Poruka Udruženja akcionara Agrokombinata iz Subotice

 

PLJAČKA A.D. AGROKOMBINATA ,,SUBOTICA“ PUTEM STEČAJA I REORGANIZACIJE

Subotica, 4. mart 2011.

 

U pismu Udruženja akcionara upućenog javnosti, koje prenosimo u celini, piše:

            „A.D. Agrokombinat ,,Subotica“ je poljoprivredni gigant na severu Vojvodine osnovan 1964. godine. U svoja zlatna vremena obrađivao je 15.000 ha zemlje i zapošljavao preko 1.000 radnika. Sopstvenim sredstvima izgradio je dva silosa kapaciteta preko 30.000 tona, više farmi svinja, krava, dehidrator za proizvodnju lucerkinog brašna, selektor, sopstvenu mehanizaciju potrebnu da se obradi kompletna zemlja. Po rezultatima ostvarenim u proizvodnji takmičio se vrlo uspešno sa sličnim kombinatima u Zapadnoj Evropi.

Krajem 90-ih godina počinje sistematsko uništavanje Agrokombinata ,,Subotica“. Direktor Veljković Tomislav je sebi dopuštao ,,propuste“ zbog kojih je protiv njega posle istrage pokrenut krivični postupak koji je snagom političkih moćnika stavljen u mirovanje.

U jesen 2004. godine privredni sud u Subotici uvodi stečaj u Agrokombinatu. Većinski vlasnici Agrokombinata su mali akcionari sa 58% učešća u vlasništvu. Za stečajnog upravnika imenovan je Šomođi Šandor, a za stečajnog sudiju Ilona Stajić. Za predsednika odbora poverilaca izabrana je ,,Agrobanka“ A.D. filijala u Subotici iako je od ukupnog potraživanja potvrđenom na sudu od 5.123.881,70 eura njen deo svega 3,3%. Za predsednika Upravnog odbora izabran je Kasa Jožef direktor ,,Agrobanke“.

Vrednost Agrokombinata ,,Subotica“ u momentu uvođenja stečaja procenjena je na 16 miliona eura, što je smešno mali iznos za takvo preduzeće.

Agrokombinat ,,Subotica“ kao poljoprivredno preduzeće najveće obaveze ima u jesen kada su sva ulaganja proknjižena kao obaveze, a prinosi ratarskih useva su na njivama. Kada se sačinjavao program reorganizacije Agrokombinata 31.12.2005. godine vrednost kratkoročnih potraživanja u poslovnim knjigama Agrokombinata iznosi 2.118.941,00 eura, a zaliha na isti dan 2.857.933,00 eura. Da je neko hteo naplatiti potraživanja i prodati i naplatiti zalihe što ukupno iznosi 5 miliona eura koliko su prihvaćene obaveze, stečaja ne bi bilo. Početkom 2006. godine stečaj je trebao biti okončan, ali to ne želi stečajni upravnik i Upravni odbor, nego donosi odluku o prodaji i naplaćuju sledeću imovinu Agrokombinata: prodaju se zalihe i naplaćuju potraživanja; prodaje se ekonomija u Novom Žedniku; farma svinja Mala Bosna; OOUR ,,Žednik“ pogon iza Starog Žednika; direkcija preduzeća na adresi Verušić 58; traktori, kombajni i kompletna mehanizacija;  silos u Novom Žedniku kapaciteta 24.000 tona; farma svinja Mikićevo – magacin u Starom Žedniku; krmače, nerastovi i tovljenici – više hiljada komada; krave i junad sa farme na Bikovu.

Vrednost prodate i naplaćene imovine je preko 5 miliona eura. Sa novcem dobijenim od prodaje ne vraća se kompletan iznos duga i okončava stečaj, nego se isti produžava do 31.12.2013. godine, pošto Agrokombinat ,,Subotica“ ima još dosta imovine za prodaju. Pored prodaje pomenute imovine stečajni upravnik i Upravni odbor od momenta uvođenja stečaja 2004. godine do 2008. godine obrađuju 6.300 hektara državne zemlje i 1.350 hekatara vlastite zemlje, ostvaruju odlične prinose, a dobiti nema. Pošto na ukupno 7.660 hektara zemlje ne plaćaju zakup nikome, dobit po hektaru godišnje iznosi 400-500 eura. Kada se 7.660 hektara pomnoži sa 400 eura u trajanju 5 godina ostvarena dobit bi morala biti preko 15 miliona eura, a nje na Agrokombinatu ,,Subotica“ nema. Dobit ostvaruje i farma svinja kapaciteta 10.000 komada u turi, silos, selektor i dehidrator. Stečajni upravnik i Upravni odbor stavljaju imovinu Agrokombinata pod hipoteku i stvaraju nove obaveze u iznosu više miliona eura.

Interesantne su pojave u strukturi poverilaca Agrokombinata ,,Subotica“. U momentu uvođenja stečaja Agrokombinat ne duguje Viktorija group Novi Sad ni jedan dinar. Viktorija group otkupljuje potraživanja koja plaća u kešu, a ista će naplatiti do kraja 2013. godine i postaje većinski poverilac. Kao većinski poverilac odlučuje koliko će se Agrokombinatovog novca uložiti na primer u silos u Novom Žedniku da bi kasnije isti taj silos kupila u bescenje.

U planu reorganizacije Agrokombinata na strani 60 koji potpisuje Šomođi Šandor, a usvaja skupština poverilaca i sudsko veće stoji: ,,Nagrada stečajnom upravniku za uspešno uvedeni stečaj iznosi 540.256 eura i isplaćuje se 75% februara 2006. godine, a 25% u toku izvršenja plana.“

Mnogo je nelogičnosti u Kolubari na severu Vojvodine, napominjemo jedno, najveći poverilac u slučaju Agrokombinata ,,Subotica“ je poreska uprava Subotica. Iznos njenog potraživanja je 679.000 eura. Poreska uprava Subotica prijavljuje svoje potraživaje sa jednim danom zakašnjenja i isto ne bude prihvaćeno.

Akcionari Agrokombinata ,,Subotica“ od Vlade Republike Srbije ne traže ni jedan dinar, oni ukazuju Vladi i nadležnim institucijama gde i kako su im oteti milioni eura i žele iste vratiti onome kome pripadaju.

            - Zahtevamo od Suda za organizovani kriminal u Beogradu da utrdi šta je učinjeno po prijavi Udruženja akcionara A.D. Agrokombinat ,,Subotica“ opštinskom javnom tužiocu u Subotici od 22.07.2009. godine i o nalazima izvesti akcionare.

            - Zahtevamo od stečajnog upravnika i Upravnog odbora da udruženju akcionara A.D. Agrokombinat ,,Subotica“ podnesu izveštaj o radu za 2009. i 2010. godinu.

            - Zahtevamo od stečajnog upravnika i Upravnog odbora da Udruženju akcionara A.D. Agrokombinat ,,Subotica“ podnesu izveštaj zaključno sa 31.12.2010. o stanju preostalog duga poveriocima, o stanju novih zaduženja i o imovini Agrokombinata koja je stavljena pod hipoteku.

            - Zahtevamo okončanje krivičnih postupaka pokrenutih protiv Veljkovića i Spasića koji su poveli Agrokombinat u stečaj.

            - Zahtevamo posle sprovedene detaljne istrage od strane nadležnih institucija obustavu stečaja u Agrokombinatu ,,Subotica“ – kaže se u saopštenju akcionara.

Prema informacijama do kojih je došao „AgroServis”, ovom temom će se baviti istražni organi i za sada o tome niko nije želeo da zvanično daje izjave.

      (AgroServis)