Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

 

На основу члана 27. став 4. Закона о обављању саветодавних и стручних послова у области пољопривреде („Службени гласник РС”, број 30/10), члана 4. став 1. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), а у вези са чланом 8. Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину („Службени гласник РС”, број 95/18) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон), Влада доноси

УРЕДБУ

О УТВРЂИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАЗВОЈА САВЕТОДАВНИХ ПОСЛОВА У ПОЉОПРИВРЕДИ ЗА 2019. ГОДИНУ

 (Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 12/19 од 22. фебруара 2019. године)