Министарство пољопривреде спремило подстицаје

 

ЕЛЕКТРИФИКАЦИЈА ПОЉА – ПО 800.000 ДИНАРА

Београд, 17. Март 2020.

Извор: Dnevnik.rs    

  • Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде донело је Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за електрификацију поља.

Тим правилником ближе се прописују услови и начин остваривања права на подстицаје, обрасци захтева, као и максимални износ подстицаја по кориснику.

Предмет подстицаја су прихватљиви трошкови инвестиције за електрификацију поља. У те трошкове убрајају се: набавка каблова и остале пратеће опреме, припрема терена и прикључак на електромрежу.

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу: физичка лица – носиоци комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, предузетници, привредна друштва и земљорадничке задруге које имају најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу.

Подстицаји се утврђују у процентуалном износу од вредности прихватљиве инвестиције у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, односно посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Ако је корисник подстицаја сам увезао предмет инвестиције, вредност прихватљиве инвестиције представља статистичка вредност робе у динарима утврђена у јединственој царинској исправи.

Највиши укупни износ подстицаја који корисник подстицаја може остварити у једној календарској години је 800.000 динара.

Јавни позив за подношење захтева за одобравање подстицаја за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за електрификацију поља расписује Управа за аграрна плаћања.