četvrtak, april 18Agro servis

DOMAĆI KROMPIR I FABRIKA POMFRITA IZ KAĆA, LEK PROTIV UVOZA

 

Kać, 12.09.2022.

Dnevnik

  • Pom­fri­ta iz Ka­ća ima po re­sto­ra­ni­ma, ho­te­li­ma, ki­o­sci­ma br­ze hra­ne i ve­li­kim tr­go­vač­kim lan­ci­ma i po tom pro­iz­vo­du je fa­bri­ka "Pet fri­es" je­din­stve­na u na­šoj ze­mlji.

Fa­bri­ka je po­če­la da ra­di to­kom epi­de­mi­je ko­ro­na­vi­ru­sa pre tri go­di­ne i us­pe­la je da se odr­ži u te­škom pri­vred­nom oku­že­nju, ka­da ugo­sti­telj­ski objek­ti ni­su ra­di­li.

Pred­u­zet­nik Di­mi­tri­je Pe­tro­vić iz Ka­ća je na ide­ju da se ba­vi pro­iz­vod­njom pom­frit do­šao raz­mi­šlja­ju­ći šta bi mo­gao da mu bu­de bi­znis, ali i is­pi­ti­va­nja tr­ži­šta, ka­da je sa­znao da do­ma­ćeg pom­fri­ta na ov­da­šnjem tr­ži­štu ne­ma, već da se uvo­zi.

Pro­iz­vod­nu li­ni­ju ku­pio je u Ki­ni po ni­žoj ce­ni ne­go što ko­šta u Evrop­skoj uni­ji. To­kom epi­de­mi­je ko­ro­na­vi­ru­sa, ka­da je ma­le­te­ne sve bi­lo za­tvo­re­no u Ki­ni, u dva kon­tej­ne­ra do­bio je pro­iz­vod­nu li­ni­ju i uz po­moć na­šeg teh­no­lo­ga us­peo da je ospo­so­bi za rad.

– Krom­pir se pe­re, lju­šti se­če, opet pe­re, blan­ši­ra u vre­loj vo­di, su­ši i u fri­te­zi pe­če, a on­da na mi­nus 40 ste­pe­ni ide na du­bo­ko za­mr­za­va­nje – ka­že Pe­tro­vić i na­vo­di da "pet" u na­zi­vu fir­me, ustva­ri, pred­sta­vlja po­če­tak nje­go­vog pre­zi­me­na.

Ove go­di­ne imao je krom­pi­ra na osam hek­ta­ra, a pro­iz­vo­dio je u ko­o­pe­ra­ci­ji s Po­ljo­pri­vred­nom za­dru­gom u Ka­ću. Po nje­go­vim re­či­ma, do­go­di­ne će krom­pir se­ja­ti na dul­po ve­ćoj po­vr­ši­ni, ali će pro­iz­vod­nju ra­di­ti sam.

– Za­po­sli­ću trak­to­ri­stu ko­ji će ujed­no vo­di­ti ra­ču­na i o za­li­va­nju po­vr­ća – na­vo­di Pe­tro­vić i do­da­je da sa­da ima pet za­po­sle­nih, ali da je u po­sao uklju­če­na ce­la po­ro­di­ca i da mu je su­pru­ga naj­ve­ći oslo­nac jer za­jed­nič­kim sna­ga­ma raz­vi­ja­ju po­sao.

On je is­ta­kao da je pro­bao 50 vr­sta krom­pi­ra, a oda­brao dve sor­te, ali ko­ji krom­pir se­je i pra­vi pom­frit ne ot­kri­va jer je to po­slov­na taj­na. Po nje­go­vim re­či­ma, u za­vi­sno­sti od kva­li­te­ta krom­pi­ra, za ki­lo­gram pom­fri­ta po­treb­no je od 1,8 do 2,2 ki­lo­gra­ma krom­pi­ra.

– Se­me ku­pu­jem u Ho­lan­di­ji, a to či­ni 70 od­sto tro­ško­va u ovoj pro­iz­vod­nji – na­gla­ša­va Pe­tro­vić i do­da­je da pom­frit pra­vi sa­mo od do­ma­ćeg krom­pi­ra – svog i od ov­da­šnjih po­vr­ta­ra.

Pe­tro­vić pla­ni­ra da od lju­ski krom­pi­ra pro­iz­vo­di stoč­ni hra­nu, da skrob iz krom­pi­ra ko­ri­sti u pro­zvod­nji vot­ke, po­kre­ne pro­iz­vod­nju pi­rea, pra­vi za­či­nje­ne kri­ške krom­pi­ra za sač i ku­pi pro­toč­ni tu­nel za du­bo­ko za­mr­za­va­nje.

– Do sa­da sam do­bi­jao pod­sti­ca­je od Po­kra­ji­ne i Re­pu­bli­ke za­hva­lju­ju­ći ko­ji­ma sam re­la­tiv­no br­zo obez­be­dio sve što mi je po­treb­no od ma­ši­na. Na­me­ra­vam i da­lje da kon­ku­ri­šem za sub­ven­ci­je jer se dr­ža­va za­i­sta tru­di i po­ma­že. Tre­ba sa­mo zna­ti to ko­ri­sti­ti i bi­ti za­hva­lan na sva­kom di­na­ru – ka­zao je Pe­tro­vić.

Ra­de­ći ovaj bi­znis Pe­tro­vić je pu­no pu­to­vao po saj­mo­vi­ma u ino­stran­stvu i upo­znao se s teh­no­lo­gi­jom pro­iz­vod­nje i pre­ra­de krom­pi­ra, a sve vre­me pra­ti ce­nov­na kre­ta­nja krom­pi­ra na svet­skom tr­ži­štu.

– Sa­mo je kod nas krom­pir naj­sku­plji ka­da se va­di, a naj­jef­ti­ni­ji to­kom zi­me. U Ho­lan­di­ji i Bel­gi­ji, ze­mlja­ma ko­je su li­de­ri u ovoj pro­iz­vod­nji u se­zo­ni va­đe­nja krom­pir je naj­jef­ti­ni­ji, a ka­da kre­ne da se skla­di­šti ce­na ide na­vi­še. Kod nas, po­što po­vr­ta­ri ne­ma­ju ade­kvat­na skla­di­šta, to­kom zi­me pro­da­ju krom­pir bud­za­što da bi ga se oslo­bo­di­li jer po­či­nje da im se kva­ri – is­ti­če Pe­tro­vić.

UVO­ZI­MO 25.000 TO­NA POM­FRI­TA

Di­mi­tri­je Pe­tro­vić sma­tra da bi tre­ba­lo ogra­ni­či­ti uvoz pom­fri­ta jer se sa­da ku­pu­je bez ca­ri­ne 25.000 to­na go­di­šnje.

– Po­treb­no je od­re­di­ti kvo­te ko­li­ko go­di­šnje mo­že da se uve­ze pom­fri­ta. Ve­li­ki tr­go­vač­ki lan­ci su naj­ve­ći uvo­zni­ci i dik­ti­ra­ju ce­ne – na­gla­ša­va Pe­tro­vić i da­da­je da ki­lo­gram po­fri­ta ko­šta od 130 di­na­ra pa na­vi­še bez PDV-a.

 Subvencije  

—> KLIKNITE OVDE! <---

 Pregled Cena Žitarica  

—> KLIKNITE OVDE! <---


— Vaš komentar na nove cene žitarica 
  
—> KLIKNITE OVDE! <---

— Besplatni Agro Saveti 
—> KLIKNITE OVDE! <---

Ostavite odgovor