/kg , pšenica 23.28 din/kg , soja - ;

Poslovnost države

 

ROBNE REZERVE DOPUNJUJU ZALIHE PŠENICE – TRGOVANJE PREKO PRODUKTNE BERZE

Beograd/Novi Sad, 30. jun 2017.

U skladu sa  Zaključkom Vlade Srbije od 27. juna 2017. godine, obaveštavamo vas da Republička direkcija za robne rezerve (u daljem tekstu: Direkcija) vrši kupovinu do 32.600 tona merkantilne pšenice rod 2017. godine, domaćeg porekla.

Kupovina merkantilne pšenice vršiće se od fizičkih lica - nosilaca komercijalnih poljoprivrednih porodičnih gazdinstava koja su upisana u  Registar poljoprivrednih gazdinstava, u skladu sa Pravilnikom o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva („Službeni glasnik RS“, br.17/13, 102/15, 6/16 i 46/17), a nalaze se u aktivnom statusu i zemljoradničkih zadruga, koje su upisane u Registar poljoprivrednih gazdinstva i nalaze se u aktivnom statusu. Zemljoradničke zadruge moraju biti registrovane u APR-u, u pravnoj formi zadruga, sa šifrom pretežne delatnosti 0111-gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica, a posredovanjem od strane „Produktne berze“ a.d. Novi Sad.

Zainteresovano registrovano komercijalno poljoprivredno porodično gazdinstvo ili zemljoradnička zadruga prijavljuje se elektronski Produktnoj berzi, Novi Sad,svakog radnog dana od 8,30 do 15,00 časova na adresi www.proberza.co.rs/otkuppsenice2017/, počev od 04.07.2017. godine.

Merkantilna pšenica koja je predmet kupovine, je domaćeg porekla, u rasutom stanju i mora u svemu da odgovara propisanom kvalitetu, u skladu sa Pravilnikom o kvalitetu žita, mlinskih i pekarskih proizvoda, testenina i brzo smrznutih testa („Službeni list SRJ”, br. 52/95 i „Službeni list SCG“, br. 56/03 – dr. pravilnik i 4/04 – dr. pravilnik) i Pravilnikom o jugoslovenskom standardu za pšenicu kao sirovinu za mlinsku industriju („Sl. list SFRJ”, br. 10/92), kao i sa sledećim elementima kvaliteta: hektolitarska masa min. 76 kg/hl, vlaga maks. 13 %, ukupne primese 2%.

Cena merkantilne pšenice je 18,00d/kg (u cenu uračunat PDV), uskladišteno u silosu ovlašćenog skladištara Direkcije.

Rok plaćanja kupljene merkantilne pšenice je do 15 (petnaest) dana od dana dostavljanja potrebne dokumentacije.

Minimalna količina merkantilne pšenice koja se kupuje od jednogaktivnog, registrovanog, komercijalnog poljoprivrednog porodičnog gazdinstva je 10 tona, a maksimalna količina je 100 tona.

Minimalna količina merkantilne pšenice koja se kupuje od jedne zemljoradničke zadruge je 20 tona, a maksimalna 150 tona.

Prilikom potpisivanja ugovora radi prodaje merkantilne pšenice  komercijalno poljoprivredno porodično gazdinstvo je u obavezi da dostavi Direkciji:

1. fotokopiju lične karte,

2. Izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava (podaci o gazdinstvu),

3. potvrdu o uskladištenju merkantilne pšenice u 2 primerka,

4. magacinski ulaz ili prijemnicu u 2 primerka, koja mora biti potpisana i overena i od strane prodavca i od strane ovlašćenog lica skladištara,

5. sertifikat i zapisnik o kvalitetu i kvantitetu za uskladištenu merkantilnu pšenicu, izdat od strane privrednog društva ovlašćenog za kontrolu. Zapisnik o kontroli treba da je potpisan i overen od strane privrednog društva ovlašćenog za kontrolu, kao i od strane ovlašćenog lica skladištara.

Prilikom potpisivanja ugovora radi prodaje merkantilne pšenice zemljoradnička zadruga je u obavezi da dostavi Direkciji:

1. fotokopiju izvoda iz Agencije za privredne registre,

2. Izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava (podaci o gazdinstvu),

3. fotokopiju kartona deponovanih potpisa, overenu i datiranu od stranebanke, ne stariju od 15 dana,

4. magacinski ulaz ili prijemnicu u 2 primerka, koja mora biti potpisana i overena i od strane ovlašćenog lica prodavca i od strane ovlašćenog lica skladištara,

5. sertifikat i zapisnik o kvalitetu i kvantitetu za uskladištenu merkantilnu pšenicu, izdat od strane privrednog društva ovlašćenog za kontrolu. Zapisnik o kontroli treba da je potpisan i overen od strane privrednog društva ovlašćenog za kontrolu, kao i od strane ovlašćenog lica skladištara.

Za sve informacije možete se obratiti Republičkoj direkciji za robne rezerve, na brojeve telefona: 011/3238-997, 3239-059, 3238-425 u Beogradu i 021/526-890, u Novom Sadu.