četvrtak, april 18Agro servis

Izvoz na tržište EU

 

SMERNICE ZA IZVOZNIKE

Beograd, 3. septembar 2015.

Izvor: PKB Poljoindustrija

Evropska unija kao jedinstveno tržište 27 zemalja je i vodeći poslovni partner srpskih preduzeća sa učešćem oko 50 odsto u ukupnim trgovinskim odnosima Srbije sa svetom. Nažalost, niska konkurentnost srpske privrede predstavlja vodeći faktor našeg visokog deficita u trgovini sa EU.

Za uspešan nastup na tržištu EU potrebno je izvršiti dobru pripremu i odabrati odgovarajuću marketinšku strategiju, jer postoji veliki broj mera trgovinske politike koje utiču na pristup ovom tržištu. Neke od njih su:

CARINSKE TARIFE

Iste carinske tarife primenjuju se širom EU, bez obzira u koju državu članicu se roba uvozi. Unutar EU roba može slobodno da se kreće između država članica. Visina carinske tarife zavisi od vrste proizvoda koji se uvozi i od toga iz koje zemlje se roba uvozi. Različite vrste proizvoda su navedene u klasifikaciji proizvoda koju koristi EU.

POREZI I AKCIZE

Svi proizvodi koji se prodaju u EU podležu porezu na dodatnu vrednost (PDV). Stope PDV se razlikuju između i unutar zemalja članica, ali je postignut dogovor o vrsti transakcija na koje se PDV primenjuje, kao i osnovici za izračunavanje poreza.

Akciza se uvodi za proizvode kao što su alkoholna pića i duvan. Izbor proizvoda koji podležu akcizama delimično je diktiran faktorima kao što je zdravlje potrošača, životna sredina i ušteda energije. Visina akciza se razlikuje od države do države članice, iako su minimalne stope utvrđene na nivou EU. Visina akcize za uvezeni robu jednaka je akcizi na robu proizvedenu unutar EU.

ZAKONODAVSTVO I ZAHTEVI EU

Kada se proizvod plasira na tržište EU, neophodno je da se ispoštuje odgovarajuće zakonodavstvo u vezi sa zaštitom zdravlja, bezbednosti i očuvanja životne sredine. Ovo zakonodavstvo propisuje karakteristike proizvoda, proizvodnih procesa ili metoda proizvodnje, a može da obuhvati i zahteve u pogledu primene terminologije, simbola, pakovanja, etiketa ili obeležavanja. Na osnovu tzv. „procedure za ocenu usaglašenosti” utvrđuje se da li su potrebni zahtevi ispunjeni. Ove procedure se ne mogu izbeći kada se izvozi u EU.

IZVOZ INDUSTRIJSKIH PROIZVODA

Pre plasiranja proizvoda na tržište potrebno je za određene grupe proizvoda provesti proceduru ocenjivanja usklađenosti sa odgovarajućim važećim tehničkim propisima iz domena sigurnosti.

Tehničke specifikacije proizvoda koji zadovoljavaju osnovne zahteve navedene u direktivama date su u harmonizovanim standardima. Harmonizovani standardi su evropski standardi koje su prihvatile evropske organizacije za standardizaciju. Primena harmonizovanih ili ostalih standarda ostaje dobrovoljna. To znači da proizvođač, ukoliko mu to odgovara, može primeniti i neke druge tehničke specifikacije. Za proizvode koji su proizvedeni u skladu sa harmonizovanim standardima važi pretpostavka o usklađenosti sa odgovarajućim ključnim zahtevima primenjenih direktiva.

CE OZNAČAVANJE

Obeležavanje CE znakom primenjuje se za široku lepezu industrijskih proizvoda kao što su mašine, oprema niskog napona, igračke, bezbedonosna oprema za ličnu upotrebu, medicinski instrumenti i ostalo. Tri grupe proizvoda koje podležu obavezi obeležavanja CE znakom: svi novi proizvodi, bilo da su proizvedeni u EU ili trećim zemljama; korišćeni ili polovni proizvodi koji su uvezeni iz trećih zemalja i suštinski modifikovani proizvodi koji podležu direktivama kao novi proizvodi.

CE znak na proizvodu predstavlja izjavu odgovornog lica da je proizvod usaglašen sa svim važećim propisima EU i da su sprovedene odgovarajuće procedure za ocenu usaglašenosti. CE znak nije oznaka za poreklo, pošto ne podrazumeva da je proizvod proizveden u EU, niti predstavlja garanciju za kvalitet.

IZVOZ PREHRAMBENIH PROIZVODA

Zakoni vezani za hranu pokrivaju zajedničke aspekte za sve prehrambene proizvode, kao što su aditivi, obeležavanje etiketama i higijena.

HACCP

Analiza opasnosti i kritične kontrolne tačke (HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Point) je sistem proizvodnje i kontrole koji garantuje bezbednost prehrambenih proizvoda. Uvoznici prehrambenih proizvoda iz EU neće poslovati sa preduzećima iz prehrambenog sektora zemalja u razvoju koja nisu uvela HACCP sistem. Uvezeni prehrambeni proizvodi treba da budu u skladu sa posebnim zakonima države članice u slučaju kada harmonizacija nije u potpunosti sprovedena.  

DOBRA POLJOPRIVREDNA PRAKSA I EUREPGAP

Evropska grupa proizvođača i trgovaca EUREP, razvila je standard „EUREPGAP voće i povrće” za sertifikaciju Dobre poljoprivredne prakse za voće i povrće. Od izvoznika svežeg voća i povrća iz zemalja u razvoju koji žele da snabdevaju većinu evropskih lanaca, sve više će se zahtevati da dokažu da su njihovi proizvodi proizvedeni u skladu sa EUREPGAP.

Dakle, za izvoz prehrambenih proizvoda na tržište EU potrebno je postići usaglašenost sa nizom horizontalnih i vertikalnih propisa – evropskih direktiva koje se odnose na dati proizvod, uskladiti proizvodne procese sa dobrom proizvođačkom praksom i uspostaviti sistem HACCP, i obezbediti dokaze za državne organe o njegovoj primeni (sertifikat o usaglašenosti sa pristupom HACCP, a u poslednje vreme sa standardom ISO 22000:2006 u kome je standardizovan ovaj pristup) i od strane inspektora EU dobiti odobrenje za izvoz proizvoda, do vremena kada će državni sistem kontrole bezbednosti hrane Srbije biti zvanično priznat u EU. (Dejana Tošić)

Ostavite odgovor