- TRŽIŠTE - /10.03.2020./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 15.20 din/kg , pšenica 19.40 din/kg , soja 39.55 din/kg ; /10.03.2020./ Berza u Čikagu: kukuruz 15.49 din/kg , pšenica 20.04 din/kg , soja 33.21 din/kg ; /10.03.2020./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 14.88 din/kg , pšenica 15.93 din/kg , soja 31.44 din/kg ; /10.03.2020./ Berza u Parizu: kukuruz 19.55 din/kg , pšenica 20.94 din/kg , soja - ;

Републичка дирекција за робне рeзерве

 

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ

ОБАВЕШТАВА ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ

О КУПОВИНИ МЕРКАНТИЛНОГ КУКУРУЗА РОД 2019. ГОДИНЕ

На основу Закључка Владе 05 број 339-10910/2019-1од 07.11.2019. године, Републичка дирекција за робне рeзерве (у даљем тексту: Дирекција), извршиће куповину до 8.324.000 кг меркантилног кукуруза род 2019. године, домаћег порекла.

Куповина меркантилног кукуруза вршиће се посредством Продуктне берзе АД Нови Сад, од:физичких лица – носилаца пољопривредних газдинстава, земљорадничких задруга и складиштара који са Дирекцијом имају закључен уговор о складиштењу меркантилног кукуруза.

Пољопривредна породична газдинства, земљорадничке задруге и складиштари  морају имати газдинство  које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, у складу са Правилником о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства ("Сл. гласник РС", бр. 17/13, 102/15, 6/16, и 46/17, 44/18 др. закон, 102/18 и 6/19), а налазе се у активном статусу.

Земљорадничке задруге  морају бити регистроване у АПР-у, у правној форми задруга, са шифром претежне делатности 0111-гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица.

Меркантилни кукуруз мора бити домаћег порекла, природно или вештачки сув, у зрну, здрав и зрео, без знакова плесни и без страног мириса и укуса, незаражен биљним болестима и штеточинама, у свему према српском стандарду SRPS.Е.B3.516 и SRPS.Е.B3.516/1, са следећим елементима квалитета: до 14 % влаге, до 8 % ломљених зрна, до 2 % дефектних зрна, до 2 % нагорелих  зрна, стране примесе макс. 1%, од тога 0,5 % анорганских. Лом се утврђује помоћу сита са округлим отворима пречника од 5 мм.

Цена меркантилног кукуруза је 16,00дин/кг (у цену урачунат ПДВ), ускладиштено у силосу овлашћеног складиштара Дирекције.

Минимална количина меркантилног кукуруза која се купује од једног регистрованог пољопривредног газдинства биће 10 тона, а максимална 100 тона.

Минимална количина меркантилног кукуруза која се откупљује од земљорадничке задруге је 100 тона, а максимална је 1.000 тона.

Максимална количина меркантилног кукуруза која се откупљује од овлашћеног складиштара је 1.000 тона.

Закључивање уговора о купопродаји вршиће се на основу списка регистрованих пољопривредних продичних газдинстава, земљорадничких задруга и овлашћених складиштара Републичке дирекције за робне резерве, достављеног од стране Продуктне берзе у Новом Саду.

Ради пријаве Продуктној берзи у Новом Саду и закључивања уговора са Дирекцијом, потребно је прибавити следећа документа:

-регистрована пољопривредна породична газдинства:

- фотокопија или одштампани примерак очитане личне карте,

- oригинал извод из Регистра пољопривредних газдинстава (подаци о газдинству), не старији од 5 дана од дана пријаве Посреднику.

-земљорадничке задруге:

                  - фотокопију извода из Агенције за привредне регистре

- Извод из Регистра пољопривредних газдинстава (подаци о газдинству)

                  - фотокопију картона депонованих потписа, оверену и датирану од стране банке, не старију од 15 дана.

-овлашћене складиштаре:

                  - фотокопију извода из Агенције за привредне регистре,

                 - Извод из Регистра пољопривредних газдинстава (подаци о газдинству), не старији од пет дана од дана пријаве на Продуктну берзу у Новом Саду, и

              - фотокопију картона депонованих потписа, оверену и датирану од стране банке, не старију од 15 дана.

Такође, заинтересована активна регистрована пољопривредна породична газдинства, земљорадничке задруге и овлашћенi складиштари неопходно је да доставе и следећу документацију:

- потврду о ускладиштењу,

- магацински улаз меркантилног кукуруза, издат од стране овлашћеног складиштара Дирекције,

- сертификат о квалитету и квантитету и записник о контроли издате од стране привредног друштва овлашћеног за контролу. Записник о контроли треба да је потписан и оверен од стране привредног друштва овлашћеног за контролу, као и од стране овлашћеног лица складиштара.Трошкови издавања сертификата су обавеза продавца.

- рачун (уколико је продавац обвезник ПДВ-а).

Заинтересована регистрована пољопривредна породична газдинства, земљорадничке задруге или овлашћени складиштари Дирекције за продају меркантилног кукуруза пријављују се Продуктној берзи, Нови Сад, електронски, сваког радног дана од 9,00 до 14,00 часова, почев 13.11.2019. године,на адреси https://www.proberza.co.rs/otkup-kukuruza-2019.

За све информације можете се обратити Дирекцији, на бројеве телефона: 011/33-48-725, 3235-364, 3240-509, 3343-652 у Београду и 021/452-774 и 021/528-911, у Новом Саду,  или Продуктној берзи на бројеве телефона: 021/ 445-413, 445-953, 443-473 и 445-406.