Međunarodna godina zdravlja bilja obeležava se i u Srbiji

 

SAČUVATI ZDRAVLJE BILJA KAKO BISMO IMALI DOVOLJNO HRANE

Beograd, 28. februar 2020.

Svake godine i do 40% useva širom sveta izgubi se usled biljnih bolesti i štetočina. Poljoprivredna proizvodnja trebalo da poraste za oko 60% do 2050. godine kako bi se prehranila sve veća ljudska populacija, neki su od podataka iznesenih na panel diskusiji u organizaciji Udruženja SECPA, koje se pridružilo globalnoj kampanji „Zaštitimo bilje, zaštitimo život“ u sklopu koje u Srbiji, uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, obeležava „Međunarodnu godinu zdravlja bilja“ (IYPH) koju su, na predlog Organizacije za Hranu i Poljoprivredu Ujedinjenih Nacija (FAO), proglasile Ujedinjene Nacije (UN).

„Vlada Republike Srbije preko Ministarstva poljoprivrede ulaže značajna sredstva za podsticaj biljne proizvodnje. Svakako aspekt zaštite bilja jedan je od najvažnijih u ovom lancu. Srbija je potpisnik Međunarodne konvencije o zaštiti bilja (IPPC) i veoma je važno implementirati međunarodne standarde i norme za zaštitu bilja kako bi trgovina bila sigurna. U skladu sa globalnim klimatskim promenama, trgovinom i ekspanzijom  putovanja ljudi, rizik od unošenja štetnih organizama se povećao, tako da je od nedavno stupila na snagu nova regulativa Evropske Unije, Regulation (EU) 2016/2031, kojom je znatno povećan broj biljnih vrsta koje mora pratiti fitosertifikat prilikom njegovog unošenja na teritoriju Evropske Unije. U narednom periodu ova regulativa će biti implementirana i u naš propis, o čemu će javnost blagovremeno biti obaveštena“, izjavio je Velimir Stanojević, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede Vlade R. Srbije.

„Biljke čine 80% hrane koju jedemo i proizvode 98% kiseonika koji udišemo. Zdravlje bilja je sve više ugroženo. Biljne bolesti i štetočine se pojavljuju sve ranije u sezoni i na mestima gde pre nisu bili viđeni. Naše udruženje, posle 10 godina rada i iskustva sa brojnim izazovima sa kojima se susrećemo u oblasti zaštite bilja u Srbiji, pridružilo se globalnoj kampanji i iniciralo njeno sprovođenje u Srbiji kako bi se podigla svest naše javnosti o značaju zaštite bilja za život na našoj planeti. Takođe, nastojimo da podstaknemo dalju saradnju relevantnih aktera jer samo zajedničkim delovanjem možemo dovesti do održivog razvoja u ovoj oblasti.“ dodala je Katarina Krinulović, izvršna direktorka udruženja SECPA.

„Zdravo bilje znači zdraviji ljudi. Međutim, često previdimo ovu važnu vezu, što može imati poražavajuće rezultateKao i kod zdravlja ljudi, zaštita bilja od štetočina i bolesti je daleko isplativija nego suočavanje sa kriznim situacijama kada je zdravlje bilja ozbiljno narušeno. Prevencija je od presudnog značaja za izbegavanje razornog uticaja štetočina i bolesti na poljoprivredu, sredstva za život i bezbednost hrane“, izjavio je Aleksa Obradović, profesor Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

„Poljoprivrednici imaju važnu ulogu u zaštiti zdravlja bilja. Zato je potrebna njihova stalna edukacija. Iz godine u godinu, blage zime i sušna leta imaju veliki uticaj na zdravlje bilja. Postoji pretnja da se smanji i kvalitet i kvantitet useva, što dovodi do smanjenih prinosa. Zato je potrebno primenjivati integralnu zaštitu bilja. Mi u udruženju aktivno radimo na umrežavanju mladih poljoprivrednika kao i njihovoj edukaciji. Veoma sam zadovoljan jer u Srbiji postoji sve veće interesovanje i biti poljoprivrednik danas je u Srbiji jedno važno zanimanje”, izjavio je Milan Bulajić, predstavnik Srpskog udruženja mladih poljoprivrednika.

Na panel diskusiji preneta je i poruka šta bi svi građani mogli da urade u oblasti zaštite bilja. Budite oprezni kada donosite bilje ili biljne proizvode tokom putovanja i uvek se pridržavajte fitosanitarnih zahteva. Na ovaj način pomažete u prevenciji širenja biljnih štetočina i bolesti koje mogu prouzrokovati ozbiljne štete po biljni svet i ugroziti snabdevanje hranom, životnu sredinu i ekonomiju. Budite pažljivi i odgovorni prilikom naručivanja bilja i biljnih proizvoda putem interneta ili putem poštanskih usluga, jer mali paketi mogu zaobići redovne fitosanitarne kontrole.