PAD PROIZVODNJE MESA

Prema konačnim podacima Republičkog zavoda za satistiku, ukupna proizvodnji mesa u Srbiji, u 2009. godini je 457.000 hiljada tona i ona je za 1,5 odsto manja u odnosu na 2008. godinu, odnosno za 3,4 odsto je veća u odnosu na period 2001-08. godine.

Prema konačnim podacima Republičkog zavoda za satistiku, ukupna proizvodnji mesa u Srbiji, u 2009. godini je 457.000 hiljada tona i ona je za 1,5 odsto manja u odnosu na 2008. godinu, odnosno za 3,4 odsto je veća u odnosu na period 2001-08. godine. U 2009. godini, posmatrano u odnosu na 2008. godinu, ostvarena je veća proizvodnja goveđeg, junećeg i telećeg mesa za jedan odsto, ovčijeg i jagnjećeg mesa za 8,7 odsto i živinskog mesa za 5,3 odsto. Značajan pad, od 5,3 odsto, ostvaren je u proizvodnji svinjskog mesa.
Samo je proizvodnja svinjskog mesa u 2009. godini manja za 3,8 odsto u poređenju sa prosečno ostvarenom u periodu 2001-08. godine. Istovremeno, sve ostale vrste mesa ostvarile su rast u pomenutom periodu: proizvodnja goveđeg, junećeg i telećeg mesa ima rast za 7,5 odsto, proizvodnja živinskog mesa rast za 19,4 odsto i proizvodnja ovčijeg i jagnjećeg mesa rast za 31,6 odsto.
ā€žUzroci okakvih kretanja su poznati, a oni su, pre svega, u činjenici naruÅ”enih pariteta cena, gubitka tržiÅ”ta, ograničenih mogućnosti u izvozu (sa izuzetkom junećeg i termički obrađenog svinjskog mesa), smanjene kupovne moći stanovniÅ”tva, naruÅ”enog sistema finansiranja i podsticaja, nedovoljnih sredstava u agrarnom budžetu, dezintegracije u procesu proizvodnje na relaciji primarna proizvodnja i prerada (zbog loÅ”e obavljenog procesa privatizacije), neadekvatnog funkcionisanja robnih rezerviā€œ, navodi istraživač saradnik u Privrednoj komori Srbije Vojislav Stanković.
Stočarstvo je u Republici Srbiji, i pored izrazito povoljnih agroekoloÅ”kih uslova, u velikoj krizi. Broj stoke je u periodu za poslednjnje dve decenije opadao po godiÅ”njoj stopi od dva do tri odsto. Pala je proizvodnja mesa sa 600.000 tona (90-tih godina) na 457.000 tona u 2009. godini, dok je u 2008. godini smanjena i potroÅ”nja mesa sa 65 kilograma po stanovniku na 44 kilograma (sa prerađevinama 60,3 kg).
Proizvodnja goveđeg, junećeg i telećeg mesa u 2009. godini u Srbiji, je realizovana u količini od 100.195 tona, Å”to je za jedan odsto iznad ostvarene u prethodnoj 2008. godini, odnosno za 7,5 odsto je veća u odnosu na prosečno ostvarenu u periodu 2001-08. godine. Proizvodnja goveđeg, junećeg i telećeg mesa u ukupnoj proizvodnji mesa ima udeo od 21,9 odsto. Posmatrano u međunarodnim okvirima, ova proizvodnja ima u svetskim okvirima udeo od oko 0,17 odsto, odnosno udeo od 1,3 odsto u evropskoj proizvodnji, Å”to ukazuje na relativno marginalan međunarodni značaj koji ima proizvodnja ove vrste mesa u Srbiji.
Proizvodnja svinjskog mesa u 2009. godini je iznela 252.188 tona i druga po vrednosti u poljoprivrednoj proizvodnji Srbije, a tradicionalno dominira na porodičnim gazdinstvima i u visokom stepenu ima izražen naturalni karakter (prosečna tržiÅ”nost je veoma niska i iznosi u pojedinim godinama samo 20 odsto). U ukupnoj proizvodnji mesa u Srbiji, svinjsko meso ima učeŔće od 55,2 odsto. Posmatrano u odnosu na 2008. godinu, proizvodnja svinjskog mesa je manja za 5,3 odsto, dok posmatrano u odnosu na prosečno ostvarenu proizvodnju u periodu 2001-08. godine manja za 3,8 odsto. Ostvarena proizvodnja svinjskog mesa u 2009. godini ima udeo od oko 0,2 odsto u svetskom, odnosno 1,3 odsto u evropskoj proizvodnji.
Proizvodnja živinskog mesa predstavlja najintenzivniju delatnost u stočarskoj proizvodnji i u 2009. godini realizovana je u količini od 80.204 tona, sa ostvarenim rastom od 5,3 odsto u odnosu na prethodnu 2008. godinu. Posmatrano u odnosu na period 2000-2008. godine, proizvodnja živinskog mesa ostvarila je u 2009. godini rast od 19,4 odsto, Ŕto ukazuje da je živinarska proizvodnja u Srbiji, posle viŔegodiŔnjeg pada, na putu oporavka.
Proizvodnja ovčijeg i jagnjećeg mesa u 2009. godini realizovana je u količini od 24.517 tona, Å”to predstavlja rast u odnosu na 2008. godinu za 8,7 odsto, odnosno za 31,6 odsto posmatrano u odnosu na period 2001-08. godine.
B. Gulan