Влада Републике Србије

 

На основу члана 39. Закона о трговини („Службени гласник РС”, број 52/19) и члана 17. став 1. и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 - УС, 44/14 и 30/18 - др. закон),

Влада доноси

У Р Е Д Б У

О ОГРАНИЧЕЊУ ВИСИНЕ РАЗЛИКЕ У ОТКУПНОЈ ЦЕНИ СУНЦОКРЕТА

- ,,Службени гласник РСˮ, број 94/22 од 25. августа 2022. године -

 Члан 1.

Овом уредбом се, у циљу спречавања и отклањања штетних последица поремећаја на тржишту, ограничава разлика у откупној цени сунцокрета рода 2022. године.

Члан 2.

Ограничава се разлика у откупној цени сунцокрета рода 2022. године на максимални износ од 2,60 динара са порезом на додату вредност, по килограму, при откупу сунцокрета од примарних произвођача, а који се користи за даљу продају прерађивачима.

Укупно обрачунати максимални износ разлике у цени из става 1. овог члана не сме се прекорачити без обзира на укупан број учесника у промету који партиципирају у ланцу снабдевања између примарног произвођача, односно пољопривредног газдинства и прерађивача сунцокрета.           

Члан 3.

Новчаном казном од 100.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај правно лице ако поступа супротно одредбама  члана 2. ове уредбе.

Уз казну из става 1. овог члана може се изрећи и заштитна мера забране правном лицу да врши одређене делатности у трајању од шест месеци до једне године.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 5.000 до 150.000 динара и може се изрећи заштитна мера забране одговорном лицу да врши одређене послове у трајању од шест месеци до једне године.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 10.000 до 500.000 динара и може се изрећи заштитна мера забране  вршења одређених делатности у трајању од шест месеци до једне године.

Члан 4.

Надзор над применом ове уредбе спроводе министарство надлежно за послове пољопривреде и министарство надлежно за послове трговине.

Члан 5.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ, а важи 60 дана од дана ступања на снагу.

05 Број: 110-6734/2022

У Београду, 25. августа 2022. године        ---
 
Subvencije --- 

---> KLIKNITE OVDE! <---
---
 
Pregled Cena Žitarica --- 

---> KLIKNITE OVDE! <---


--- Vaš komentar na nove cene žitarica 
---  
---> KLIKNITE OVDE! <------ Besplatni Agro Saveti 
---
---> KLIKNITE OVDE! <---