- TRŽIŠTE - /12.08.2020./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 19.20 din/kg , pšenica 17.90 din/kg , soja 42.60 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Čikagu: kukuruz 12.33 din/kg , pšenica 17.98 din/kg , soja 32.59 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 11.50 din/kg , pšenica 14.49 din/kg , soja 30.53 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Parizu: kukuruz 19.26 din/kg , pšenica 20.87 din/kg , soja - ;

У Р Е Д Б A О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗA СУБВЕНЦИОНИСАЊE ТРОШКОВА СКЛАДИШТЕЊА ПШЕНИЦЕ, КУКУРУЗА У ЈАВ

 

На основу члана 13. Закона о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, број 41/09), а у вези са чланом 7. Закона о буџету Републике Србије за 2011. годину („Службени гласник РС”, број 101/10) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08 и 16/11),

            Влада доноси

У Р Е Д Б У

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗA СУБВЕНЦИОНИСАЊEТРОШКОВА СКЛАДИШТЕЊА ПШЕНИЦЕ,КУКУРУЗАИЗАМРЗНУТЕ МАЛИНЕ, РОДА 2011. ГОДИНЕ У ЈАВНAСКЛАДИШТA

Члан 1.

        Овом уредбом уређују се услови и начин коришћења подстицајних средстава за субвенционисање трошкова складиштења пшенице, кукуруза и замрзнуте малине, рода 2011. године у јавнaскладишта. 

Члан 2.

        Право на коришћење подстицајних средстава за субвенционисање трошкова складиштења пшенице и кукуруза има физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства ако:

            1) је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Правилником о начину и условима уписа и вођења Регистра пољопривредних газдинстава, обрасцима захтева за упис и обнову регистрације и прилога, документацији која се прилаже уз захтев, начину чувања података, као и условима за пасивни статус пољопривредног газдинства („Службени гласник РС”, бр. 111/09, 21/10, 89/10 и 22/11) и налази се у активном статусу;

             2) има утврђено својствоосигураникапољопривредника код Републичког фонда за пензијско и инвалидскоосигурање (у даљемтексту: Фонд), као и ако је у периоду од 14. августа 2010. године до 19.августа2011.годинеуплатилоизнос од најмање 42.818 динара пооснову доприноса за пензијско и инвалидско осигурањепољопривредника.

          Право на коришћење подстицајних средстава за субвенционисање трошкова складиштења замрзнуте малине има физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства ако испуњава услов из става 1. тачка 1) овог члана.

Члан 3.

            Лице из члана 2. ове уредбе има право на коришћење подстицајних средстава за субвенционисање трошкова складиштења пшенице, кукуруза и замрзнуте малине рода 2011. године за период највише до шест месеци, за пун месец од дана издавања робног записа за пољопривредне производекоји су ускладиштени у периоду од1. јула 2011. године до 31.маја 2012. године, и то у месечном износу од:

1)  1.200 динaра по тони за роланд категорију замрзнуте малине;

2)  1.000 динара по тони за гриз категорију замрзнуте малине; 

3)      1.000 динара по тони за блок категорију замрзнуте малине;

4)      800 динара по тони за полублок категорију замрзнуте малине;

5)      120 динaра по тони за А-1 класу пшенице;

6)      100 динара по тони за А-2 класу пшенице;

7)      80 динара по тони за А-3 класу пшенице;

8)      100 динара по тони за све класе кукуруза.

            Подстицајна средства за субвенционисање трошкова складиштења замрзнуте малине остварују се за укупну површину до 20 хектара, пријављену у складу са Правилником, ако је принос малине до 20 тона по хектару пријављене површине.

            Подстицајна средства за субвенционисање трошкова складиштења пшенице и кукуруза остварују се за укупну површину до 100 хектара, пријављену у складу са Правилником, ако је принос пшенице до шест тона по хектару пријављене површине, а принос кукуруза до осам тона по хектару пријављене површине.

Члан 4.

           Захтев за остваривање права на коришћење подстицајних средстава за субвенционисање трошкова складиштења замрзнуте малине подноси се на Обрасцу 1 - Захтев за коришћење подстицајних средстава за складиштење замрзнуте малине рода 2011. године у јавним складиштима, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

          Захтев за остваривање права на коришћење подстицајних средстава за субвенционисање трошкова складиштења пшенице и кукуруза подноси се на Обрасцу 2 - Захтев за коришћење подстицајних средстава за складиштење пшенице и кукуруза рода 2011. године у јавним складиштима, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

          Захтев из ст. 1. и 2. овог члана подноси се после истека рока складиштења у два примерка Министарству финансија - Управа за трезор (у даљем тексту: Управа) од 15. септембра 2011. године до 31. маја 2012. године.

          Уз захтев из ст. 1. и 2. овог члана подноси се уговор о складиштењу, фактура за услуге складиштења и копија робног записа издата на основу уговора о складиштењу.

Члан 5.

            Испуњеност услова за доделу подстицајних средстава из члана 1. ове уредбе утврђује Управа на основу приложене документације и испоставља налог за пренос средстава на основу субвенционисања складиштења пшенице, кукуруза и замрзнуте малине рода 2011. године у јавна складишта са посебног рачуна за субвенције Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде (у даљем тексту: Министарство) на наменски рачун корисника средстава.

Члан 6.

          Управа води евиденцију о корисницима средстава и о висини исплаћених средстава и о томе обавештава Министарство.

Члан 7.

            Новчаном казном од 10.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства које оствари право на коришћење подстицајних средства из члана 1. ове уредбе на основу нетачних и неистинитих података.

Члан 8.

            Спровођење ове уредбе надзире Министарство.

Члан 9.

            Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

05 Број

У Београду,         2011. године

В Л А Д А

ПРВИ ПОТПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ -

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ,

 

 

 

4827011.0064.54.Doc/1


Образац 1

___________________________________________________________________________

(име и презиме носиоца газдинства, пребивалиште - место, улица и број)

 

БПГ

 

 

ЈМБГ

 

 

 

 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
ФИЛИЈАЛА___________________

ЗАХТЕВ
ЗА КОРИШЋЕЊЕ  ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ ЗАМРЗНУТЕ МАЛИНЕ  РОДА2011. ГОДИНЕ У ЈАВНА СКЛАДИШТА

Ускладиштена замрзнута малина у јавном складишту

КАТЕГОРИЈА

Количина у тонама

(са једном децималом)

Серијски број

 робног записа

Предато на  складиштење

(дан, месец и година)

Подигнуто са  складиштења  

(дан, месец и година)

РОЛАНД

 

 

 

 

ГРИЗ

 

 

 

 

БЛОК

 

 

 

 

ПОЛУБЛОК

 

 

 

 

 

Подаци о јавном складишту у коме је ускладиштен пољопривредни производ

Назив

 

Седиште

 

Шифра складишта (попуњава радник Управе за трезор)

 

     

 

Број:

oд:

 

Уз захтев, прилажемпотврду Јавног складишта

 

                Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ИЗЈАВЉУЈЕМ да сам пре попуњавања обрасца исти пажљиво прочитао и разумео, као и да су горе наведени подаци тачни.

 

УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

У __________, ______ 201_. године

Захтев број:

 

Датум пријема:

 

Средстваисплаћенау износу од ............ динара…………..2011. год.

 

Обрадио:

Контролисао:

 

(Потпис подносиоца захтева)

 

 

_______________________                               ____________________

 

    (Назив јавног складишта)                                 (место и адреса)

                                               

Број: ______________                           Датум:                _____________


Образац 2

___________________________________________________________________________

(име и презиме носиоца газдинства, пребивалиште - место, улица и број)

 

БПГ

 

 

 

ЈМБГ

 

 

 

 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
ФИЛИЈАЛА___________________

ЗАХТЕВ
ЗА КОРИШЋЕЊЕ  ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ ПШЕНИЦЕ И КУКУРУЗА РОКА2011. ГОДИНЕ У ЈАВНИМ СКЛАДИШТИМА

Ускладиштена пшеница у јавном складишту

 

КЛАСА

Количина у тонама

(са једном децималом)

Серијски бр. робног записа

Предато на  складиштење

(дан, месец и година)

Подигнуто са  складиштења

(дан, месец и година)

 

А-1

 

 

 

 

 

А-2

 

 

 

 

 

А-3

 

 

 

 

 

Ускладиштени кукуруз у јавном складишту

 

Количина у тонама

(са једном децималом)

Серијски брojробног записа

Предато на  складиштење (дан, месец и година)

Подигнуто са  складиштења

(дан, месец и година)

 

 

 

 

 

 

 

Подаци о јавном складишту у коме је ускладиштен пољопривредни производ

Назив

 

Седиште

 

Шифра складишта (попуњава радник Управе за трезор)

 

                   

 

Број:

oд:

 

Уз захтев, прилажемпотврду Јавног складишта

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ИЗЈАВЉУЈЕМ да сам пре попуњавања обрасца исти пажљиво прочитао и разумео, као и да су горе наведени подаци тачни.

УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

У __________, ______ 201_. године

Захтев број:

 

Датум пријема

 

Средстваисплаћенау износу од ............ динара…………..2011. год.

 

Обрадио:

Контролисао:

 

(Потпис подносиоца захтева)

         
 

________________________                            _______________________

 (Назив јавног складишта)                                   (место и адреса)

 

Број: ______________                                          Датум: _____________


О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

 

I. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ УРЕДБЕ

           Правни основ за доношење ове уредбе садржан је у члану 13. Закона о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, број 41/09), а у вези са чланом 7. Закона о буџету Републике Србије за 2011. годину („Службени гласник РС”, број 101/10) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08 и 16/11).

II.  РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ УРЕДБЕ

            У циљу обезбеђења услова за пуну имплементацију Закона о јавним складиштима за пољопривредне производе („Службени гласник РС”, број 41/09) неопходно је обезбедити одређена средства на име субвенционисања складиштења пољопривредних производа који се складиште у јавним складиштима.

            С обзиром да је улазак у систем јавних складишта на добровољној основи, а интерес државе је да се он успешно реализује, неопходно је стимулисати пољопривреднике да своју робу складиште у наведеном систему. То ће се, поред осталог, обезбедити кроз субвенционисање дела трошкова услуга складиштења.

            Циљ мере је стимулисање пољопривредних произвођача да складиште своје производе у систему јавних складишта, чиме се обезбеђује да робу не продају одмах после жетве/бербе када су по правилу цене ниже, већ да је продају онда када процене да је на тржишту за њих најповољнија цена.

            Ефекат мере очекује се кроз већи број лиценцираних складишта у систему јавних складишта и успешном успостављању овог система. Ефекат код пољопривредника огледа се у развоју тржишта кредита по основу робних записа (који се издају за предату робу према Закону о јавним складиштима за пољопривредне производе), односно остваривање права на коришћење краткорочних кредита ради финансирања примарне пољопривредне производње, производње хране и трговине пољопривредним производима. Такође, директан ефекат на пољопривреднике је и подршка дохотку кроз смањење трошкова на име услуга складиштења.

III  САДРЖИНА УРЕДБЕ

          Овом уредбом уређују се услови и начин коришћења подстицајних средстава за субвенционисање трошкова складиштења пшенице, кукуруза и замрзнуте малине рода 2011. године у јавна складишта (у даљем тексту: подстицајна средства).

          Право на коришћење подстицајних средстава за складиштење пшенице и кукуруза има физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства ако:

            1) је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Правилником о начину и условима уписа и вођења Регистра пољопривредних газдинстава, обрасцима захтева за упис и обнову регистрације и прилога, документацији која се прилаже уз захтев, начину чувања података, као и условима за пасивни статус пољопривредног газдинства („Службени гласник РС”, бр. 111/09, 21/10, 89/10 и 22/11) и налази се у активном статусу;

              2)  има утврђено својство осигураникапољопривредника код Републичког фонда за пензијско и инвалидскоосигурање (у даљемтексту: Фонд), као и ако је у периоду од 14. августа 2010. године до 19.августа2011.годинеуплатилоизнос од најмање 42.818 динара пооснову доприноса за пензијско и инвалидско осигурањепољопривредника.

            Лице из члана 2. ове уредбе има право на подстицајна средства за складиштење пшенице, кукуруза и замрзнуте малине рода 2011. године за период највише до шест месеци, за пун месец од дана издавања робног записа за пољопривредне производе  који су ускладиштени у периоду од1. јула 2011. године до  31 маја 2012. године, и то у месечном износу од:

1)  1.200 динaра по тони за роланд категорију замрзнуте малине;

2)  1.000 динара по тони за гриз категорију замрзнуте малине;

9)      1.000 динара по тони за блок категорију замрзнуте малине;

10)  800 динара по тони за полублок категорију замрзнуте малине;

11)  120 динaра  по тони за А-1 класу пшенице;

12)  100 динара по тони за А-2 класу пшенице;

13)  80 динара по тони за А-3 класу пшенице;

14)  100 динара по тони за све класе кукуруза.

          Подстицајна средства за складиштење замрзнуте малине остварују се за укупну површину до 20 хектара, пријављену у складу са Правилником, ако је принос малине до 20 тона по хектару пријављене површине.

            Подстицајна средства за складиштење пшенице и кукуруза  остварују се за укупну површину до 100 хектара, пријављену у складу са Правилником, ако је принос пшенице до шест тона по хектару пријављене површине, а принос кукуруза до осам тона по хектару пријављене површине.

            Захтев за остваривање права на коришћење подстицајних средстава за складиштење замрзнуте малине подноси се на Обрасцу 1 - Захтев за коришћење подстицајних средстава за складиштење замрзнуте малине рода 2011. године у јавним складиштима, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

           Захтев за остваривање права на коришћење подстицајних средстава за складиштење пшенице и кукуруза подноси се на Обрасцу 2 - Захтев за коришћење подстицајних средстава за складиштење пшенице и кукуруза рода 2011. године у јавним складиштима, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

            Захтев из ст. 1. и 2. овог члана подноси се после истека рока складиштења у два примерка Министарству финансија - Управа за трезор (у даљем тексту: Управа) од 15. септембра 2011. године до 31. маја 2012. године.

            Уз захтев из ст. 1. и 2. овог члана подноси се уговор о складиштењу, фактура за услуге складиштења и копија робног записа.

            Испуњеност услова за доделу подстицајних средстава утврђује Управа на основу приложене документације и испоставља налог за пренос средстава на основу субвенционисања складиштења пшенице, кукуруза и  замрзнуте малине рода 2011. године у јавним складиштима са посебног рачуна за субвенције Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем тексту: Министарство) на наменски рачун корисника средстава.

            Управа води евиденцију о корисницима средстава и о висини исплаћених средстава и о томе обавештава Министарствo.

            Новчаном казном од 10.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај физичко лице – носилац комерцијалног пољопривредног газдинства  које оствариправо на  подстицајна средства  из члана 1. ове уредбе на основу нетачних и неистинитих података.

            Спровођење ове уредбе надзире Министарство.

IV.  ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА

         У Закону о буџету Републике Србије за 2011. годину („Службени гласник РС”, број 101/10), Раздео 19- Министарствопољопривреде, шумарства и водопривреде,Глава 19.11. - Управаза аграрна плаћања, Функција 420-Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, Економска класификација 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама предвиђен је износ од 16.815.357.000динара. Закључком Владе 05 Број: 401-507/2011 од 3. фебруара 2011. године, 05 Број: 401-2813/2011 од 14. априла 2011. и Закључком Владе донетим на седници од 3. јуна 2011.године усвојен је Програм расподеле и коришћења средстава субвенција у области подстицања пољопривреде и пољопривредне производње за 2011. годину, којим су обезбеђена средства у износу од 100.000.000 динара за подршку складиштењу пољопривредних производа у јавна складишта, у које спадају и средства за реализацију ове уредбе.

         Имајући у виду да је због природе ове мере и вегетационог периода за пшеницу, кукуруз и малину неопходно да рок за подношење захтева за коришћење подстицајних средстава буде од 1. јула 2011. године до 31. маја 2012. године, као и чињеницу да се у овом случају вегетациона година не поклапа са буџетском, средства за ове намене обезбедиће се у 2012. години, у складу са билансним могућностима буџета Републике Србије, а што ће се разматрати у буџетској процедури за наредну годину.

V.  ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ СА

СТРАТЕШКИМ ДОКУМЕНТОМ

        Предлог ове уредбе усклaђен је саСтратегијом развоја пољопривреде Србије („Службени гласник РС”, број 78/05) и Националним програмом развоја пољопривреде Србије за период од 2010-2013. године („Службени гласник РС”, број 83/10).

VI. ИЗЈАВА О ПРЕДВИЂЕНОСТИ УРЕДБЕ

ГОДИШЊИМ ПЛАНОМ РАДА ВЛАДЕ

          Доношење ове уредбе није предвиђено Планом рада Владе за 2011. годину, aли је њено доношење неопходно да би се извршила расподела средстава обезбеђених Законом о буџету Републике Србије и омогућило да се на основу Закона о пољопривреди и руралном развоју („СлужбенигласникРС”, број 41/09), одреде услови и начин коришћења тих средстава, а самим тим реализује Програм расподеле и коришћења средстава субвенција у области подстицања пољопривреде и пољопривредне производње за 2011. годину.

VII. СТУПАЊЕ НА СНАГУ УРЕДБЕ

         Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.