Влада Републике Србије

 

На основу члана 123. тачка 3. Устава Републике Србије, а у вези са чланом 3. став 1. тачка 1) Закона о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 41/09, 10/13 – др. закон, 101/16, 67/21 – др. закон и 114/21) и члана 17. став 1. и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

У Р Е Д Б У

О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА СУНЦОКРЕТА РОДА 2022. ГОДИНЕ

- ,,Службени гласник РСˮ, број 94/22 од 25. августа 2022. године -

Члан 1.

Овом уредбом утврђује се Програм финансијске подршке пољопривредним произвођачима сунцокрета рода 2022. године, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Члан 2.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

05 Број: 110-6736/2022-1

У Београду, 25. августа 2022. године

П Р О Г Р А М

ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА СУНЦОКРЕТА РОДА 2022. ГОДИНЕ

I. ПРЕДМЕТ И ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР

Програмом финансијске подршке пољопривредним произвођачима сунцокрета рода 2022. године (у даљем тексту: Програм) утврђује се финансијска подршка пољопривредним произвођачима сунцокрета рода 2022. године.

Овим програмом утврђују се и услови за остваривање права на финансијску подршку, поступак за остваривање права, висина и начин исплате новчаних средстава, као и праћење његове реализације.

Средства за спровођење ове уредбе обезбеђују се Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину, а распоређују се и користе за реализацију Програма.

Програм спроводи Влада преко Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управе за аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа).

II. ЦИЉЕВИ

Основни циљеви Програма су да се у условима отежаног пословања обезбеди финансијска подршка пољопривредним произвођачима сунцокрета рода 2022. године, а ради очувања стабилности дохотка произвођача.

III. КОРИСНИЦИ И НАМЕНА СРЕДСТАВА

Право на финансијску подршку има правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства који је произвео сунцокрет рода 2022. године (у даљем тексту: пољопривредни произвођач) и који је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу.

Финансијска подршка за пољопривредног произвођача утврђује се у износу до 7,8 динара по килограму испоручене/прoдате количине сунцокрета рода 2022. године правном лицу или предузетнику који се бави прерадом, складиштењем односно извозом сунцокрета, а највише за 200 тона.

Износ из става 2. ове главе биће одређен у зависности од кретања цене сунцокрета на тржишту.

IV. НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА

Право на финансијску подршку пољопривредни произвођач остварује подношењем захтева у складу са јавним позивом који расписује Управа.

Јавни позив из става 1. ове главе нарочито садржи начин и рок подношења захтева, износ расположивих средстава за расписани позив, образац захтева, обавезну документацију и друге податке везане за тај јавни позив. 

Јавни позив из става 1. ове главе објављује се на званичној интернет страници Управе. 

Управа утврђује испуњеност услова за остваривање права на финансијску подршку према редоследу подношења захтева, решењем одобрава исплату и након коначности решења даје налог за пренос средстава на наменски рачун подносиоца захтева.

Финансијска подршка исплаћује се подносиоцу захтева до утрошка средстава обезбеђених за спровођење ове уредбе.

Испуњeнoст прoписaних услoвa зa oствaривaњe прaвa нa финансијску подршку утврђуje сe нa oснoву пoдaтaкa нa дaн пoднoшeњa зaхтeвa.

V. ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА

Управа израђује извештај о реализацији овог програма и доставља га Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, а Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде доставља извештај Влади, ради информисања.                   ---
 
Subvencije --- 

---> KLIKNITE OVDE! <---
---
 
Pregled Cena Žitarica --- 

---> KLIKNITE OVDE! <---


--- Vaš komentar na nove cene žitarica 
---  
---> KLIKNITE OVDE! <------ Besplatni Agro Saveti 
---
---> KLIKNITE OVDE! <---