Продуктна берза АД Нови Сад

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О КУПОВИНИ МЕРКАНТИЛНОГ КУКУРУЗА

Нови Сад, 18. октобар 2018.

На основу Закључка Владе 05 број 339-9645/2018од 11.10.2018. године, Републичка дирекција за робне рeзерве (у даљем тексту: Дирекција), изврши ће куповину до 12.072.000 кг меркантилног кукуруза род 2018. године, домаћег порекла, посредовањем од стране „Продуктнa берзa“ АД,Нови Сад.

Куповина меркантилног кукуруза вршиће се од:

- физичких лица – носилаца пољопривредних газдинстава која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава, у складу са Правилником о упису у Регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства ("Сл. гласник РС", бр. 17/2013, 102/2015, 6/2016, 46/2017и 44/18-др.закон), и налазе се у активном статусу.

- земљорадничких задруга, које су уписане у регистар пољопривредних газдинстава, налазе се у активном статусу, регистроване у АПР-у, у правној форми задруга, са шифром претежне делатности 0111-гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица и

- овлашћених складиштара Дирекције.

Меркантилни кукуруз мора бити, домаћег порекла, природно или вештачки сув, у зрну, здрав и зрео, без знакова плесни и без страног мириса и укуса, незаражен биљним болестима и штеточинама, у свему према српском стандарду SRPS.Е.B3.516 и SRPS.Е.B3.516/1, са следећим елементима квалитета: до 14 % влаге, до 8 % ломљених зрна, до 2 % дефектних зрна, до 2 % нагорелих  зрна, стране примесе макс. 1%, од тога 0,5 % анорганских. Лом се утврђује помоћу сита са округлим отворима пречника од 5 мм.

Цена меркантилног кукуруза је 17,50дин/кг(у цену урачунат ПДВ), ускладиштено у силосу овлашћеног складиштара Дирекције.

Минимална количина меркантилног кукуруза која се купује од једног регистрованог пољопривредног газдинства биће 10 тона, а максимална 100 тона.

Минимална количина меркантилног кукуруза која се откупљује од земљорадничке задруге је 100 тона а максимална је 1.000тона.

Максимална количина меркантилног кукуруза која се откупљује од овлашћеног складиштара је 1.000тона.

Закључивање уговора о купопродаји вршиће се на основу списка регистрованих пољопривредних породичних газдинстава, земљорадничких задругаи овлашћених складиштара Републичке дирекције за робне резерве, достављеногод стране Продуктне берзе у Новом Саду.

Приликом потписивања уговора са Дирекцијом, потребно је доставити:

регистрована пољопривредна породична газдинства:

- фотокопија или одштампани примерак очитане личне карте,

- oригинал изводаиз Регистра пољопривредних газдинстава (подаци о газдинству), не старији од 5 дана од дана пријаве Посреднику.

земљорадничке задруге:

- фотокопију извода из Агенције за привредне регистре

- извод из Регистра пољопривредних газдинстава (подаци о газдинству)

- фотокопију картона депонованих потписа, оверену и датирану од стране банке, не старију од 15 дана,

овлашћени складиштари:

-фотокопију картона депонованих потписа, оверену и датирану од стране банке, не старију од 15 дана.

Такође, заинтересована активна регистрована пољопривредна породична газдинства, земљорадничке задруге и овлашћени складиштари неопходно је да доставе и следећу документацију:

- потврду о ускладиштењу,

- магацински улаз меркантилног кукуруза, издат од стране овлашћеног складиштара Дирекције,

- сертификат о квалитету и квантитету и записник о контроли издате од стране привредног друштва овлашћеног за контролу. Записник о контроли треба да је потписан и оверен од стране привредног друштва овлашћеног за контролу, као и од стране овлашћеног лица складиштара.Трошкови издавања сертификата су обавеза продавца.

- рачун (уколико је продавац обвезник ПДВ-а).

Заинтересована регистрована комерцијална пољопривредна породична газдинства, земљорадничке задруге или овлашћени складиштари Дирекције за продају меркантилног кукуруза пријављују се Продуктној берзи, Нови Сад, електронски, сваког радног дана од 9,00 до 14,00 часова, почев 22.10.2018. године,на адреси https://www.proberza.co.rs/otkup-kukuruza-2018-rdrr/.

За све информације можете се обратити Дирекцији, на бројеве телефона: 011/33-48-725, 3235-364, 3240-509, 3343-652 у Београду и 021/452-774 и 021/528-911, у Новом Саду, или„Продуктној берзи“ ад Нови Сад на следеће бројеве телефона: 021/526 165; 021/443-473; 021/445-413; 021/445-953.