Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja AP Vojvodina

 

ZAŠTITA KRUŠKE - OBIČNA KRUŠKINA BUVA (CACOPSYLLA PYRI)LISNE VAŠI U VOĆARSKIM I VINOGRADARSKIM ZASADIMA (APHIDIDAE)ČAĐAVA KRASTAVOST PLODOVA KRUŠKE (VENTURIA PIRINA)

Vrbas, 26. april 2018.

Na području RC Vrbas, kruške se nalaze u fenofazi po BBCH skali 71 (plodovi dostigli veličinu do 10 mm).

Vizuelnim pregledom zasada kruške, sorta Viljamovka, na lokalitetu u Liparu, registrovano je prisustvo neskeletiranog imaga prve letnje generacije obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada 13,75 i larvi u indeksu napada 6,25.

Takođe, registrovano je i prisustvo  lisnih vašiju, Aphididae spp, u indeksu napada 23,75.

U cilju suzbijanja navedenih štetočina, preporučuje se primena insekticida:

  • Nurelle D, Callifos super, Despot, Konzul ( a.m.hlorpirifos+cipermetrin) u koncentraciji  0,1-0,15%.

S obzirom na najavljene padavine, preporučuju se preventivne mere zaštite protiv prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina) nekim od sledećih fungicida:

  • Dithane M 45, Mankogal 80, Bevesan 45 M (a.m. mankozeb) u koncentraciji 0,25%.