NACRT ZAKONA O UREĐENJU TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

 

1. OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim se Zakonom propisuju način i mere uređenja tržišta u pojedinim sektorima poljoprivrednih proizvoda, uslovi za aktiviranje pojedinih mera uređenja tržišta, korisnici u sprovođenju navedenih mera, njihova kontrola te upravni i inspekcijski nadzor.

 

Definicije

Član 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sledeće značenje:

1. Agencija za intervencije na tržištu poljoprivredno prehrambenih proizvoda (u daljem tekstu: Agencija) – pravno lice nadležno za sprovođenje mera uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda.

2. Interventna cena – cena po kojoj Agencija otkupljuje proizvode u javnoj intervenciji.

3. Korisnici mera za uređenje tržišta – pravna ili fizička lica koja obavljaju delatnosti u sektorima iz člana 3. ovoga Zakona te stiču prava u vezi sa merama za uređenje tržišta.

4. Podrška privatnom skladištenju – podrška koja se odobrava korisnicima kao naknada za troškove skladištenja pojedinih poljoprivrednih proizvoda kroz određeno razdoblje u slučaju ozbiljnih poremećaja na tržištu.

5. Proizvođačke organizacije – pravna lica, ili jasno definisani delovi pravnih lica, osnovane od strane proizvođača u pojedinim sektorima iz člana 3. ovog Zakona i priznata od strane ministarstva nadležnog za poljoprivredu (u daljem tekstu: Ministarstvo).

6. Sektorske organizacije – pravna lica osnovana na inicijativu organizacija ili udruženja iz područja proizvodnje, trgovine i/ili prerade u pojedinim sektorima iz člana 3. ovoga Zakona i priznate od strane Ministarstva.

7. Tržišna godina – vremensko razdoblje u kojem se sprovode mere uređenja tržišta i različita je za pojedine sektore.

8. Sistem tržišnih informacija u poljoprivredi Srbije (u daljem tekstu: STIPS) – jedinica Ministarstva koja obavlja poslove prikupljanja, obrade i izveštavanja o cenama i količinama određenih poljoprivrednih proizvoda na domaćem tržištu.

9. Tržišni standardi – propisani zahtevi sastava i drugi uslovi kojima mora udovoljiti proizvod koji se stavlja na tržište.

 

Opseg mera i proizvoda

Član 3.

(1) Uređenje tržišta poljoprivrednih proizvoda odnosi se na uređenje domaćeg tržišta i trgovine sa drugim zemljama, priznavanje proizvođačkih organizacija i sektorskih organizacija, kao i posebne odredbe za pojedine sektore.

(2) Uređenje tržišta u skladu sa odredbama ovog Zakona primenjuje se za sledeće sektore:

– žitarice,

– šećer,

– voće i povrće,

– prerađevine voća i povrća,

– vino,

– živo bilje i cveće,

– goveđe meso,

– svinjsko meso,

– ovčje i kozje meso,

– jaja i meso živine,

– mleko i mlečni proizvodi,

– pčelarski proizvodi,

– ostali proizvodi.

(3) Popis proizvoda u sektorima iz stava 2. ovoga člana utvrđen je Dodatkom, koji je sastavni deo ovog Zakona.

 

Tržišne godine

Član 4.

(1) Propisuju se sledeće tržišne godine tokom kojih se sprovode mere uređenja tržišta:

– od 1. januara do 31. decembra za sektor voća i povrća,

– od 1. jula do 30. juna sledeće godine za sektore žitarica, mleka i mlečnih proizvoda,

– od 1. avgusta do 31. jula sledeće godine za sektor vina,

– od 1. oktobra do 30. septembra sledeće godine za sektor šećera.

(2) Ministar nadležan za poljoprivredu (u daljem tekstu: ministar) pravilnikom može propisati tržišne godine i za druge proizvode iz člana 3. stava 2. ovog Zakona.

 

Odbor za praćenje

Član 5.

(1) Ministar osniva Odbor za praćenje sprovođenja mera uređenja tržišta (u daljem tekstu: Odbor) koji čine predstavnici tela uključenih u sprovođenje i praćenje navedenih mera.

(2) Ministar će posebnim aktom utvrditi ovlašćenja Odbora iz stava 1. ovog člana.

 

Korisnici mera

Član 6.

(1) Korisnik mera za uređenje tržišta dužan je da dostavlja tačne tražene podatke Ministarstvu i Agenciji za plaćanje.

(2) Podaci iz stava 1. ovog člana smatraju se poslovnom tajnom i mogu se dostaviti trećoj strani samo ako je to uređeno posebnim zakonom ili uz pisanu saglasnost korisnika mera za uređenje tržišta.

(3) Korisnik mera za uređenje tržišta dužan je da vrati sredstva dobijena na osnovu netačnih podataka te sredstva pribavljena protivno uslovima i odredbama ovog Zakona i propisa donesenih na osnovu njega.

(4) U slučaju da korisnik mera za uređenje tržišta ne vrati sredstva iz stava 3. ovog člana u naređenom roku, dužan je da plati zakonske zatezne kamate.

(5) Korisnik mera za uređenje tržišta koji nije vratio sredstva iz stava 3. i 4. ovoga člana ne ostvaruje pravo na mere za uređenje tržišta propisane ovim Zakonom do podmirenja nastalih novčanih obaveza.

(6) U slučajevima iz stava 3. i 4. ovoga člana korisniku se neće odobriti novi zahtev za sticanje prava na mere za uređenje tržišta propisane ovim Zakonom u razdoblju od jedne godine, računajući od dana vraćanja sredstava.

(7) Korisnici mera za uređenje tržišta moraju čuvati dokumentaciju pet godina od dana podnošenja zahteva na osnovu kojeg su ostvarili pravo.

(8) Vrstu, opseg, način, rokove i učestalost dostavljanja podataka iz stava 1. ovoga člana propisuje ministar pravilnikom.

 

2. DOMAĆE TRŽIŠTE

Član 7.

Uređenje domaćeg tržišta obuhvata tržišne intervencije te pravila koja se odnose na proizvodnju i uslove stavljanja proizvoda na tržište.

 

Tržišne intervencije

Član 8.

Tržišne intervencije se sprovode:

a) javnim intervencijama,

b) podrškom privatnom skladištenju,

c) posebnim interventnim merama,

d) prilagođavanjem ponude zahtevima tržišta,

e) sistemom proizvodnih ograničenja,

f) sistemom posebnih pomoći.

 

Javne intervencije

Član 9.

(1) Javne intervencije iz člana 8. tačke a) ovog Zakona su mere otkupa i prodaje proizvoda, a sprovode se u sektoru:

– žitarica,

– goveđeg mesa,

– mleka i mlečnih proizvoda.

(2) Otkup u okviru javne intervencije iz stava 1. ovog člana sprovodi se po interventnoj ceni.

(3) Prodaja proizvoda otkupljenih u okviru javne intervencije mora se obavljati na način kojim se izbegava poremećaj na tržištu, osigurava jednak pristup proizvodima i jednako postupanje prema kupcima.

(4) U okviru javne intervencije iz stava 1. ovog člana mogu se otkupljivati isključivo proizvodi poreklom iz Srbije.

 

Podrška privatnom skladištenju

Član 10.

(1) Podrška privatnom skladištenju proizvoda iz člana 8. tačke b) ovog Zakona je naknada dela troškova skladištenja koja se odobrava korisnicima mera za uređenje tržišta u slučaju ozbiljnih poremećaja na tržištu.

(2) Podrška privatnom skladištenju iz stava 1. ovog člana može se odobriti za određene proizvode u sektorima šećera, goveđeg, svinjskog, ovčjeg i kozjeg mesa, mleka i mlečnih proizvoda.

(3) Podrška za privatno skladištenje iz stava 1. ovog člana može se odobriti isključivo za proizvode poreklom iz Srbije.

 

Posebne interventne mere

Član 11.

(1) U pojedinim sektorima mogu se sprovesti posebne interventne mere iz člana 8. tačke c) ovog Zakona, i to radi:

– ograničenja trgovine do kojeg može doći zbog primene mera za sprečavanje širenja bolesti životinja u sektoru goveđeg mesa, svinjetine, ovčjeg i kozjeg mesa, jaja, mesa živine, mleka i mlečnih proizvoda te pčelarstva,

– ozbiljnih poremećaja na tržištu koji se mogu direktno pripisati gubitku poverenja potrošača do kojeg je došlo zbog postojanja opasnosti za javno zdravlje ili zdravlje životinja u sektorima mesa živine i jaja.

(2) U sektoru žitarica posebne interventne mere iz stava 1. ovoga člana mogu se preduzeti kada to nalaže posebna situacija na tržištu koja upućuje na izrazit pad tržišne cene u odnosu na interventnu cenu.

(3) Sa izuzetkom od odredbi stavova 1. i 2. ovog člana, Vlada Republike Srbije može odlukom propisati posebne interventne mere za proizvode iz sektora iz člana 3. ovog Zakona u slučaju ozbiljnih poremećaja na tržištu te u skladu sa osiguranim sredstvima državnog budžeta.

 

Prilagođavanje ponude zahtevima tržišta

Član 12.

(1) Mere za prilagođavanje ponude zahtevima tržišta iz člana 8. tačke d) ovog Zakona mogu se preduzimati u sektorima živog bilja, goveđeg, svinjskog, ovčjeg i kozjeg mesa, jaja i mesa živine, radi:

– poboljšanja kvaliteta,

– bolje organizacije proizvodnje, prerade i marketinga,

– lakšeg beleženja kretanja tržišnih cena,

– uspostavljanje kratkoročnih i dugoročnih prognoza na osnovu upotrebljenih sredstava proizvodnje.

(2) U sektoru vina mogu se uvesti posebna tržišna pravila u svrhu poboljšanja i stabilizacije tržišta te regulisanja ponude.

 

Proizvodna ograničenja

Član 13.

(1) Sistem proizvodnih ograničenja iz člana 8. tačke e) ovog Zakona može se uvesti u sektorima mleka i šećera.

(2) Pravo proizvodnje u okviru sastava proizvodnog ograničenja iz stava 1. ovog člana dodeljuje se proizvođačima mleka, odnosno odobrenim proizvođačima šećera, izoglukoze i inulin-sirupa, za količine koje se smeju prodati na tržištu.

 

Sastav posebnih pomoći

Član 14.

(1) Sastav posebnih pomoći iz člana 8. tačke f) ovog Zakona sprovodi se kroz podršku u sektoru mleka i mlečnih proizvoda, podršku u sektoru maslinovog ulja i stonih maslina, podršku u sektoru hmelja, podršku u sektoru voća i povrća, podršku u sektoru vina te posebne mere pomoći za sektor pčelarstva.

(2) Podrška u sektoru mleka i mlečnih proizvoda obuhvata:

– podršku za obrano mleko i obrano mleko u prahu namenjeno ishrani životinja,

– podršku za obrano mleko prerađeno u kazein i kazeinate,

– podršku za obezbeđenje redovnih polaznika uzgojno-obrazovnih ustanova mlekom i mlečnim proizvodima.

(5) Podrška u sektoru voća i povrća odnosi se na podršku proizvođačkim organizacijama, podršku finansiranju njihovih operativnih fondova i operativnih programa, podršku obezbeđenja polaznika uzgojno-obrazovnih ustanova voćem i povrćem te prerađevinama voća i povrća.

(6) Podrška u sektoru vina provodi se na temelju nacionalnog programa pomoći sektoru koji obuhvata sledeće mere:

– promociju na inostranim tržištima,

– formiranje zajedničkog kriznog fonda,

– osiguranje berbe,

– investicije u vinarije i marketing vina,

– restrukturiranje vinograda.

(7) Posebne mere pomoći za sektor pčelarskih proizvoda uređuju se nacionalnim programom i posebnim nacionalnim merama pomoći u slučajevima otežanih proizvodnih uslova nastalih zbog prirodnih ili strukturnih razloga.

 

Propisi podrške

Član 15.

(1) Uslove i način sprovođenja mera uređenja tržišta iz člana 8. ovog Zakona uredbom propisuje Vlada Republike Srbije.

(2) Izuzetno od odredbe stava 1. ovoga člana, uslove i način sprovođenje sistema proizvodnih ograničenja iz člana 13. ovog Zakona propisuje ministar pravilnikom.

 

Prikupljanje podataka i izveštavanje o cenama poljoprivrednih proizvoda

Član 16.

(1) Za prikupljanje podataka o cenama i količinama poljoprivrednih proizvoda na domaćem reprezentativnom tržištu, njihovu obradu i izvještavanje za nacionalne potrebe te izveštavanje Evropske komisije nadležan je STIPS.

(2) Dostavljanje traženih podataka je obavezno za fizička i pravna lica određena pravilnikom iz stava 3. ovog člana.

(3) Uslove i način određivanja reprezentativnih tržišta poljoprivrednih proizvoda, uslove koje moraju ispunjavati fizičke i pravne osobe koje su obavezne STIPSU-u dostavljati podatke te vrstu, opseg, način, rokove i učestalost dostave podataka propisuje ministar pravilnikom.

 

Izrada izveštavanja

Član 17.

(1) Agencija:

a) u području uređenja domaćeg tržišta priprema izveštaja vezana za tržišne intervencije i pravila koja se odnose na proizvođačke i sektorske organizacije;

b) u području trgovinskih mera priprema izveštaja o:

– broju podnesenih zahteva za dozvole,

– broju izdanih dozvola,

– ostvarenim i neiskorišćenim količinama po zahtevima i izdatim dozvolama,

– uvozu proizvoda koji bi mogli prouzrokovati poremećaj ravnoteže tržišta,

– utvrđenim nepravilnostima i prevarama prilikom sprovođenja spoljnotrgovinskih mera.

(2) Izveštaje iz stava 1. ovog člana Agencija dostavlja Ministarstvu, odnosno na zahtev drugim državnim telima.

(3) Sadržaj izveštaja iz stava 1. ovog člana i rokove dostave propisuje ministar preporukom.

 

Tržišni standardi i pravila za proizvodnju i stavljanje proizvoda na tržište

Član 18.

(1) Za pojedine proizvode iz sektora voća i povrća, prerađevina voća i povrća te živog bilja mogu se propisati tržišni standardi kao uslov za stavljanje na tržište tih proizvoda.

(2) Goveđe meso životinja starosti do 12 meseci, mleko i mlečni proizvodi, mast, jaja i meso živine mogu se stavljati na tržište ukoliko udovoljavaju tržišnim standardima.

(3) Ministarstvo će ustanoviti registar trgovaca voćem i povrćem za proizvode koji podležu tržišnim standardima iz stava 1. ovog člana.

(4) Ministar pravilnikom propisuje:

– pravila vezana uz označavanje proizvoda,

– način sprovođenja kontrole i izveštavanja o usklađenosti proizvoda s propisanim tržišnim standardima te uslove za ovlašćivanje trgovaca za kontrolu usklađenosti proizvoda s tržišnim standardima,

– uslove upisa i vođenja registra trgovaca voćem i povrćem.

(5) Ministar pravilnikom propisuje tržišne standarde iz stava 1. i 2. ovog člana na osnovu ovog Zakona i Zakona o.

 

Utvrđivanje zaštićenih oznaka porekla i zaštićenih oznaka geografskog porekla te enoloških postupaka

Član 19.

(1) U sektoru vina propisuju se posebna pravila vezana uz zaštićene oznake porekla, zaštićene oznake geografskog porekla, tradicionalne izraze i označavanje.

(2) U sektoru vina propisuju se posebna proizvodna pravila vezana uz enološke postupke i ograničenja te sertifikate i analitička izveštavanja.

(3) Posebna pravila iz stava 1. i 2. ovog člana te uslove i način njihove primene propisuje ministar pravilnikom.

 

3. PROIZVOĐAČKE I SEKTORSKE ORGANIZACIJE

Član 20.

(1) Ministarstvo sprovodi postupak priznavanja proizvođačkih organizacija osnovanih na inicijativu proizvođača u sektorima voća i povrća, maslinovog ulja i stonih maslina, vina.

(2) Sektorske organizacije su pravna lica koja se mogu osnovati na inicijativu organizacija ili udruženja iz područja trgovine, proizvodnje i/ili prerade u sektorima voća i povrća, duvana i vina.

(3) Ministarstvo sprovodi postupak priznavanja proizvođačkih organizacija koje ispunjavaju uslove propisane pravilnikom iz stava 8. ovog člana te koje u svom programu rada imaju najmanje jedan od sledećih ciljeva:

– planiranje i prilagođavanje proizvodnje zahtevima potražnje, posebno u odnosu na kvalitet i količinu,

– koncentraciju ponude i stavljanje na tržište proizvoda koje su proizveli njihovi članovi,

– optimiziranje proizvodnih troškova i stabilizovanje proizvođačkih cena.

(4) Ministarstvo sprovodi postupak priznavanja sektorskih organizacija koje ispunjavaju uslove propisane pravilnikom iz stava 8. ovog člana te koje u svom programu rada imaju najmanje jedan od sledećih ciljeva:

– koncentracija i koordinacija ponude i marketinga proizvodnje svojih članova,

– zajedničko prilagođavanje proizvodnje i prerade zahtevima tržišta i poboljšanje proizvoda,

– promocija racionalizacije i poboljšanja proizvodnje i prerade,

– sprovođenje istraživanja metoda održive proizvodnje i razvoja tržišta.

(5) Izuzeto od stava 1. ovog člana, kao prelazni oblik do priznavanja statusa proizvođačkih organizacija, Ministarstvo sprovodi postupak prethodnog priznavanja proizvođačkih grupa u sektoru voća i povrća.

(6) Proizvođačke grupe iz stava 5. ovog člana su pravne osobe ili jasno definirani delovi pravnih osoba, osnovane od strane proizvođača jedne ili više vrsta proizvoda iz sektora voća i povrća, čiji su ciljevi istovetni ciljevima proizvođačkih organizacija, a mogu im se odobriti povoljniji uslovi podrške putem mera za uređenje tržišta.

(7) Proizvođačke organizacije, proizvođačke grupe i sektorske organizacije mogu biti korisnici pojedinih mera podrške za uređenje tržišta.

(8) Način i uslovi priznavanja proizvođačkih organizacija i grupa, njihovih udruženja i sektorskih organizacija, način izvještavanja te povlačenje priznanja propisuje ministar pravilnikom.

 

4. TRGOVINA SA DRUGIM ZEMLJAMA

Uvozne dozvole

Član 21.

(1) U svrhu administrativnog praćenja uvoza može se propisati obaveza izdavanja uvozne dozvole za uvoz proizvoda iz sledećih sektora:

– žitarice,

– šećer,

– voće i povrće,

– goveđe meso,

– mleko i mlečni proizvodi,

– etilni alkohol poljoprivrednog porekla.

(2) Uvozne dozvole iz stava 1. ovog člana izdaje Agencija svakom podnosiocu zahteva koji ispuni uslove iz stava 3. ovog člana.

(3) Izdavanje uvozne dozvole iz stava 1. ovog člana uslovljava se polaganjem sredstava osiguranja koja garantuju da će proizvodi za koje je izdata dozvola biti uvezeni za vreme važenja dozvole.

 

Izvozne dozvole

Član 22.

(1) U svrhu administrativnog praćenja izvoza može se propisati obaveza izdavanja izvozne dozvole za izvoz proizvoda iz sektora žitarica i šećera.

(2) Izvozne dozvole iz stava 1. ovog člana izdaje Agencija svakom podnosiocu zahteva koji ispuni uslove iz stava 3. ovog člana.

(3) Izdavanje izvozne dozvole iz stava 1. ovog člana uslovljava se polaganjem sredstva osiguranja koji garantuju da će proizvodi za koje je izdata dozvola biti izvezeni za vreme važenja dozvole.

 

Carinske kvote

Član 23.

(1) Carinske kvote za uvoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda utvrđene međunarodnim sporazumima koje je sklopila Republika Srbija raspodeljuju se primenom jedne od sledećih metoda:

a) raspodela kvota prema hronološkom redu datuma prihvatanja carinskih deklaracija,

b) srazmerno količinama koje su zatražene pri podnošenju zahteva,

c) uzimajući u obzir namenu proizvoda i kriterijume za ocenu stanja na tržištu.

(2) Vlada Republike Srbije svake godine utvrđuje carinske kvote u okviru uredbe o carinskoj tarifi.

(3) Raspodelu carinskih kvota za uvoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u skladu sa metodom iz stava 1. tačke a) ovoga člana obavlja uprava carina ministarstva nadležnog za finansije (u daljem tekstu: Carinska uprava).

(4) Raspodelu carinskih kvota za uvoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u skladu sa metodama iz stava 1. tačke b) i c) ovoga člana obavlja Agencija.

 

Izvozna kvota za šećer

Član 24.

Šećer i proizvodi od šećera namenjeni izvozu u zemlje članice Evropske unije u okviru carinske kvote mogu se izvesti na osnovu dozvole koju izdaje Agencija.

 

Praćenje i dostavljanje podatka o uvozu i izvozu

Član 25.

Carinska uprava prati i nadzire ostvarenje uvoza i izvoza proizvoda po dozvolama izdatim u skladu s odredbama člana 21., 22., 23. i 24. ovoga Zakona te o tome dostavlja podatke Ministarstvu i Agenciji.

 

Propisi provere

Član 26.

(1) Postupke i uslove za izdavanje uvoznih i izvoznih dozvola i raspodelu izvoznih kvota propisuje pravilnikom ministar, uz saglasnost ministra nadležnog za privredu.

(2) Postupke i uslove za raspodelu uvoznih carinskih kvota te vrstu, opseg, način, rokove i učestalost izveštavanja o uvozu i izvozu propisuje pravilnikom ministar, uz saglasnost ministra nadležnog za finansije.

 

5. POSEBNE ODREDBE ZA POJEDINE SEKTORE

Član 27.

(1) Ministar može pravilnikom propisati:

– promotivnu pristupnicu u sektoru mleka i mlečnih proizvoda koju plaćaju proizvođači u svrhu prikupljanja sredstava za promociju potrošnje, unapređenje tržišta i povećanja kvaliteta mleka i mlečnih proizvoda,

– sistem registracije ugovora između proizvođača i proizvođačkih organizacija sa kupcima, koji moraju udovoljavati posebnim uslovima u sektoru hmelja.

(2) U sektoru vina ministar će pravilnikom propisati:

– uspostavljanje i način vođenja registra vinograda,

– prateće dokumente za proizvode iz sektora vina, kao i obavezne evidencije.

(3) U sektoru šećera ministar može pravilnikom propisati:

– minimalnu cenu šećerne repe,

– sadržaj ugovora o proizvodnji i isporuci šećerne repe,

– pristupnicu za proizvodnju,

– uslove za povlačenje viškova šećera sa tržišta

– uslove za odobravanje kompanija za preradu šećera.

 

6. ADMINISTRATIVNA KONTROLA I KONTROLA NA TERENU

Član 28.

(1) Agencija je odgovorna za sprovođenje administrativnih kontrola i kontrola na terenu koje se provode za sve mere uređenja tržišta propisane na temelju ovog Zakona i propisa donesenih na osnovu njega.

(2) Administrativna kontrola zahteva za pojedine mere uređenja tržišta obuhvata kontrolu usklađenosti svih podnesenih zahteva sa zakonskim i podzakonskim propisima.

(3) Uzorak na kojem će biti sprovedena kontrola na terenu podnesenih zahteva odabira se na podlozi analize rizika i elemenata reprezentativnosti koje za svaku godinu donosi Agencija.

(4) Agencija će na osnovu rezultata sprovedenih kontrola za svaku godinu oceniti učinak parametara koji su korišćeni pri analizi rizika u prethodnoj godini te prema potrebi unaprediti metode analize rizika koje će biti korišćene za sledeću godinu.

(5) Agencija može na osnovu pisanih akata poveriti sprovođenje kontrole na terenu iz stava 1. ovog člana drugim telima te kontrolnim kućama i laboratorijima.

 

7. UPRAVNI I INSPEKCIJSKI NADZOR

Nadležnost

Član 29.

(1) Upravni nadzor nad sprovođenjem ovog Zakona i propisa donesenih na osnovu njega obavlja Ministarstvo.

(2) Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem odredbi ovog Zakona i propisa donesenih na osnovu njega sprovode poljoprivredni, fitosanitarni i veterinarski inspektori Ministarstva te drugi inspektori nadležni prema posebnim propisima.

 

Ovlašćenja inspektora

Član 30.

(1) U sprovođenju inspekcijskog nadzora nadležni inspektor ima pravo:

a) da ulazi i pregleda poslovne i proizvodne prostore, objekte, zemljište, uređaje, robu, useve, zasade, stoku, poslovanje, dokumentaciju i druge stvari kod korisnika mera za uređenje tržišta, odnosno drugih nadziranih subjekata,

b) zatražiti i pregledati isprave kojima se može utvrditi identitet osoba koje podležu nadzoru, kao i drugih osoba zatečenih na mestu nadzora,

c) fotografisati ili snimiti osobe, prostore, objekte, zemljište i drugo iz tačke a) ovog stava,

d) uzimati uzorke robe i materijala za potrebe ispitivanja bez naknade vrednosti uzetog uzorka,

e) sprovoditi uvid u isprave korisnika mera za uređenje tržišta odnosno drugih nadziranih subjekata,

f) prikupljati podatke i obaveštenja od odgovornih osoba, svedoka i drugih osoba,

g) izvršiti uvid u službene evidencije i baze podataka potrebne za obavljanje nadzora,

h) obavljati i druge radnje potrebne za proveru inspekcijskog nadzora.

(2) Pod poslovnim i proizvodnim prostorima iz stava 1. tačke a) ovog člana smatraju se stambene, poslovne i druge prostorije te prostori u kojima korisnik mera za uređenje tržišta odnosno drugi nadzirani subjekt obavlja delatnost.

(3) Troškove analize uzoraka snosi korisnik mera za uređenje tržišta, odnosno drugi nadzirani subjekt ako se utvrdi da uzorci ne odgovaraju propisanim zahtevima. Ako uzorak odgovara propisanim zahtevima troškovi se podmiruju iz državnog budžeta.

 

Dužnosti nadziranih subjekata

Član 31.

(1) Korisnici mera za uređenje tržišta, odnosno drugi nadzirani subjekti koji podležu nadzoru nadležnog inspektora, dužni su da mu omoguće obavljanje nadzora, dopustiti uvid u poslovne knjige i drugu dokumentaciju, pružiti potrebne podatke i obaveštenja te da osiguraju uslove za nesmetan rad.

(2) Radi osiguranja prisustva prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora, inspektor će neposredno pre početka obavljanja nadzora izvestiti korisnika mera za uređenje tržišta, odnosno drugog nadziranog subjekta koji je dužan da prisustvuje nadzoru.

(3) Ukoliko je korisnik mera za uređenje tržišta odnosno drugi nadzirani subjekt odsutan, inspektor će obaviti nadzor u prisustvu radnika kojeg je zatekao na radu kod tog korisnika mera za uređenje tržišta, odnosno drugog subjekta ili člana porodice.

(4) Korisnici, odnosno drugi nadzirani subjekti iz stava 1. ovog člana dužni su na zahtev nadležnog inspektora da dostave ili pripreme poslovnu dokumentaciju i podatke potrebne za obavljanje inspekcijskog nadzora u roku koji im inspektor odredi.

(5) Rok iz stava 4. ovog člana mora biti primeren vrsti zahteva.

 

Rešenje o otklanjanju nepravilnosti odnosno nedostataka

Član 32.

(1) Ako nadležni inspektor u sprovođenju inspekcijskog nadzora utvrdi da su povređene odredbe ovog Zakona ili propisa donesene na osnovu njega čije sprovođenje nadzire ima pravo i obavezu, u skladu s ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega:

– rešenjem narediti da se utvrđene nepravilnosti, odnosno nedostaci otklone u određenom roku, i/ili

– preduzeti i druge mere, odnosno izvršiti druge radnje za koje je ovlašćen ovim Zakonom ili propisima donesenim na osnovu njega.

(2) Nadležni inspektor će doneti rešenje iz stava 1. podstava 1. ovoa člana bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana završetka nadzora.

(3) U sprovođenju inspekcijskog nadzora primjenjuju se odredbe Zakona o opštem upravnom postupku, ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.

 

Žalba

Član 33.

(1) Protiv rešenja inspektora Ministarstva može se u roku od 15 dana od dana dostave rešenja uložiti žalba.

(2) Žalbu protiv rešenja inspektora Ministarstva rešava Komisija za žalbe čije članove imenuje ministar.

(3) Komisiju čine tri člana od kojih se dva člana imenuju iz reda inspektora Ministarstva, a jedan član iz reda državnih službenika u Ministarstvu koji imaju završene univerzitetske diplomske studije pravne struke.

(4) Žalba uložena protiv rešenja iz stava 1. ovog člana ne odlaže izvršenje rešenja.

 

Propisi za sprovođenje

Član 34.

Detaljan način i postupak sprovođenja inspekcijskog nadzora te mere i radnje inspektora za svaku pojedinu meru uređenja tržišta propisuje ministar pravilnikom.

 

8. KAZNENE ODREDBE

Član 35.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od (iznos) do (iznos) dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

– postupi protiv člana 6. stava 1. ovog Zakona,

– stavi na tržište proizvode iz člana 18. stava 1. i 2. ovog Zakona koji ne udovoljavaju propisanim tržnim standardima,

– postupi protiv pravilima iz člana 19. stava 1. i 2. ovog Zakona,

– proizvođačke i sektorske organizacije ne ostvaruju program rada iz člana 20. stava 3. i 4. ovog Zakona,

– ne postupa u skladno sa pravilnikom o registru vinograda i ne poseduje propisana prateća dokumenta, kao i obavezne evidencije iz člana 27. stava 2. ovog Zakona.

(2) Za prekršaje iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorna osoba u pravnom licu, korisniku mera za uređenje tržišta, novčanom kaznom u iznosu od (iznos) do (iznos) dinara.

(3) Ako prekršaj iz stava 1. ovog člana počini fizičko lice, kazniće se novčanom kaznom u iznosu od (iznos) do (iznos) dinara.

 

Član 36.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od (iznos) do (iznos) dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

– postupa protiv člana 6. stava 3. ovog Zakona,

– postupa protiv člana 6. stavka 7. ovog Zakona,

– postupa protivno članu 31. stavu 1. ovoa Zakona.

(2) Za prekršaje iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorna osoba u pravnom licu, korisniku mera za uređenje tržišta, novčanom kaznom u iznosu od (iznos) do (iznos) dinara.

(3) Ako prekršaj iz stava 1. ovog člana počini fizičko lice, kazniće se novčanom kaznom u iznosu od (iznos) do (iznos) dinara.

 

9. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 37.

(1) Uredbe iz člana 15. stava 1. ovog Zakona Vlada Republike Srbije doneće u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

(2) Propise iz člana 6. stava 8., člana 15. stava 2., člana 16. stava 3., člana 17. stava 3., člana 18. stava 4., člana 18. stava 5., člana 19. stava 3., člana 20. stava 8. te člana 27. ovog Zakona ministar će doneti u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

(3) Propise iz člana 26. stava 1. te člana 26. stava 2. ovog Zakona ministar će doneti u roku od četiri meseca od dana stupanja na snagu ovoa Zakona.

(4) Odbor iz člana 5. ovog Zakona ministar će imenovati u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

(5) Registar iz člana 18. stava 3. ovog Zakona Ministarstvo će ustanoviti u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

 

Član 38.

(1) Do stupanja na snagu propisa iz člana 37. stava 1. do 3. ovog Zakona ostaju na snazi sledeći propisi doneseni na osnovu Zakona o poljoprivredi („Službeni glasnik“, br.): pa se ovde navode ti propisi (po tezama).

 

Član 39.

Ovaj Zakon stupa na snagu (koliko dana?) dana po objavljivanju u „Službenom glasniku“.

 

Broj:

Beograd, datum, mesec i godina

SKUPŠTINA SRBIJE

Predsednik Narodne Skupštine

DODATAK

ŽITARICE

 

Tarifna oznaka

Opis proizvoda

0709 90 60

Slatki kukuruz, sveži ili rashlađeni

0712 90 19

Slatki kukuruz, osušen, osim semenskih hibrida

1001

Pšenica i mešavina žita

1002 00 00

Raž

1003 00

Ječam

1004 00 00

Zob

1005

Kukuruz

1006

Pirinač

1007 00

Sirak u zrnu

1008

Heljda, proso i seme za ptice; ostale žitarice

1001 10

Tvrda pšenica

1101 00

Brašno od pšenice ili mešavine žita

1102

Brašno od žitarica, osim od pšenice ili mešavine žitarica

 

 

Tarifna oznaka

Opis proizvoda

1103

Prekrupa, krupica i pelete od žitarica

1104

Žitarice u zrnu na drugi način obrađene (npr. oljuštene, valjane, u pahuljicama, perlirane, rezane ili gnječene), osim pirinča iz tarifnog broja 1006; klice od žitarica, cele, valjane, u ljuskicama ili mlevene

1107

Slad, pržen ili nepržen

1108

Skrob, inulin

1109 00 00

Pšenični gluten, osušen ili neosušen

2302

Prosejani i ostali ostaci, dobijeni prosejavanjem, mlevenjem ili drugom obradom žitarica, nepeletirani ili peletirani:

2303 10

Ostaci od proizvodnje skroba i slični ostaci

2303 30 00

Ostaci i otpaci iz pivara ili destilerija

2306 90 05

Uljane pogače i ostali čvrsti ostaci dobijeni pri ekstrakciji ulja od klica kukuruza

 

ŠEĆER

 

Tarifna oznaka

Opis proizvoda

1212 91

Šećerna repa

1701

Šećer od šećerne trske ili šećerne repe i hemijski čista saharoza u čvrstom stanju

1702

Ostali šećeri, uključujući hemijski čistu laktozu, maltozu, glukozu i fruktozu, u čvrstom stanju; šećerni sirupi bez dodatih aroma ii materija za bojenje; veštački med, mešan ili ne sa prirodnim medom; karamel

1703

Melase dobijene pri ekstrakciji ili rafiniranju šećera

2106 90 30

Izoglukozni sirupi

2303 20

Rezanci šećerne repe, otpaci šećerne trske i ostali otpaci od proizvodnje šećera

 

HMELJ

 

Tarifna oznaka

Opis proizvoda

1210

Hmelj, svež ili osušen, uključujući i mleven, u obliku praha ili peleta; lupulin

1302 13 00

Biljni sokovi i ekstrakti od hmelja

 

MASLINOVO ULJE I STONE MASLINE

 

Tarifna oznaka

Opis proizvoda

0709 90 31

Masline, sveže ili rashlađene, za raznu upotrebu osim za proizvodnju ulja

0709 90 39

Ostale masline, sveže ili rashlađene

0710 80 10

Masline (nekuvane ili kuvane u pari ili vodi), smrznute

0711 20

Masline privremeno konzervirane (npr. sumpornim dioksidom, u slanoj vodi, u sumpornoj vodi ili drugim rastvorima za konzerviranje), ali u odgovarajućem stanju za neposrednu ishranu

ex 0712 90 90

Osušene masline, cele, rezane na kocke ili rezance, zdrobljene ili samlevene, ali dalje nepripremljene

1509

Maslinovo ulje i njegove frakcije, rafinirani ili nerafinirani, ali hemijski nemodifikovani

1510 00

Ostala ulja i njihove frakcije, dobivena isključivo od maslina, rafinirana ili nerafinirana, ali hemijski nemodifikovani, uključujući mešavine tih ulja ili frakcija sa uljima ili frakcijama iz tarifnog broja 1509

1522 00 31

1522 00 39

Ostaci dobijeni pri preradi masnih materija ili voskova životinjskog ili biljnog porekla, što sadrže ulja sa oznakama maslinovog ulja

2001 90 65

Masline, pripremljene ili konzervirane u sirću ili sirćetnoj kiselini

ex 2004 90 30

Masline, pripremljene ili konzervirane na drugi način, osim u sirću ili sirćetnoj kiselini, smrznute

2005 70

Masline, pripremljene ili konzervisane na drugi način, osim u sirću ili sirćetnoj kiselini, nesmrznute

2306 90 11

2306 90 19

Uljane pogače i ostali ostaci dobijeni pri ekstrakciji maslinovog ulja

 

VOĆE I POVRĆE

 

Tarifna oznaka

Opis proizvoda

0702 00 00

Paradajz, svež ili rashlađen

0703

Crveni luk, vlašac, beli luk, praziluk i ostalo povrće vrste luka, sveži ili rashlađeni

0704

Kupus, karfiol, keleraba, kelj i slično kupusno jestivo povrće, sveže ili rashlađeno

0705

Salata (Lactuca sativa) i cikorija (Cichorium spp.), sveže ili rashlađene

0706

Mrkva, bela repa, cvekla, beli koren, celer korenaš, rotkvica i slično jestivo korenasto povrće, sveže ili rashlađeno

0707 00

Krastavci i kornišoni, sveži ili rashlađeni

0708

Mahunasto povrće, u mahunama ili zrnu, sveže ili rashlađeno

0709

Ostalo povrće, sveže ili rashlađeno

ex 0802

Ostali orašasti plodovi, sveži ili suvi, oljušteni ili neoljušteni, osim areke (ili betela) i kola oraha iz podbroja 0802 90 30

0803 00

Banane, sveže ili suve

0804 20 10

Smokve, sveže

0804 30 00

Ananas

0804 40 00

Avokado

0804 50 00

Guava, mango, mangusta

0805

Agrumi, sveži ili sušeni

0806 10 10

Sveže stono grožđe

0807

Dinje (uključujući lubenice) i papaje, sveže

0808

Jabuke, kruške i dunje, sveže

0809

Marelice, trešnje, breskve (uključujući nektarine), šljive i divlje šljive, sveže

0810

Ostalo voće, sveže

0813 50 31

0813 50 39

Mešavine isključivo od sušenih orašastih plodova iz podbroja 0801 i 0802

 

Tarifna oznaka

Opis proizvoda

0910 20

Šafran

ex 0910 99

Majčina dušica, sveža ili rashlađena

ex 1211 90 85

Bosiljak, matičnjak, metvica, Origanum vulgare (origano/divlja mažurana), ruzmarin, kadulja, sveža ili rashlađeni

1211 99 30

Rogači

 

PRERAĐEVINE OD VOĆA I POVRĆA

 

Tarifna oznaka

Opis proizvoda

ex 0710

Povrće (nekuvano ili kuvano u pari ili vodi), smrznuto, osim slatkog kukuruza iz podbroja 0710 40 00 i maslina iz podbroja 0710 80 10

ex 0711

Povrće privremeno konzervisano (npr. sumpornim dioksidom, u slanoj vodi, u sumpornoj vodi ili drugim rastvorima za konzerviranje), ali u stanju neodgovarajućem za neposrednu prehranu, osim maslina iz podbroja 0711 20 i slatkog kukuruza iz podbroja 0711 90 30

ex 0712

Osušeno povrće, celo, rezano, u kriškama, lomljeno ili u prahu, ali dalje nepripremljeno, osim veštački osušenog krompira neprikladnog za ljudsku ishranu iz podbroja ex 0712 90 05, slatkog kukuruza iz podbrojeva ex 0711 90 11 i 0712 90 19 i maslina iz podbroja ex 0712 90 90

0804 20 90

Suve smokve

0806 20

Suvo grožđe

0811

Voće i orašasti plodovi, nekuvani ili kuvani u vodi ili pari, smrznuti, bez dodatog šećera ili drugih zaslađivača

0812

Voće i orašasti plodovi, privremeno konzervisani (npr. sumpornim dioksidom, u slanoj vodi, u sumpornoj vodi ili drugim rastvorima za konzervisanje), ali u takvom stanju neodgovarajućem za neposrednu ishranu

0813

Voće, suvo, osim onog iz tarifnih brojeva 0801 do 0806; mešavine orašastih plodova ili suvog voća iz ovog poglavlja, osim mešavina sastavljenih isključivo od orašastih plodova iz tarifnih brojeva 0801 i 0802 iz podbrojeva 0813 50 31 i 0813 50 39

0814 00 00

Kore agruma ili dinja (uključujući lubenice), sveže, smrznute, suhe ili privremeno konzervisane u slanoj vodi, sumpornoj vodi ili u drugim rastvorima za konzervisanje

0904 20 10

Suva slatka paprika, nedrobljena i nemlevena

 

Tarifna oznaka

Opis proizvoda

ex 1302 20

Pektinske materije i pektinati

ex 2001

Povrće, voće, orašasti plodovi i ostali jestivi delovi biljaka, pripremljeni ili konzervvisani u sirću ili sirćetnoj kiselini, osim:

– slatkog kukuruza (Zea mays var. saccharata) iz podbroja 2001 90 30

– yama, slatkog krompira i sličnih jestivih delova biljaka s masenim udelom 5% ili više skroba, iz podbroja 2001 90 40

– palminih jezgara iz podbroja 2001 90 60

– maslina iz podbroja 2001 90 65

– listova vinove loze, izdanaka hmelja i sličnih jestivih delova biljaka iz podbroja ex 2001 90 99

2002

Paradajz, pripremljene ili konzervisana na drugi način osim u sirćetu ili sirćetnoj kiselini

2003

Gljive i tartufi, pripremljeni ili konzervisani na drugi način, osim u sirćetu ili sirćetnoj kiselini

ex 2004

Ostalo povrće, pripremljeno ili konzervisano na drugi način osim u sirćetu ili sirćetnoj kiselini, smrznuto, osim proizvoda iz tarifnog broja 2006, isključujući slatki kukuruz (Zea mays var. saccharata) iz podbroja 2004 90 10, masline iz podbroja ex 2004 90 30 i krompir pripremljen ili konzervisan u obliku brašna, krupica ili pahuljica iz podbroja 2004 10 91

ex 2005

Ostalo povrće, pripremljeno ili konzervisano na drugi način osim u sirćetu ili sirćetnoj kiselini, nesmrznuto, osim proizvoda iz tarifnog broja 2006, isključujući masline iz podbroja 2005 70, slatki kukuruz (Zea mays var. saccharata) iz podbroja 2005 80 00 i krompir pripremljen ili konzervisan u obliku brašna, krupica ili pahuljica iz podbroja 2005 20 10

2006 00

Povrće, voće, orašasti plodovi, kore od voća i ostali delovi biljaka, konzervisani šećerom (isceđeni, preliveni ili kandirani)

2007

Džemovi, voćni želei, marmelade, pirei i paste od voća ili od orašastih plodova, dobijeni kuvanjem, s dodatnim ili bez dodatnog šećera ili drugih zaslađivača

ex 2008

Voće, orašasti plodovi i ostali jestivi delovi biljaka, drugačije pripremljeni ili konzervisani, uključujući i sa dodatim šećerom ili drugim sladilima ili alkoholom, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mestu, isključujući:

– maslac od kikirikija iz podbroja 2008 11 10

– palmina jezgra iz podbroja 2008 91 00

– kukuruz iz podbroja 2008 99 85

– yam, slatki krompir i slične jestive delove biljaka, s masenim udelom

 

Tarifna oznaka

Opis proizvoda

skroba 5% ili većim iz podbroja 2008 99 91

– listove vinove loze, izdanke hmelja i slične jestive delove biljaka iz podbroja ex 2008 99 99

2009

Voćni sokovi (isključujući sok od grožđa i mošt od grožđa iz podbrojeva 2009 61 i 2009 69) i sokovi od povrća, nefermentisani i bez dodatog alkohola, s dodtnim ili bez dodtanog šećera ili drugih zaslađivača

 

VINO

 

Tarifna oznaka

Opis proizvoda

0806 10 90

Sveže grožđe, osim stonog

2009 61

2009 69

Sok od grožđa (uključujući mošt od grožđa)

2204

Vino od svežeg grožđa, uključujući pojačana vina; šira od grožđa, osim šire iz tarifnog broja 2009

2206 00 10

Piquette

2307 00 11

2307 00 19

Vinski talog

2308 00 11

2308 00 19

Komina od grožđa

2209 00 11

2209 00 19

Vinsko sirće

 

ŽIVO BILJE I CVEĆE

 

Što se tiče živog drveća i drugih biljaka, lukovica, korenjnja, rezanog cveća i ukrasnog lišća, ovaj Zakon obuhvata sve proizvode iz poglavlja 6. Carinske tarife.

 

GOVEĐE MESO

 

Tarifna oznaka

Opis proizvoda

0102 10

Žive čistokrvne priplodne životinje vrste goveda

0102 90 05 do 0102 90 79

Žive životinje domaćih vrsta goveda, osim čistokrvnih priplodnih životinja

0201

Goveđe meso, sveže ili rashlađeno

0202

Goveđe meso, smrznuto

 

Tarifna oznaka

Opis proizvoda

0206 10 95

Unutrašnja prepona, mišićna i tetivna, sveža ili rashlađena

0206 10 98

Jestivi klanični proizvodi od životinja vrste goveda, ostali, sveži ili rashlađeni

0206 21 00

0206 22 00

0206 29 99

Jestivi klanički proizvodi od životinja vrste goveda ostali, smrznuti

0206 29 91

Unutarašnja prepona, mišićna i tetivna, smrznuta

0210 20

Goveđe meso, soljeno, u salamuri, sušeno ili dimljeno

0210 99 51

Unutrašnja prepona, mišićna i tetivna, soljena, u salamuri, sušena ili dimljena

0210 99 59

Jestivi klanički proizvodi od životinja vrste goveda, soljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeni, ostali

0210 99 90

Jestivo brašno i krupice od mesa ili klaničkih proizvoda

ex 1502 00 90

Masti od goveda, osim onih iz tarifnog broja 1503

1602 50

Ostali pripremljeni ili konzervisani proizvodi, od goveda

1602 90 61

1602 90 69

Ostali pripremljeni ili konzervisani proizvodi od mesa što sadrže meso ili druge klaničke proizvode od goveda

 

SVINJSKO MESO

 

Tarifna oznaka

Opis proizvoda

ex 0103

Žive svinje domaćih vrsta, osim čistokrvnih priplodnih životinja

ex 0203

Meso domaćih svinja, sveže, rashlađeno ili smrznuto

ex 0206

Jestivi klanički proizvodi od domaćih svinja, sveži, rashlađeni ili smrznuti, koji se ne upotrebljavaju za proizvodnju farmaceutskih proizvoda

ex 0209 00

Svinjska masnoća, očišćena od mesa, netopljena niti drugačije ekstrahovana, sveža, rashlađena, smrznuta, soljena, u salamuri, sušena ili dimljena

ex 0210

Meso i jestivi mesni klanički proizvodi od domaćih svinja, soljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeni

1501 00 11

Svinjska mast (uključujući salo)

 

Tarifna oznaka

Opis proizvoda

1501 00 19

1601 00

Kobasice i slični proizvodi, od mesa, drugih mesnih klaničkih proizvoda ili krvi; prehrambeni proizvodi na osnovi tih proizvoda

1602 10 00

Homogenizovani proizvodi od mesa, drugih mesnih klaničkih proizvoda ili krvi

1602 20 90

Pripremljeni ili konzervisani proizvodi od jetri bilo koje životinje, osim od jetri guske ili patke

1602 41 10

1602 42 10

1602 49 11 do 1602 49 50;

1602 90 10

1602 90 51

Ostali pripremljeni ili konzervisani proizvodi od mesa, drugih mesnih klaničkih proizvoda ili krvi, od domaćih svinja

1902 20 30

Punjena testenina, nezavisno je li kuvana ili ne ili drugačije pripremljena, s masenim udelom kobasica i sličnih proizvoda od mesa i drugih klaničkih proizvoda bilo koje vrste, uključujući masnoće bilo koje vrste ili porekla, većim od 20%

 

OVČJE I KOZJE MESO

 

Tarifna oznaka

Opis proizvoda

0104 10

Žive ovce

0104 20

Žive koze

0204

Ovčje ili kozje meso, sveže, rashlađeno ili smrznuto

0206 80 99

Jestivi klanički proizvodi od ovaca i koza, sveži ili rashlađeni, koji se ne upotrebljavaju za proizvodnju farmaceutskih proizvoda

0206 90 99

Jestivi klanički proizvodi od ovaca i koza, smrznuti, koji se ne upotrebljavaju za proizvodnju farmaceutskih proizvoda

0210 99 21

0210 99 29

0210 99 60

Ostalo meso i jestivi klanički proizvodi, ovčje ili kozje, soljeno, u salamuri, sušeno ili dimljeno

ex 1502 00 90

Masti od ovaca ili koza, osim onih iz tarifnog broja 1503

 

Tarifna oznaka

Opis proizvoda

1602 90 72

1602 90 74

1602 90 76

1602 90 78

Ostali pripremljeni ili konzervisani proizvodi od mesa ili drugih mesnih klaničkih proizvoda, od ovaca ili koza

 

MESO ŽIVINE

 

Tarifna oznaka

Opis proizvoda

0105

Živa živina vrste Gallus domesticus, patke, guske, ćurke i biserke

0207

Meso živine i jestivi unutrašnji organi (iznutrice) od živine iz tarifnog broja 0105, sveži, rashlađeni ili smrznuti

0209 00 90

Masnoća od živine, sveža, rashlađena, smrznuta, soljena, u salamuri, sušena ili dimljena

1501 00 90

Mast živine

1602 20 10

Ostali pripremljeni ili konzervisani proizvodi, od jetri guske ili patke

1602 31

1602 32

1602 39

Ostali pripremljeni ili konzervisani proizvodi, od živine iz tarifnog broja 0105

 

JAJA

 

Tarifna oznaka

Opis proizvoda

0407 00 11

0407 00 19

0407 00 30

Jaja živine, u ljusci, sveža, konzervirana ili kuvana

0408 11 80

0408 19 81

0408 19 89

0408 91 80

0408 99 80

Jaja živine i ptičja jaja, bez ljuske, i žumanca jaja, sveža, sušena, kuvani u vodi ili pari, oblikovana, smrznuta ili na drugi način konzervisana, s dodatim šećerom ili drugim zaslađivačima ili bez njih, osim onih koja su neupotrebljiva za ljudsku ishranu

 

MLEKO I MLEČNI PROIZVODI

 

Tarifna oznaka

Opis proizvoda

0401

Mleko i pavlaka, nekoncentrisani bez dodatka šećera i drugih zaslađivača

0402

Mleko i pavlaka, koncentrisani ili sa dodatim šećerom ili drugim zaslađivačima

0403 10 11 do 0403 10 39

0403 90 11 do 0403 90 69

Mlaćenica, kiselo mleko i pavlaka, jogurt, kefir i ostalo fermentirano ili zakiseljeno mleko i pavlaka, nearomatizovano bez dodatka voća, orašastih plodova ili kakaoa

0404

Surutka, nezavisno da je li koncentrisana ili sadrži dodatni šećer ili druge zaslađivače ili ne; proizvodi koji se sastoje od prirodnih sastojaka mleka, nezavisno sadrže li dodtni šećer ili druge zaslađivače ili ne, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mestu

ex 0405

Maslac i ostale masti i ulja, dobijeni od mleka; mlečni namazi sa udelom masti većim od 75%, ali manjim od 80%

0406

Sir i sir od surutke

 

PROIZVODI PČELARSTVA

 

Tarifna oznaka

Opis proizvoda

0409 00 00

Prirodni med

ex 0410 00 00

Matična mleč i propolis, jestivi

ex 0511 99 85

Matična mleč i propolis, nejestivi

ex 1212 99 70

Polen

ex 1521 90

Pčelinji vosak

 

OSTALI PROIZVODI

 

Tarifna oznaka

Opis proizvoda

0712 90 11

Hibridi slatkog kukuruza, za setvu

0713 10 10

Grašak (Pisum sativum), za setvu

ex 0713 20 00

Slani grašak (Garbanzos), za setvu

ex 0713 31 00

Grašak vrste Vigna mungo (L.) Hepper ili Vigna radiata (L.) Wilczek, za setvu

 

Tarifna oznaka

Opis proizvoda

0712 90 11

Hibridi slatkog kukuruza, za setvu

0713 10 10

Grašak (Pisum sativum), za setvu

ex 0713 20 00

Slani grašak (Garbanzos), za setvu

ex 0713 32 00

Pasulj sitni crveni (Adzuki) (Phaseolus ili Vigna angularis), za setvu

0713 33 10

Pasulj obični uključujući beli (Phaseolus vulgaris), za setvu

ex 0713 39 00

Ostali pasulj, za setvu

ex 0713 40 00

Sočivo, za setvu

ex 0713 50 00

Bob (Vicia faba var. major) i konjski bob (Vicia faba var. eguina, Vicia faba var. minor), za setvu

ex. 0713 90 00

Ostalo osušeno mahunasto povrće, za setvu

1001 90 10

Pirevina, za sjetvu

ex 1005 10

Kukuruz za setvu, hibridni

1006 10 10

Pirinač u ljusci (neoljušten ili sirov), za setvu

1007 00 10

Sirak u zrnu, hibridni, za setvu

1201 00 10

Soja u zrnu, uključujući i lomljenu, za setvu

1202 10 10

Kikiriki, nepržen niti drugačije pripremljen, u ljusci, za setvu

1204 00 10

Laneno seme, celo ili lomljeno, za setvu

1205 10 10

Seme uljane repice, uključujući i lomljeno, za setvu

 

Tarifna oznaka

Opis proizvoda

0712 90 11

Hibridi slatkog kukuruza, za setvu

0713 10 10

Grašak (Pisum sativum), za setvu

ex 0713 20 00

Slani grašak (Garbanzos), za setvu

ex 12059000

 

1206 00 10

Suncokretovo seme, uključujući i lomljeno, ostalo

ex 1207

Ostalo uljano seme i plodovi, uključujući i lomljeno, za setvu

1209

Seme, plodovi i spore, vrsta što se koristi za setvu

ex 1214 10 00

Krupice i pelete od lucerke veštački sušene toplotom; krupic i pelete od lucerke drugačije sušene i samlevene

ex 1214 90 90

Lucerka, esparzeta, detelina, lupina, grahorica i slični proizvodi za stočnu hranu, veštački sušeni toplotom, osim sena i krmnog kelja i proizvoda koji sadrže seno te lucerka, esparzeta, detelina, lupina, grahoric, kokotac, setvena graholika i smiljkica, drugačije sušeni i samleveni

ex 2207 10 00

Nedenturisani etil-alkohol s volumnim udelom alkohola 80 vol.% ili većim, dobijen od poljoprivrednih proizvoda

ex 2207 20 00

Etil-alkohol i ostali alkoholi, denaturisani, sa bilo kakvim sadržajem alkohola, dobijen od poljoprivrednih proizvoda

ex 2208 90 91

ex 2208 90 99

Nedenaturisani etil-alkohol sa volumnim udelom alkohola manjim od 80 vol.%, dobijen od poljoprivrednih proizvoda

ex 2309 90 99

Koncentrati belančevina dobijeni od soka lucerke i soka trave te dehidrirani proizvodi dobijeni isključivo od krutih Ostatak i sok koji nastaju pri pripremi gore navedenih koncentrata

5301

Lan, sirov ili prerađen, ali nepreden; lanena kučina i otpaci (uključujući otpadnu pređu i razvučene tekstilne materijale)

5302

Prava konoplja (Cannabis sativa L.), sirova ili prerađena, ali nepredena; kučina i otpaci od konoplje (uključujući otpadnu pređu i razvučene tekstilne materijale)