KAKO SE OSNIVA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA?

 

AKCIJE NVO "AGROPROFIT" IZ NOVOG SADA I STAR PROJEKAT

Prema Zakonu o zadrugama (Sl. list SRJ 41/96 i 12/98) zemljoradničku zadrugu može osnovati najmanje deset zemljoradnika i drugih fizičkih lica koji imaju u svojini ili po drugom osnovu koriste zemljište, objekte ili sredstva za rad u poljoprivredi.

Osnivački akt zadruge je ugovor o osnivanju koji potpisuju svi osnivači i overavaju svoj potpis. Ugovor obavezno sadrži poslovno ime zadruge, sedište, pretežnu delatnost, podatke o osnivačima, iznos udela i rok uplate, odgovornost zadruge i zadrugara za obaveze, način i rok sazivanja osnivačke skupštine.

Udelisu sredstva koja osnivači obezbeđuju za osnivanje i poslovanje zadruge, a mogu biti novčani i nenovčani. Visina, odnosno minimalni iznos udela nije propisan zakonom, pa osnivači mogu o tome slobodno odlučiti.

Osnivačku skupštinu zadruge čine sva fizička lica koja su izrazila volju da osnuju zadrugu. Na osnivačkoj skupštini se može potpisati ugovor o osnivanju i uplatiti udeli, ako to nije učinjeno prethodno, a obavezno se usvajaju zadružna pravila.

Organi upravljanja (upravni odbor od najmanje 5 članova i nadzorni odbor od  najmanje 3 člana) se mogu izabrati na osnivačkoj skupštini ili u roku od 30 dana od njenog održavanja. Članovi organa upravljanja se biraju iz redova zadrugara, na mandat od najduže pet godina, pri čemu zadrugar može biti član jednog organa upravljanja, a direktor ne može biti biran za predsednika upravnog odbora ili nadzornog odbora ili člana nadzornog odbora.

            Za registraciju zadruge u Registru privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre podnosi se u jednom primerku:

1.     zahtev za registraciju osnivanja preuzeti sa sajta Agencije za privredne registre www.apr.gov.rs ili kupiti u kancelariji Agencije,

2.     overeni potpis lica ovlašćenog za zastupanje na OP obrascu,

3.     ugovor o osnivanju sa potpisima svih osnivača overenim u sudu,

4.     fotokopije ličnih karata svih osnivača,

5.     zapisnik sa osnivačke skupštine (sa neoverenim potpisima predsednika skupštine zadruge i zapisničara),

6.     potvrda banke o uplati osnivačkih udela na privremeni račun (ako su ulozi novčani, a potvrda ovlašćenog skladišta ako su udeli nenovčani tj. robni),

7.     potvrda o uplati takse za registraciju od 4.000,00 dinara na račun Agencije za privredne registre, Beograd, Brankova 25 broj 840-29770845-52, model 97, poziv na broj 95-01. potvrda o uplati takse od 1.750,00 dinara Republičkom zavodu za statistiku na račun br. 840-742221843-57, model 97, te šifra opštine u kojoj će biti sedište zadruge (utvrditi šifru preko linka Agencije)

            Agencija za privredne registre ima kancelarije u Subotici, Trg Nikole Nešića 2. tel. 024-671-930,Zrenjaninu, Trg Republike bb tel. 023-511-518, Novom Sadu, Bulevar M. Pupina 24. tel. 021-47-54-308, Pančevu, Trg Nikole Tesle 5. tel. 013-351-610, Beogradu, Brankova 25, tel. 011-223350, Požarevcu, Sinđelićeva 4, 012-220051, Valjevu, Pop Lukina 6 A, tel.014-291013, Kraljevu,Cara Dušana 41/I, tel. 036-326999,  Užicu, Ljube Stojanovića 5, (kancelarija 20) tel. 031-513868, Zaječaru, Nikole Pašića 37/I, tel.019-420360,  Kragujevcu, Nikole Pašića 6, 034-500238, Nišu, Obrenovićeva bb, TPC Kalča, lamela b, lokal 40, tel. 018-296002, Leskovcu, Stojana Ljubića 12, (kancelarija 9), tel. 016-214175, Kosovskoj Mitrovici, Kralja Petra Prvog 106 u kojima se mogu dobiti potrebne informacije i predati zahtevi za registraciju.

            Zadruga se smatra osnovanom danom donošenjem rešenja o registraciji.

            Rešenjem o registraciji zadruga dobija matični i poreski identifikacioni broj, a po službenoj dužnosti Registrator dostavlja prijavu Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko origuranje, ako pojedini zadrugari zasnivaju radni odnos u zadruzi. 

Za stručnu pomoć i druge informacije o osnivanju zadruge možete se obratiti Zadružnom savezu Srbije i  Zadružnom savezu Vojvodine kao i Regionalnim zadružnim savezima.