Испуњен план за IV квартал из Националног програма за интеграцију

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је за IV квартал 2010. године (октобар, новембар и децембар),а на основу плана из Националног програма за интеграцију (НПИ) Владе Републике Србије, испунило 100% план израде подзаконских аката који се усаглашавају са правним актима Европске уније.

 Усвојени подзаконски акти су из области ветеринарства, безбедности хране, фитосанитарне области и области вода.

Такође, у овом периоду - IV квартал, усвојена су 2 подзаконска акта пре планираног рока и 9 подзаконских аката из претходног периода, а по плану НПИ за Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде.

На основу својих надлежности Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је било одговорно за припрему одговора на Упитник Европске Комисије и то за Поглавље 11 – пољопривреда и рурални развој, Поглавље 12 – безбедност хране, ветеринарска и фитосанитарна политика и Поглавље 13 – рибарство.

Горе наведена 3 поглавља за које је било задужено Министарство пољопривредеје имало око 340 питања, тако да су службеници Mинистарства,рачунајући остала поглавља где су били у обавези да дају одговоре припремили информације на преко 400 питања, што у суштини значи припрему материјала на скоро хиљаду страница.

Поред тога Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је учествовало у раду других министарстава и надлежних институција у процесу припреме одговора на питања која се налазе у поглављима за које су задужени.