Републичка дирекција за робне резерве

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ЗАХТЕВА

ЗА НАТУРАЛНУ РАЗМЕНУ ДО 12.000 ТОНА МЕРКАНТИЛНОГ КУКУРУЗА ЗА ТОВНУ ЈУНАД

На основу Закључка 05 Број:339-11604/2019 од 21.11.2019. годинеРепубличка дирекција за робне резерве ће извршити натуралну размену до 12.000тона меркантилног кукуруза за товну јунад.

1. Натурална размена односи се на примарну пољопривредну производњу, регистрована пољопривредна газдинства (физичка и правна лица, земљорадничке задруге и предузетнике), који имају производњутовне јунади.

2. Произвођачи са којима ће се реализовати натурална размена су:

а) физичка лица-носиоци регистрованог пољопривредног породичног газдинства која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава, у складу са Правилником о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства („Службени гласник РС”, бр. 17/13, 102/15, 6/16,  46/17, 44/18-др.закон, 102/18 и 6/19) и налазе се у активном статусу,

б) правна лица, земљорадничке задруге и предузетници, који морају бити регистровани у Агенцији за привредне регистре, са шифром претежне делатности 01.42-узгој других говеда и бивола.

3.Паритет у натуралној размени је:

17 kg меркантилног кукуруза за 1kg товне јунади

Паритети за натуралну размену меркантилног кукуруза за товну јунад утврдило је Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, дописом Број:338-00-00007/2019-02 од 05.08.2019. године.

4.Меркантилни кукуруз који се даје у размену за товну јунад je у складу са Правилникомо квалитету жита, млинских и пекарских производа, тестенина („Сл. гласник РС “, бр. 68/2016 и 56/2018).

5. Квалитет товне јунади коју Дирекција прима на основу ове робне разменеу свемутреба да одговара одредбама Прописа о квалитету говеда и оваца за клање и тов ПК-Е2; III прерађено издање (“Сл.лист СФРЈ”, бр.21/69 и 55/69), телесне масе најмање 400 кг.

6.Минимални услови које морају испуњавати примарни пољопривредни произвођачиу време пријављивања на јавни позив су: поседовање товне јунади минимум  5 (пет) грла/комада.

(Доказ: Извод из Централне базе података о обележеним животињама, сагласно члану 84. став 1. Закона о ветеринарству („Сл.гласник РС“ бр.91/05, 30/10 и 93/12) са подацима о газдинству и  држаоцу животиња, са пратећим странама - Образац  о обележавању и регистрацији говеда, који садржи идентификациони број животиње – број ушне маркице животиња на газдинству, потписана и оверена, коју издаје надлежна ветеринарска станица,не старије од 15(петнаест) дана од дана подношења захтева.)

7. Максимална количина меркантилног кукурузапо примарном пољопривредном произвођачу је до 170.000 кг, у складу са количином товне јунади коју планирају да испоруче Дирекцији.

8. Товна јунад морају бити на складишту примарног произвођача који се пријављује на јавни позив најмање 120 дана пре објаве Јавног позива, и морају бити уписана у Централну базу података о обележеним животињама. Tовна јунадморају бити у власништву подносиоца захтевашто се доказује Изводом из Централне базе података о обележеним животињама, који гласи на име подносиоца захтева.        

9. Испорука товних јунади се доказује потврдом о ускладиштењу товних јунади, која мора да буде на обрасцу Дирекције и пријемницом кланице, потписаном и овереном од стране овлашћеног лица кланице и примарног произвођача.

10. Преузимање меркантилног кукуруза произвођачи ће извршити одмах по испоруци товних јунади кланици која ће вршити прераду за рачун Дирекције, а на основу писаног налога Дирекције. Преузимање меркантилног кукуруза вршиће се на паритету утоварено у возило произвођача, у силосу овлашћеног складиштара Дирекције.

Произвођачи товне јунади сносе трошкове транспорта како јунади тако и кукуруза.

11. Рок за реализацију натуралне размене је 15.12.2019. године

12. Обавезна документација за јавни позив:

  1.  за физичка лица:

- доказ о активном статусу у Регистру пољопривредних породичног газдинстава, издата од стране Министарства финансија, Управе за трезор, за текућу годину(Потврда, Извод), не старије од 15 (петнаест) дана од дана подношења захтева.

- Потврда о регистрацији газдинства, издата од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управе за ветерину, коју издаје надлежна ветеринарска станца, приликом доделе IDброја газдинства на коме се држе животиње и HID броја. Газдинства морају бити уписана у Централну базу, коју води Управа за ветерину, по Правилнику о регистрацији, односно одобравању објекта за узгој, држање и промет животиња („Сл.гласник РС“ бр.36/2017).

- Контролна листа о спровођењу активног надзора на газдинству, коју издаје надлежна ветеринарска станица, оверена и потписана,не старије од 15 (петнаест) дана од дана подношења захтева.

- Извод из Централне базе података о обележеним животињама (прва страна обавезна-садржи податке о газдинству), сагласно члану 84. став 1. Закона о ветеринарству („Сл.гласник РС“ бр.91/05, 30/10 и 93/12), са пратећим странама на којима су бројеви ушних маркица јунади на газдинству, коју издаје надлежна ветеринарска станица, оверена и потписана на последњој страни,не старије од 15 (петнаест) дана од дана подношења захтева.

- Изјава о прихватању услова из јавног позива, и све услове из конкурсне документације.

- Уверење о здравственом стању у оригиналу, примарни пољопривредни произвођачи достављаће кланицама приликом испоруке јунади, а копију ће достављати Дирекцији приликом потписивања уговора о размени.

  1.   за правна лица, земљорадничке задруге и предузетнике:

- доказ о активном статусу у Регистру пољопривредних породичног газдинстава, издата од стране Министарства финансија, Управе за трезор, за текућу годину (Потврда, Извод), не старије од 15 (петнаест) дана од дана подношења захтева.

- Решење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за ветерину, о упису у Регистар објеката, односно Регистар одобрених објеката, по Правилнику о регистрацији, односно одобравању објекта за узгој, држање и промет животиња („Сл.гласник РС“ бр.36/2017). Укoлико правна лица, земљорадничке задруге и предузетници већ поседују Решење о испуњености ветеринарско-санитарних услова, донето после дана 26.09.2006.године, нису у обавези да достављају ново Решење, већ постојеће, јер су иста аутоматски уписана у Регистар објеката, односно Регистар одобрених објекатаи не издаје му се ново решење.

- Потврда о регистрацији газдинства, издата од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управе за ветерину, коју издаје надлежна ветеринарска станца, приликом доделе IDброја газдинства на коме се држе животиње и HID броја. Газдинства морају бити уписана у Централну базу, коју води Управа за ветерину, по Правилнику о регистрацији, односно одобравању објекта за узгој, држање и промет животиња („Сл.гласник РС“ бр.36/2017).

- Извод из регистра Агенције за привредне регистре не старије од 15 (петнаест) дана.

- Оснивачки акт произвођача, да је основан за обављање делатности производње товне јунади (узгој, чување и промет)са шифром претежне делатности 01.42-Узгој других говеда и бивола.

- Контролна листа о спровођењу активног надзора на газдинству, коју издаје надлежна ветеринарска станица, оверена и потписана,не старије од 15 (петнаест) дана од дана подношења захтева.

- Извод из Централне базе података о обележеним животињама (прва страна обавезна-садржи податке о газдинству), сагласно члану 84. став 1. Закона о ветеринарству („Сл.гласник РС“ бр.91/05, 30/10 и 93/12), са пратећим странама на којима су бројеви ушних маркица јунади на газдинству, коју издаје надлежна ветеринарска станица, оверена и потписана на последњој страни,не старије од 15 (петнаест) дана од дана подношења захтева.

- Изјава о прихватању услова из јавног позива, и све услове из конкурсне документације.

- Уверење о здравственом стању у оригиналу, примарни пољопривредни произвођачи достављаће кланицама приликом испоруке јунади, а копију ће достављати Дирекцији приликом потписивања уговора о размени.

13. Целокупна документација  се подноси у оригиналу или у јасно видљивој копији.

14. Захтеви произвођача са којима је Дирекција у спору, произвођачи који су у блокади током 2019.године, који имају не измирене обавeзе према Дирекцији,имају финансијски дуг према Дирекцији, нису доставили средства обезбеђења по различитим уговорним обавезама према Дирекцији, неће се разматрати.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране писарнице Дирекције до  29.11.2019. године, до 10часова,Понуде се достављају у затвореној коверти са назнаком „ПОНУДА-НЕ ОТВАРАТИ – за натуралну размену меркантилни кукуруз за товну јунад, на адресу:

                        РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ

11000 Београд, Ул. Дечанска бр.8а

На полеђини коверте обавезно уписати назив произвођача, адресу, поштански број, телефон и контакт особу.

Отварање понуда ће се обавити 29.11.2019.године у 10:30часова, у сали број 654 aна VI спрату.Присутни представници произвођача морају Радној групи поднети овлашћење за учешће у поступку јавног отварања.                

Понуде се подносе у оригиналуили у јасно видљивој копијии морају бити јасне и недвосмислене.

Радна група ће извршити избор, у складу са испуњењем услова из јавног позива, и потребама Дирекције.      

Дирекција задржава право једностраног одустајања од натуралне разменепо овом огласу.

Сви учесници Јавног позива биће обавештени о испуњености услова њихове понуде.

Јавни позив, као и обавештење кланицама и пример документације за физичка лица можете погледати на следећем линку:    http://www.rdrr.gov.rs/