Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

 

Ко може да конкурише за ИПАРД подстицаје?

1. физичко лице

- носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства

2. Предузетник

- уписан у регистар привредних субјеката и има активан статус

- није покренут поступак стечаја или ликвидације

- рачун код пословних банака нису били у блокади дуже од 30 дана, у периоду од 12 месеци пре подношења захтева

3. Привредно душтво

- уписано у регистар привредних субјеката и има активан статус

- није покренут поступак стечаја или ликвидације

- рачун код пословних банака нису били у блокади дуже од 30 дана, у периоду од 12 месеци пре подношења захтева

- у структури власништва има мање од 25% јавног капитала или гласачких права тог јавног капитала

- разврстано у микро, мало и средње правно лице у складу са законом којим се уређује

- није у групи повезаних лица у којој су неки од чланова велика правна лица

- није члан холдинга или конецрна

4. Земљорадничка задруга

- уписано у регистар привредних субјеката и има активан статус

- није покренут поступак стечаја или ликвидације

- рачун код пословних банака нису били у блокади дуже од 30 дана, у периоду од 12 месеци пре подношења захтева

- у структури власништва има мање од 25% јавног капитала или гласачких права тог јавног капитала

- разврстано у микро, мало и средње правно лице у складу са законом којим се уређује

- није у групи повезаних лица у којој су неки од чланова велика правна лица

- није члан холдинга или конецрна

ОПШТИ УСЛОВИ

- неопходни за конкурисање -

1) подносилац нема доспелих неизмирених обавеза по основу јавних прихода

2) подносилац има пребивалиште, односно седиште на територији Србије

3) инвестиција треба да се налази на територији Србије

4)подносилац нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству пољопривреде, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита

5) објекат и катастарска парцела који су предмет инвестиције за коју се подноси захтев су у власништву подосиоца или ако на њима има право закупа (уговор о закупу) на 10 и више година

6) подносилац није предузео ниједну радњу везану за реализацију инвестиције пре доношења решења о одобравању пројекта, осим за општи трошак

7)добављач и подносилац не представљају повезана лица, односно добављачимеђусобно не представљају повезана лица

8) три прикупљене понуде за набавку инвестиције, вредности веће од 20 000€

9) инвестиција треба да се односи на производњу пољопривредних производа датих у листи прихватљивих производа

10) подносилац поседује искуство, односно знање у области пољопривреде, и то:

- средњошколско образовање у области пољопривреде и/или ветерине, или

- да је уписан у својству носиоца или члана пољопривредног газдинства најмање три године, или

- радно искуство у периоду од три године у области пољопривреде, или

- високу стручну спрему, или

- средњошколско образовање и изјаву да ће похађати обуку у минималном трајању од 50 часова предавања у одговарајућем сектору до подношења захтева за исплату

11) окончан поступак (поднето решење о одобрењу) за остваривање права на ИПАРД подстицаје по претходно одобреном пројекту по основу овог правилника

12) роба која је предмет набавке потиче из земље која је прихватљива

13) роба која је предмет набавке потиче са територије Косова и Метохије

14) за објекат који је предмет инвестиције има дозволу за изградњу у складу са законом којим се уређује планирање и изградња

15) за остваривање права на одобравање пројекта нису вештачки створени услови у циљу остваривања предности супротно ИПАРД програму. (На пример да газдинство није подељено на више газдинстава и тражио подстицај за свако појединачно)

ПОСЕБНИ УСЛОВИ

Сектор меса

Подносилац остварује право на одобравање пројкта у сектору меса ако:

1) у Регистру има пријављен одговарајући сточни фонд (податке о врсти животиња и броју газдинства (HID) на којима се држе или узгајају)

2) има укупни капацитет објекта од 20 до 1.000 говеда и/или од 150 до 1.000 оваца и/или коза и/или од 30 до 400 крмача, и/или од 100 до 10.000 товних свиња и/или од 4.000 до 50.000 бројлера по турнусу;односно има уписан објекат за производњу родитељског јата кокошака тешког типа.

Ако подносилац има објекат капацитета више од 1.000 говеда или више од 1.000 оваца и коза или више од 10.000 свиња или више од 50.000 бројлера по турнусу,остварује право на одобравање пројектасамо за:

1) изградњу и/или реконструкцију складишних капацитета за стајњак и/или специфичну опрему и механизацију за манипулацију и коришћење стајњака

2)  инвестиције у производњу енергије из обновљивих извора на газдинству

Сектор млека

Пољопривредник остварује право на одобравање пројкта у сектору меса ако:

1)је власник животиње која је предмет захтева, која је обележена и регистрована у складу са законом којим се уређује ветеринарство

2) у Регистру има пријављен одговарајући сточни фонд (податке о врсти животиња и броју газдинства (HID) на којем се држе или узгајају)

3) је власник животиње која је предмет захтева или је власник животиње члан његовог породичног пољопривредног газдинства

4) има од 20 до 300 млечних крава;

Преко 300 млечних крава, остварује право на одобравање пројекта само за:

1) инвестиције у изградњи и/или реконструкцији складишних капацитета за стајњак и/или специфичну опрему и механизацију за манипулацију и коришћење стајњака

2) инвестиције у производњу енергије из обновљивих извора на газдинству

Сектор воћа

Пољопривредник остварује правo ИПАРД подстицаје у сектору воћа ако у Региструпри подношењу захтева за исплату има уписано од 2 ha до 20 ha јагодастог воћа и/или од 5 ha до 100 ha другог воћа у складу са шифарником биљне производње.

Сектор поврћа

Пољопривредник остварује правo на одобравање пројекта у сектору поврћа за инвестиције у изградњу објеката за складиштење поврћа ако у Регистру има уписано од 0.5 ha до 5 ha поврћа у заштићеном простору и/или од 3 ha до 50 ha поврћа на отвореном простору.

Сектор осталих усева (житарице, уљарице, шећерна репа)

Пољопривредник остварује правo на:

1) набавку трактора снаге мотора до 100 kW ако има од 2 ha до 50 ha пољопривредног земљишта под осталим усевима

2) набавку опреме, машина и механизације за пољопривредну производњу осим комбајна и трактора, као и за изградњу и опремање објеката за складиштењe - ако има од 50 до 100 ha  пољопривредног земљишта под осталим усевима

Сектор јаја

Пољопривредник остварује право на подстицај ако:

1) у Регистру има пријављен одговарајући сточни фонд (податке о врсти животиња и броју газдинства (ХИД) на којем се држе или узгајају);

2) има објекат уписан у одговарајући регистар у складу са посебним прописом који уређује упис уРегистар одобрених објеката за држање кокошака носиља у експлоатацији, односно има уписан објекат за производњу родитељског јата кокошака лаког типа, односно одгој кокошака носиља;

3) је власник животиња или ако је власник животиња члан његовог породичног пољопривредног газдинства.

Лице које има објекат за држање кокошака носиља у експлоатацији капацитета већег од 200.000 кокошака остварује право на одобравање пројекта само за прихватљиве инвестиције у:

1) реконструкцију, односно, адаптацију, односно доградњу објеката за држање кокошака носиља у експлоатацији;

2) набавку нових обогаћених кавеза;

3) изградњу објеката за управљање отпадом, третман отпадних вода, спречавање загађења ваздуха, складиштење стајњака;

4) производњу енергије из обновљивих извора на газдинству

Сектор грожђа

Пољопривреднику зависности од врсте инвестиције, остварује право на одобравање пројекта у сектору грожђа ако:

1) у Регистру има уписано грожђе у складу са шифарником биљне производње који је саставни део прописа којим се уређује регистар пољопривредних газдинстава;

2) је произвођач грожђа уписан у виноградарски регистар у складу са законом којим се уређује вино;

3) је предмет инвестиције везан за производњу грожђа.

Произвођач садног материјала грожђа остварује право на одобравање пројекта у сектору грожђа ако:

1) у Регистру има уписан садни материјал грожђа у складу са шифарником биљне производње који је саставни део прописа којим се уређује регистар пољопривредних газдинстава;

2) обавља делатност производње садног материјала винове лозе у складу са посебним прописом којим се уређује регистар произвођача садног материјала воћака, винове лозе и хмеља;

3) је предмет инвестиције везан за производњу те врсте садног материјала грожђа.

ИЗНОС И ПРЕДМЕТ ИПАРД ПОДСТИЦАЈА

ИПАРД подстицаји утврђују се у процентуалном износу од вредности прихватљивих трошкова инвестиције умањеном за износ пореза на додату вредност, и то:

1) 60% од укупних прихватљивих трошкова, или

2) 65% од укупних прихватљивих трошкова - ако је корисник физичко лице или предузетник и  млађе је од 40 година на дан доношења одлуке о одобравању пројекта

3) 70% од укупних прихватљивих трошкова - ако је место инвестиције у планинским подручјима у складу са посебним прописом којим се одређују подручја са отежаним условима рада у пољопривреди

За инвестиције у области управљања отпадом и отпадним водама ИПАРД подстицаји се утврђују  у додатном износу од 10% преко процентуалног износа из става 1. овог члана.

Вредност прихватљивих општих трошкова не може прећи износ од 12% од вредности прихватљивих трошкова предметне инвестиције.

Корисник остварује ИПАРД подстицаје, без обзира на укупну вредност инвестиције, у оквиру следећих граница:

1) за сектор воћа, сектор поврћа и сектор осталих усева у износу од 5.000 до 700.000 евра

2) за сектор млека и сектор месо у износу од 5.000 до 1.000.000 евра

Корисник може да оствари укупан износ ИПАРД подстицаја у складу са овим правилником од 1.500.000 евра у периоду спровођења ИПАРД програма

Неприхватљиви трошкови

Право на ИПАРД подстицаје не може да се оствари за:

1) порезе, укључујући ПДВ

2) царине,увозне и друге дажбине

3) куповину, закуп или лизинг земљишта и постојећих објеката, без обзира на то да ли ће лизинг резултирати променом власништва

4) казне, финансијске пенале и судске трошкове

5) трошкове  пословањa

6) половну механизацију и опрему

7) банкарскетрошкове, трошкове гаранција и сличне трошкове

8) трошкове конверзије, трошковеи губиткеу погледу курсне разлике у вези са ИПАРД наменским рачуном, као и друге чисто финансијске трошкове

9) доприносеу натури

10) трошкове одржавања, амортизације или закупа

11) набавку предмета инвестиције путем лизинга, компензације, асигнације и цесије или набавкуна други начин који представља гашење обавезе путем пребијања дуга

12) набавку предмета инвестиције готовинским плаћањем

СПИСАК НЕОПХОДНЕ ДОКУМЕТАЦИЈЕ ЗА  ПРИЈАВЉИВАЊЕ

 • Извод из регистра пољопривредних газдинстава (РПГ) или агенције за привредне регистре (АПР)
 • Уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавног прихода, издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе према месту пребивалишта
 • Уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавног приода, издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе према локацији инвестиције у случају када се разликују место пребивалишта и локација инвестиције
 • Уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавног периода, издато од стране надлежне пореске управе
 • - Извод из катастра непокретности са подацима о власништву, теретима и ограничењима, као и копија плана са означеном локацијом на којој ће се спроводити улагање која је предмет захтева за додолу средстава из ИПАРД програма

- Препис листе непоктерности ако је успостављен нови операт

- Препис поседованог листа ако није успостављен нови операт

- Извод из земљишњих књига у случају да није успостављен катастар непокретности

(одговарајућа документа морају се доставити за све катастрарске парцеле које су везанеза инвестицију или су наведене као локација инвестиције. За покретну опрему или механизацију локација ивенстиције може бити седиште подносиоца или место обавља пољопривредне делатности – место где се намерава коришћење покретне опреме и механизације)

 • Уговор о закупу земљишта/објекта на најмање 10 година почевши од календарске године у којој је поднет захтев

(доставља се у случају да подносилац захтева није власник земљишта или објекта које је предмет инвестиције)

 • Пројекат за геђевинску дозволу или идејни пројекат или дозвола за извршење грађевинских радова

(само за инвестиције у изградњу, реконструкцију и адаптацију)

 • Дозвола за изградњу или одлука о извршењу радова или потврда да ниједан од ових докумената није потребан за улагање издат од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе

(за инвестицију у изградњу, реконструкцију и адаптацију)

 • Употребна дозвола

(на инвестиције у опрему која се уграђује у већ постојећи објекат)

 • Студија предизводљивости/изводљивости просечне потрошње електричне и топлотне енергије на газдинству у претходне три године/рачуна или друга докуметна о потрошњи струје, гаса, топлоте, сировина за производњу енергијр су достављена

(за инвестиције у обновљиве изворе енергије)

 • Пословни план – у папирној и електронској форми
 • Порески биланс за предходну финансијску годину

(достављају предузетници који воде књиге по систему простог књиговодства и индивидуални пољопривредници који воде пословне књиге)

 • Образац биланса успеха за предходну годину која предходи години у којој се подноси захтев

(достављају предузетници који воде књиге по систему простог књиговодства и индивидуални пољопривредници који воде пословне књиге)

 • Попис покретне и непокретне имовине на дан 31. децембар године која предходи години у којој се подноси захтев
 • Попис покретне и непокретне имовине закључно са даном подношења захтева
 • Картица за некретнине, постројења и опрему закључено са даном подношења захтева

(правна лица, задруге или предузетници који воде пословне књиге по систему двоструког књиговодства)

 • Документација којом се доказује адекватно образовање или радно искуство у области пољопривреде

- сведочанство средње школе из области пољопривреде или ветерине или

- диплома факултета или

- уговор о раду из области пољопривреде који прати и одјава на обавезно социјало осигурање или

- сведочанство средње школе или потписана изјава о похађању обуке у минималном трајању од 50 часова предавања у одговарајућем сектору, које се обавља пре подношења захтева за исплату

 • Понуда за сваку појединачну инвестицију у папирнатом облику

(три понуде за сваку појединачну набавку роба, услуга и радова чија вредност прелази 20 000€)

- Понуда мора да саржи: механичку спецификацију, морају бити упоредиве, не смеју бити старије од 01.01.2014., добављачи не смеју бити повезана лица

 • Предрачун или уговор

(односи се на опште трошкове који су настали пре подношења захтева)

Сертификат о органској производњи

ПОНУДЕ

Садржај понуде:

 1. назив, седиште и матични број добављача
 2. назив, седиште и матични број подносиоца

(ако је подносилац захтева привредно друштво, земљорадничка задруга и предузетник, односно име, презиме, пребивалиште и ЈМБГ ако је подносилац захтева физичко лице)

 1. техничко-технолошке карактеристике за робу, радове и услуге који чине предмет инвестиције, односно предмер и предрачун радова за изградњу
 2. рок важења понуде
 3. број, датум и место издавања понуде
 4. оверу добављача
 5. изјаву добављача под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је предмет понуде нова и неупотребљавана роба
 6. назив произвођача и земља порекла опреме, радова и услуга
 7. изјаву добављача под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је земља порекла са листе прихватљивих земаља
 8. гарантне услове
 9. услове и начин плаћања
 10. обавезе добављача у вези испоруке

БОДОВАЊЕ И РАНГИРАЊЕ ПРИЈАВА

РЕШЕЊЕ О ОДОБРАВАЊУ ПРОЈЕКТА

Решење нарочито садржи:

1) пројекат који се одобрава са прихватљивим инвестицијама и трошковима

2) одобрен износ ИПАРД подстицаја са израженим износом националног и кофинансирања Европске уније за пројекат који се одобрава

3) рок за реализацију инвестиције и подношење захтева за исплату

4) обавезу чувања документације која се односи на пројекат који се одобрава

5) обавезу достављања извештаја Управи о спровођењу одобреног пројекта у зависности од врсте пројекта

6) обавезу корисника да омогући несметан приступ и контролу на лицу места која се односи на одобрени пројекат, те обавезу давања на увид целокупне документације везане за одобрени пројекат овлашћеним лицима Управе, органа  надлежног за ревизију система спровођења програма Европске уније, Националног фонда Министарства финансија, Европске комисије, Европског ревизорског суда и Европске канцеларије за борбу против превара (ОЛАФ)

7) забрану предузимања радњи које би могле довести до јавног финансирања истог одобреног пројкта

8) обавезу корисника да обавести Управу о извођењу скривених радова

9) обавезу корисника да обележи предмет инвестиције у складу са овим правилником

ИСПЛАТА ИПАРД ПОДСТИЦАЈА

Услови за остваривање права на исплату ИПРАД подстицаја:

 1. инвестиција реализована у складу са решењем о одобрењу пројекта
 2. инвестиција реализована безготовинским плаћањем
 3. нема доспелих неизмирених обавеза по основу јавних прихода
 4. нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству пољопривреде, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита
 5. пољопривредно газдинство испуњава одговарајуће прописане услове у области заштите животне средине, а за инвестиције у секторима меса и млека и прописане услове у области добробити животиња
 6. предмет инвестиције је обележен на начин предвиђен овим правилником;
 7. предмет инвестиције није финансиран из других извора јавног финансирања, односно, ако није у поступку за остваривање финансирања из других јавних извора финансирања
 8. роба која је предмет набавке потиче из земље која је дата у Листи прихватљивих земаља
 9. роба која је предмет набавке потиче са територије Косова и Метохије
 10. рачуни код пословних банака нису блокирани, као и ако нису били у блокади дуже од 30 дана у периоду од 12 месеци пре подношења захтева за исплату