Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

 

На основу члана 4. став 1. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину („Службени гласник РС”, бр. 95/18 и 72/19) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

УРЕДБУ

О ИЗМЕНАМА УРЕДБЕ О РАСПОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈА У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ У 2019. ГОДИНИ

 

(Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 80/19 од 8. новембра 2019. године)

Члан 1.

У Уредби о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2019. години („Службени гласник РС”, бр. 3/19, 12/19, 29/19, 40/19, 57/19 и 69/19), члан 2. мења се и гласи:

„Члан 2.

Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину у Разделу 24 – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Глава 24.1 – Фонд за подстицање развоја пољопривредне производње у Републици, Програм 0103 – Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, Функција 420 – Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, Програмска активност/пројекат 0005 – Кредитна подршка у пољопривреди, Економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама утврђена су средства у износу од 600.000.000 динара. Одобрењем захтева о преусмеравању апропријација утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину, број 401-00-00078/27/2019-05 од 6. септембра 2019. године, пренета су средства у износу од 100.000.000 динара. Укупна средства на Економској класификацији 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима утврђена су у износу од 700.000.000 динара, која се распоређују у складу са овом уредбом.

Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину у Разделу 24 – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Глава 24.10 – Управа за аграрна плаћања, Програм 0103 – Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, Функција 420 – Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, Програмска активност/пројекат 0001 – Директна плаћања, Економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама утврђена су средства у износу од 24.955.314.000 динара. Решењем о преусмеравању апропријација утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину 03 Број: 401-00-4719/2019 од 6. новембра 2019. године пренета су средства у износу од 800.000.000 динара. Укупна средства на Економској класификацији 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима утврђена су у износу од 25.755.314.000 динара, која се распоређују у складу са овом уредбом.

Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину у Разделу 24 – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Глава 24.10 – Управа за аграрна плаћања, Програм 0103 – Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, Функција 420 – Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, Програмска активност/пројекат 0002 – Мере руралног развоја, Економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама утврђена су средства у износу од 8.010.000.000 динара. Решењем о преусмеравању апропријација утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину 03 Број: 401-00-4719/2019 од 6. новембра 2019. године умањена су средства у износу од 800.000.000 динара. Укупна средства на Економској класификацији 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима утврђена су у износу од 7.210.000.000 динара, која се распоређују у складу са овом уредбом.

Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину у Разделу 24 – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Глава 24.10 – Управа за аграрна плаћања, Програм 0103 – Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, Функција 420 – Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, Програмска активност/пројекат 0006 – Посебни подстицаји, Економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама утврђена су средства у износу од 215.000.000 динара, која се распоређују у складу са овом уредбом.

Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину у Разделу 24 –Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Глава 24.10 – Управа за аграрна плаћања, Програм 0103 – Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, Функција 420 – Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, Програмска активност/пројекат 4005 – ИПАРД, Економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама утврђена су средства у износу од 5.073.500.000 динара, од чега 521.375.000 динара буџетских средстава и 4.552.125.000 динара средстава финансијске помоћи Европске уније за финансирање ИПАРД подстицаја од чега се овом уредбом расподељује износ од 4.873.500.000, и то: 321.375.000 динара буџетских средстава и 4.552.125.000 динара средстава финансијске помоћи Европске уније за финансирање ИПАРД подстицаја.”

Члан 2.

У члану 3. став 2. речи: „6.900.000.000 динара” замењују се речима: „7.235.000.000 динара”.

У ставу 3. речи:„3.272.500.000динараˮ замењују се речима:„3.472.000.000 динараˮ.

У ставу 4. речи: „20.000.000 динараˮ замењују се речима:„11.500.000 динараˮ.

Члан 3.

У члану 5. став 1. речи: „17.620.314.000 динара” замењују се речима: „18.520.314.000динара”.

У ставу 2. тачка 1) речи: „3.000.000.000 динара” замењују се речима: „3.900.000.000динара”.

Члан 4.

У члану 8. став 1. речи: „4.737.500.000 динара” замењују се речима: „3.737.500.000 динара”.

У ставу 2. тачка 1) речи: „3.668.500.000 динара” замењују се речима: „2.928.502.000динара”.

У подтачки (1) речи: „2.970.000.000 динара” замењују се речима: „2.200.002.000динара”.

У алинеји првој речи:„250.000.000 динараˮ замењују се речима:„300.000.000 динараˮ.

Алинеја друга мења се и гласи:

„– подршку за унапређење примарне пољопривредне производње у износу од 1.900.002.000 динара, од чега за подршку за инвестиције за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне биљне пољопривредне производње у износу од 1.300.000.000 динара, за инвестиције за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне сточарске пољопривредне производње у износу од 200.000.000 динара, за инвестиције за набавку нових машина и опреме за унапређење дигитализације сточарске пољопривредне производње у износу од 1.000 динара, за инвестиције за набавку квалитетних приплодних грла за унапређење примарне сточарске пољопривредне производње у износу од 100.000.000 динара, за подршку инвестицијама за изградњу и опремање објеката у износу од 300.000.000 динара и за подршку за инвестиције у набавку нових трактора 1.000 динара;ˮ.

У подтачки (2) речи:„98.500.000 динараˮ замењују се речима:„128.500.000 динараˮ.

У алинеји трећој речи:„95.000.000 динараˮ замењују се речима:„125.000.000 динараˮ.

У тачки 3) речи:„405.000.000 динараˮ замењују се речима:„169.997.000 динараˮ.

У подтачки (1) речи: „110.000.000 динараˮ замењују се речима:„144.996.000 динараˮ.

У подтачки (2) речи:„200.000.000 динараˮ замењују се речима:„1.000 динараˮ.

У подтачки (3) речи:„95.000.000 динараˮ замењује се речима:„25.000.000 динараˮ.

У алинеји другој речи: „90.000.000 динараˮ замењују се речима:„20.000.000 динараˮ.

У тачки 4) речи:„35.000.000 динараˮ замењују се речима:„10.001.000 динараˮ.

У подтачки (1) речи:„34.000.000 динараˮ замењују се речима:„10.000.000 динараˮ.

У подтачки (2) речи:„1.000.000 динараˮ замењују се речима:„1.000 динараˮ.

Члан 5.

У члану 11. речи:„400.000.000 динараˮ замењују се речима:„500.000.000 динараˮ.

Члан 6.

У члану 13. став 1. речи:„230.000.000 динараˮ замењују се речима:„203.500.000 динараˮ.

У ставу 2. тачка 1) речи:„145.000.000 динараˮ замењују се речима: „138.500.000 динараˮ.

У тачки 2) речи:„10.000.000 динараˮ замењују се речима:„5.000.000 динараˮ.

У тачки 3) речи:„75.000.000 динараˮ замењују се речима:„60.000.000 динараˮ.

Члан 7.

У члану 15. став 1. мења се и гласи:

„Обим средстава из члана 2. став 5. ове уредбе за ИПАРД подстицаје износи 5.073.500.000 динара, од чега се овом уредбом расподељује износ од 4.873.500.000 динара, и то: 321.375.000 динара буџетских средстава и 4.552.125.000 динара средстава финансијске помоћи Европске уније за финансирање ИПАРД подстицаја.ˮ.

У ставу 2. тачка 1) мења се и гласи:

„1) Мера 1 – Први јавни позив у укупном износу од 634.022.211 динара, од чега 121.005.553 динара буџетских средстава и 513.016.658 динара средстава финансијске помоћи Европске уније за финансирање ИПАРД подстицаја;ˮ.

Тачка 3) мења се и гласи:

„3) Мера 3 – Први јавни позив у укупном износу 678.498.105 динара, од чега 19.624.526 динара буџетских средстава и 658.873.579 динара средстава финансијске помоћи Европске уније за финансирање ИПАРД подстицаја;ˮ.

Тачка 5) мења се и гласи:

„5) Мера 3 – Други јавни позив у укупном износу 1.682.584.025 динара, од чега 11.146.006 динара буџетских средстава и 1.671.438.019 динара средстава финансијске помоћи Европске уније за финансирање ИПАРД подстицаја.ˮ.

Члан 8.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 Број:110-11138/2019

У Београду,7. новембра 2019. године

В Л А Д А

                                                                              ПРВИ ПОТПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ

                                                                       Ивица Дачић,с.р.