ponedeljak, april 15Agro servis

Aktivnosti Ministarstva poljoprivrede

 

POVUČEN MED SA TRŽIŠTA PROIZVOĐAČIMA IRIKOM – BEOGRAD, AZA D.O.O – LEDINCI, HONEY- VUČAK, BIOMED – BEOGRAD I GAZDINSTVO MIJAČKOVIĆ

Beograd, 15. april 2014.

Republička veterinarska inspekcija je u saradnji sa Savezom pčelarskih organizacija Srbije (SPOS) sredinom marta započela intenzivnu i sveobuhvatnu kontrolu bezbednosti i kvaliteta meda na tržištu Republike Srbije. 

Cilj ove akcijske kontrole je otkrivanje falsifikata meda na tržištu, kao i meda čiji je kvalitet značajno smanjen usled neadekvatne obrade i skladištenja.Akcija je pokrenuta na osnovu saznanja SPOS-a o pojavi veće količine meda sa maloprodajnom cenom ispod veleprodajne, odnosno otkupne cene meda.

Na teritoriji Republike Srbije ukupno je uzorkovano 182 uzorka meda i to većinom  u maloprodajnim objektima većeg obima prometa – „TEMPO“, „MAXI“, „IDEA“, „RODA“, „DIS“, „INTEREX“, „METRO“, zelenim pijacama, maloprodajnim objektima manjeg obima prometa STR (samostalne trgovinske radnje). Med je ispitivan u akreditovanim laboratorijama u skladu sa važećim „Pravilnikom o kvalitetu i drugim zahtevima za med, druge pčelinje proizvode, preparate na bazi meda i drugih pčelinjih proizvoda“ i drugim važećim propisima.

Rezultati analiza su ukazali na određenu grupu proizvođača čiji proizvodi u najvećem broju uzoraka nisu odgovarali parametrima bezbednosti i kvaliteta. Na osnovu dobijenih rezultata analiza za uzorke koji ne ispunjavaju propisane uslove kvaliteta utvrđeno je da se neusaglašenosti odnose na 10% uzoraka meda nesvojstvenog izgleda, boje, mirisa i ukusa, 40,4% uzorka meda u kojima je očitana aktivnost prirodnog fermetna – enzima dijastaze, 55% uzoraka meda sadrži više od 40 mg/kg Hidroksimetilfurfurola (HMF)  koji je pokazatelj zagrevanja meda na temperaturi višoj od 50℃, 7,2% uzorka meda ima smanjenu količinu invertujućih šećera tj. imaju povećan procenat saharoze (dodavanje šećernog sirupa u med), 3,6% uzoraka meda je sa neispravnom deklaracijom (npr. „Planinski“ med) i 3,6% uzoraka meda sa prisustvom rezidua antibiotika.

Postupajući u skladu sa ovlašćenjima, veterinarska inspekcija je odmah preduzela sve mere koje su propisane Zakonom o bezbednosti hrane i Zakonom o veterinarstvu i naložila  je povlačenje sa polica svih količina meda iz proizvodnih serija koje su uzorkovanjem obuhvaćene do dobijanja rezultata super analize. Rezultati super analize su pokazali da nema ostataka antibiotika i sulfonamaida u uzorcima meda. Za neke proizvođače  super analiza je u toku. Veterinarska inspekcija je po dobijanju rezultata super analize  sprovela  službenu kontrolu svih objekata za obradu i preradu meda čiji proizvodi nisu odgovarali odredbama Pravilnika,  preduzela Zakonom predviđene mere i pokrenula odgovarajuće postupke pred nadležnim pravosudnim organima. Opoziv meda  je pokrenut protiv pet  proizvođača meda za koje je potvrđeno da ne ispunjavaju uslove propisanog kvaliteta (u skladu sa članom 9.  Zakona o bezbednosti hrane). Sa tržišta su povučene sve količine meda proizvođača  “IRIKOM“ – Beograd jer svi uzorci ovog proizvođača ukazuju na odstupanja propisanih vrednosti Pravilnika o kvalitetu meda i proizvoda od meda, sve količine livadskog meda proizvođača  „AZA“ D.O.O. iz Ledinaca, sve količine bagremovog i lipovog meda proizvođača „HONEY“ Vučak, sve količine livadskog meda proizvođača „Biomed“ iz Beograda, sve količine livadskog meda proizvođača Pčelarsko društvo –  gazdinstva RS 1012 „Mijačković“.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za veterinu je u toku 2013. godine uspostavila informacioni sistem obeležavanja i registracije pčelara i pčelinjih društava, kao i evidenciju privremenih stajališta (selišta) tj. započela je poslove vezane za kreiranje katastra pčelinje paše. 

Cilj ovakvog informacionog sistema u pčelarstvu ima za rezultat uspostavljanje sledljivosti u proizvodnji meda, i podizanje poverenja u med čije je poreklo iz Republike Srbije, obzirom da u ovom trenutku Republika Srbija spada u priznate i značajne izvoznike sortnog-monoflornog meda, kako u zemlje EU tako i u treće zemlje.

Pred početak pčelarske sezone u 2014. godini, u Republici Srbiji je obeleženo preko 550.000 košnica i registrovano preko 13.000 pčelara.

Ostavite odgovor