НАРЕДБА -ОДРЕЂИВАЊЕ ГРАНИЧНИХ ПРЕЛАЗА ПРЕКО КОЈИХ ЋЕ СЕ ВРШИТИ УВОЗ ПОШИЉКИ КОЈЕ ПОДЛЕЖУ ВЕТЕРИНАРСКО-САНИТАРНОЈ КОНТРОЛИ

 

07.03.2011.

На основу члана 120. став 4. Закона о ветеринарству („Службени гласник РС”, бр. 91/05 и 30/10),
Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

Н А Р Е Д Б У
О ОДРЕЂИВАЊУ ГРАНИЧНИХ ПРЕЛАЗА ПРЕКО КОЈИХ ЋЕ СЕ ВРШИТИ УВОЗ И ТРАНЗИТ ПОШИЉКИ И ПРАТЕЋИХ ПРЕДМЕТА КОЈИ ПОДЛЕЖУ ВЕТЕРИНАРСКО-САНИТАРНОЈ КОНТРОЛИ

Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 14/11 од 4. марта 2011. године
1. Пошиљке животиња, производа животињског порекла, хране животињског порекла, хране за животиње, споредних производа животињског порекла и пратећих предмета који подлежу ветеринарско-санитарној контроли могу да се увозе и да се врши њихов транзит само преко следећих граничних прелаза, и то:
1) кад се превозе средствима железничког саобраћаја: Вршац, Димитровград, Суботица, Шид, Прешево (Ристовац) и Пријепоље;
2) кад се превозе средствима друмског саобраћаја: Ватин, Градина, Хоргош, Батровци, Сремска Рача, Мали Зворник (Нови мост), Прешево и Гостун;
3) кад се превозе средствима речног саобраћаја: Велико Градиште и Бездан;
4) кад се превозе средствима ваздушног саобраћаја: Београд.
2. Даном ступања на снагу ове наредбе престаје да важи Наредба о одређивању граничних прелаза преко којих ће се извозити, увозити и провозити пошиљке животиња, производа, сировина и отпадака животињског порекла, семена за вештачко осемењавање, оплођених јајних ћелија за оплођавање животиња и других предмета којима се може преносити заразна болест („Службени гласник РС”, бр. 85/04 и 52/05).
3. Ова наредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број: 110-00-22/2011-09
МИНИСТАР
У Београду, 28. фебруара 2011. године
др Саша Драгин
4827011.0065.8.Doc/1