nedelja, april 14Agro servis

Poslovnost Robnih rezervi:razmena mineralnog đubriva za pšenicu i kukuruz!

Razmena đubriva NPK (6:24:12) za pšenicu i kukuruz roda 2023. i 2024. godine

Fizičkom licu, nosiocu aktivnog poljoprivrednog gazdinstva, odobrava se razmena do 350 kg mineralnog đubriva NPK (6:24:12) po ha, a najviše do 100 ha po poljoprivrednom gazdinstvu

Republička direkcija za robne rezerve oglasila je prikupljanje pismenih zahteva za razmenu do 35.000.000 kg mineralnog đubriva NPK (6:24:12) za merkantilnu pšenicu roda 2023. i 2024. godine, i merkantilni kukuruz roda 2023. i 2024. godine.

Razmena će se obaviti pod sledećim uslovima:

-1 kg mineralnog đubriva NPK (6:24:12) za 2,30 kg merkantilne pšenice roda 2023. godine;
-1 kg mineralnog đubriva NPK (6:24:12) za 2,40 kg merkantilne pšenice roda 2024. godine;
-1 kg mineralnog đubriva NPK (6:24:12) za 2,80 kg merkantilnog kukuruza roda 2023. godine;
-1 kg mineralnog đubriva NPK (6:24:12) za 2,90 kg merkantilnog kukuruza roda 2024. godine;

Pravo na razmenu imaju:
– fizička lica – nosioci aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
– ovlašćeni skladištari Direkcije;
– zemljoradničke zadruge,
– ostala pravna lica.

Pravo na razmenu imaju zemljoradničke zadruge i pravna lica koja su registrovana u Agenciji za privredne registre sa šifrom pretežne delatnosti 0111 – gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica.

Mineralno đubrivo NPK (6:24:12)

  • Količina: 35.000.000 kg
  • Kvalitet: Mineralno đubrivo NPK (6:24:12) koje se daje u razmenu je domaćeg porekla, upakovano u polietilenske vreće, egalizovane na 25/1 kg neto mase, na euro paletama, zaštićeno PVC folijom, koje u potpunosti odgovara standardu kvaliteta utvrđenog SRPS-om. Kvalitet mineralnog đubriva u svemu mora odgovarati odredbama Zakona o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta (Sl.glasnik RS“, br. 41/2009 i 17/2019) i Pravilnika o uslovima za razvrstavanje i utvrđivanje kvaliteta sredstava za ishranu bilja, odstupanjima sadržaja hranljivih materija i minimalnim i maksimalnim vrednostima dozvoljenog odstupanja sadržaja hranljivih materija i o sadržini
    deklaracije i načinu obeležavanja sredstava za ishranu bilja („Sl.glasnik RS“, br. 30/2017 i 31/2018).
  • Cena: u d/kg, se utvrđuje iz odnosa razmene.
  • Preuzimanje mineralnog đubriva: U skladištu “Elixir Zorka-Mineralna đubriva“ DOO Šabac.

Merkantilna pšenica i merkantilni kukuruz roda 2023. i 2024. godine

Kvalitet:

  • Kvalitet merkantilne pšenice roda 2023 i 2024. godine, je zrela, zdrava, bez znakova plesni, stranih mirisa i ukusa, pogodna za ljudsku ishranu, nezaražena pšeničnim bolestima i štetočinama, sa sledećim elementima kvaliteta: hektolitarska masa min. 76 kg/hl, vlaga maks. 13%, ukupne primese 2% od čega neorganskog porekla maks. 0,25%, sadržaj sirovih proteina min. 11,50% računato na suvu materiju.
  • Merkantilni kukuruz roda 2023 i 2024. godine, je prirodno ili veštački suv, u zrnu, zdrav i zreo, bez znakova plesni i bez stranog mirisa i ukusa, nezaražen biljnim bolestima i štetočinama, sa sledećim elementima kvaliteta: do 14 % vlage, do 5 % lomljenih zrna, do 2 % defektnih zrna, do 2 % nagorelih zrna, strane primese maks. 1%, od toga 0,5 % anorganskih, do 0,03 mg/kg aflatoksina B1. Lom se utvrđuje pomoću sita sa okruglim otvorima prečnika od 5 mm. Merkantilni kukuruz je u rasutom stanju, uskladišten u silosu ovlašćenog skladištara Republičke direkcije za robne rezerve.

Pakovanje u rasutom stanju, a cena u din/kg, se utvrđuje iz odnosa razmene. Isporuka merkantilne pšenice i merkantilnog kukuruza je kod ovlašćenog skladištara Direkcije.

Krajnji rok isporuke merkantilne pšenice roda 2024, do 15.8.2024. godine i krajnji rok isporuke merkantilnog kukuruza roda 2024, do 15.11.2024. godine. Plaćanje kompenzacijom nakon isporuke navedenih roba koje su predmet razmene.