Saveti stručnjaka

Prognozno-izveštajna služba za zaštitu bilja

 

VAŽNO OBAVEŠTENJE: TRULEŽ VINOVE LOZE, POJAVA DRUGE GENERACIJE KUKURUZNOG PLAMENCA, NAPADNUTE PAPRIKA I JABUKE...

Novi Sad, 13. avgust 2014.

Pogledajte odmah na adresi: http://www.pisvojvodina.com/default.aspx šta se događa u vinogradima, voćnjacima, poljima, kao i baštama – Prognozno-izveštajna služba za zaštitu bilja ima aktuelne i stručne podatke iz regiona o pojedinim bolestima.

Sveže jaje smotavca jabuke na plodu jabuke

Stanje useva

 

KUKURUZNI PLAMENAC  SE KRIJE U KIŠNIM NOĆIMA

Novi Sad, 5. avgust 2014.

Prognozno izveštajna služba zaštite bilja Vojvodine danonoćno prati pojavu kukuruznog plamenca na teritoriji cele države. Ovaj insekt u razvoju ne sprečavaju kiše, ali padavine noću sprečavaju uletanje u osvetljene zamke, pa nije moguće u kratkom roku doći do potpunijih podataka.Tako da još uvek i nema pouzdane ukupne procene o prisustvu ovog opasnog insekta na kukuruznim poljima. Zna se da radi i da se ubrzano razmnožava.

Poruke Prognozno – izveštajne službe

 

ZAŠTITA JABUKE I ŠEĆERNE REPE

Novi Sad, 9. jul 2014.

Na većini osmatračkih punktova, u toku je polaganje jaja druge generacije i početak piljenja jabukinog smotavca. Primeniti insekticide koji deluju i na jaja i na larve: Runner, Match, Coragen, pred sam početak piljenja.

Pogled iz prakse

 

KUKURUZNI PLAMENAC

Novi Sad, 25. jun 2014.

PSS Jagodina Savetodavac za zaštitu bilja, dipl.ing. Ljiljana Jeremić

Kukuruzni plamenac je polifagna štetočina. Najvažnija biljka hraniteljka je  kukuruz, a može se javiti i na drugim biljkama (konoplja, hmelj, proso, sirak, suncokret, sudanska trava i druge). Očekuje se povećanje broja leptira i treba pratiti broj štetočina.

 Kukuruzni plamenac može imati jednu jednu ili dve generacije godišnje. Broj generacija i intenzitet napada zavise najviše od vlažnosti vazduha i temperature.  Suša izaziva veliku smrtnost u vreme piljenja i  ubušivanja gusenica u stabljiku.

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

 

IZVEŠTAJ SA PREPORUKAMA PRIMENE AGROTEHNIČKIH MERA I TEHNOLOGIJE GAJENјA NA POPLAVLjENOM PODRUČJU U 2014. GODINI

Beograd, 25. jun 2014.

Laboratorijska ispitivanja uzoraka zemlјišta i nanosa (mulјa) uzetih sa polјoprivrednog zemlјišta koje je zahvaćeno poplavama su završena i Ministarstvu polјoprivrede su dostavlјeni laboratorijski izveštaji. Rezultati ispitivanja zemlјišta pokazuju da su utvrđene koncentracije ispitivanih teških metala uglavnom nalaze ispod maksimalno dozvolјenih vrednosti za polјoprivredna zemlјišta te se ono može smatrati bezbednim sa stanovišta prisustva teških metala.

Reč stručnjaka

 

KAD SE ZABORAVI PLODORED - NEMATODE U ŠEĆERNOJ REPI

Vrbas, 20. jun 2014.

Izvor: Poljoprivredna stručna služba Vrbas

Nepoštovanje plodoreda u proizvodnji šećerne repe poslednjih 10-15 godina dovelo je do masovne pojave repine nematode, korenove vaši i rizomanije što u velikoj meri limitira prinos, a i količinu šećera u korenu repe. Ovih dana učestali pozivi proizvođača šećerne repe na čijim parcelama se pojavljuju simptomi  venjenja biljaka, gubljenja turgora u najtoplijim delovima dana, osipanje sklopa, zaostajanje biljaka u porastu i slično ukazuju na prisustvo ovih štetočina na velikim površinama.

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

UPUTSTVA ZA POLЈOPRIVREDNIKE KOJI SE BAVE STOČARSTVOM

Beograd, 3. jun 2014.

 

1. Životinje uvoditi samo u očišćene i dezinfikovane prostore.

2. Prvi otkos trave, deteline i dr. sa poplavlјenog područja ne koristiti za ishranu stoke ni kao seno ni kao senažu.

3. Plavlјena područja ne koristiti za ispašu stoke, ako stoka (preživari i kopitari) nije vakcinisana od antraksa i klostridijalnih infekcija.

Savet stručnjaka

 

ISHRANA BREMENITIH I KOZA U LAKTACIJI

Novi Sad, 15. april 2014.

Izvor: PKB Poljoindustrija

Da bi se dobio zdrav i vitalan podmladak koze treba dobro hraniti u toku perioda bremenitosti, koji se prema njihovim potrebama u ishrani može podeliti na dve glavne faze.

Prva faza obuhvata prvih 15 nedelja skoznosti, kada kvalitetna ispaša zadovoljava sve njihove potrebe. Druga faza bremenitosti obuhvata zadnjih mesec i po dana pre jarenja koza, kada se značajno povećavaju potrebe za svim hranljivim materijama.

Nove tehnologije siliranja stočne hrane

 

UGLJEN-DIOKSID UTIČE NA KVALITET I TRAJANJE SILAŽE

Mr Aleksandra Ivetić, Poljoprivredni fakultet Beograd-Zemun

Konzerviranje hrane za ishranu domaćih životinja se primenjuje u poljoprivredi u svim delovima sveta. Biljke se posle žetve ili kosidbe transportuju sa polja do farme, ubacuju u silos, sabijaju da bi se istisnuo vazduh, a zatim se silos specijalnim folijama prekriva kako bi se obezbedili uslovi za odvijanje fermentacije.

Saveti stručnjaka

 

 SIRAK – TOLERANTAN PREMA SUŠI

Novi Sad, 17. mart 2014.

Prof. dr Janoš Berenji

Dr Vladimir Sikora

Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad

Po vegetativnim delovima, stablu i listovima sirak za zrno podseća na kukuruz. Najveća razlika je u tome što je sirak manje robustan i niži od kukuruza. Za razliku od kukuruza, sirak razvija samo metlicu, koja se nalazi na vrhu stabla.