РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ

 

Нови Сад, 01.07.2022.

Обавештавамо вас да ће Републичка дирекција за робне резерве (у даљем тексту: Дирекција) вршити куповину до 131.000 тона меркантилне пшенице род 2022. године, домаћег порекла.

Аплицирање за продају пшенице Републичкој дирекцији за робне резерве врши се путем следећег линка: https://otkup.nscomex.com/

Наведеним Закључком предвиђено је да се куповина меркантилне пшенице врши посредовањем „Продуктнe берзe“ ад, Нови Сад према следећим наводима.

I Квалитет меркантилне пшенице која се купује:

меркантилна пшеница треба да је домаћег порекла, зрела, здрава, без знакова плесни, страних мириса и укуса, погодна за људску исхрану, незаражена пшеничним болестима и штеточинама, са следећим елементима квалитета: хектолитарска маса мин. 76 кг/хл, влага макс. 13 %, укупне примесе макс. 2 % од чега неорганског порекла макс. 0,25%, садржај протеина минимум 11,50 % на суву материју.

II Цена и плаћање

Цена меркантилне пшенице је 40,00 д/кг (у цену урачунат ПДВ).

Дирекција ће плаћање меркантилне пшенице извршити у року дo петнаест дана од дана достављања комплетне документације о испоруци меркантилне пшенице Дирекцији.

III Куповина меркантилне пшенице вршиће се од физичких лица – носилаца регистрованих пољопривредних породичних газдинстава и осталих привредних субјеката.

IV Минимална количина меркантилне пшенице која се купује од једног активног, регистрованог, пољопривредног породичног газдинства је 10 тона.

Минимална количина меркантилне пшенице која се купује од осталих привредних субјеката је 100 тона.

Конктакт за све информације о почетку, начину и трајању продаје пшенице неопходно је остварити са "Продуктном берзом" у Новом Саду на један од телефона (позивни 021): 445-413; 526-165; 443-409; 445-953; 443-473; 522-272.

 

Аплицирање за продају пшенице Републичкој дирекцији за робне резерве врши се путем следећег линка: https://otkup.nscomex.com/

 

V Услови које привредни субјекти морају да испуне

Пољопривредна породична газдинства морају имати газдинство које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, у складу са Правилником о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и условима за пасиван статус пољопривредног газдинства („Службени гласник РС“, број 17/13, 102/15, 6/16 и 46/17, 44/18 – др. закон, 102/18 и 6/19), а налазе се у активном статусу.

Меркантилна пшеница која се купује од пољопривредних породичних  газдинстава треба да је ускладиштена у силосу складиштара са којима Дирекција има закључен уговор о складиштењу меркантилне пшенице.

Меркантилна пшеница која се купује од осталих привредних субјеката  треба да је ускладиштена у силосу складиштара са којим Дирекција има закључен уговор о складиштењу меркантилне пшенице. Изузетак су привредни субјекти који продају меркантилну пшеницу ускладиштену у сопственом силосу, а немају закључен уговор о складиштењу меркантилне пшенице са Дирекцијом.

Уколико привредни субјекат ускладиштава меркантилну пшеницу коју продаје Дирекцији у сопственом силосу, а нема закључен уговор о складиштењу меркантилне пшенице са Дирекцијом, мора да испуњава следеће услове:

 1. да поседује у приватној својини силос капацитета од минимун 5.000 тона, који је грађевински и технички у функционалном стању са исправном и функционалном опремом,

 2. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије,

 3. да над привредним субјектом није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак,

 4. да Дирекција није покренула кривични поступак против одговорног лица привредног субјекта,

 5. да није у спору са Дирекцијом и да нема неизмирених обавеза према Дирекцији.

Привредни субјекат из претходног става у обавези је да приликом пријаве на „Продуктну берзу“ АД, Нови Сад достави следеће скениране доказе, којима потврђује да испуњава наведене услове:

 1. изјаву о довољном техничком капацитету са техничким карактеристикама складишта оверену код нотара. Oбразац изјаве привредни субјекат може на сопствени захтев добити од „Продуктне берзе“ АД, Нови Сад или од Дирекције,

 2. уверење Пореске управе министарства финансија и уверење надлежне управе локалне самоуправе, не старије од (5) дана од дана пријаве на „Продуктној берзи“ АД, Нови Сад,

 • за уверење Пореске управе министарства финансија приступате овом линку. Бирате тип захтева: Уверење о плаћеним обавезама на свим уплатним рачунима јавних прихода за одређени ПОВ. Као сврху наводите: Учествовање у поступку јавне набавке (тендера). Такса износи 640,00 динара.

 • За уверење надлежне управе локалне самоуправе приступате путем овог линка. Додатне информације можете пронаћи на овом линку. Као сврху наводите: Учешће на конкурсу. Такса износи 290,00 динара.

 1. потврда привредног суда из седишта привредног субјекта, да није покренут поступак стечаја не старија од пет (5) дана од дана пријаве на „Продуктној берзи“ АД, Нови Сад.

 2. потврда из АПР-а да над привредним субјектом није покренут поступак ликвидације.

 • Бирате: ПОТВРДА ДА ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТ НИЈЕ РЕГИСТРОВАН У РЕГИСТРУ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА ИЛИ ДА РЕГИСТАР НЕ САДРЖИ ТРАЖЕНИ ПОДАТАК. ДА НИЈЕ РЕГИСТРОВАН ПОСТУПАК ЛИКВИДАЦИЈЕ И СТЕЧАЈА, НИТИ ЈЕ ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТ ПРЕСТАО ДА ПОСТОЈИ УСЛЕД СУДСКЕ ИЛИ ОДЛУКЕ ДРУГОГ ОРГАНА СА ОБАВЕЗУЈУЋОМ СНАГОМ

 • Накнада за издавање потврде да правно лице, огранак страног привредног друштва или представништво страног привредног друштва није регистрован/о у регистру или да регистар не садржи тражени податак који је у складу са законом, предмет регистрације износи 1.000,00 динара.

Наведене доказе о испуњености услова привредни субјекти достављају „Продуктној берзи“ АД, Нови Сад, у виду неоверених копија, а Дирекцији достављају оригинале доказа, приликом потписивања уговора.

Дирекција има дискреционо право одабира са којим привредним субјектом ће закључити уговор о купопродаји меркантилне пшенице. Предност приликом избора имају пољопривредна породична газдинства.

 

VI Уговарање

Закључивање уговора о купопродаји вршиће се на основу електронских пријава привредних субјеката на сајту „Продуктнe берзe“ ад, Нови Сад и након извршене провере од стране „Продуктнe берзe“ ад и Дирекције.

Приликом потписивања уговора са Дирекцијом, пољопривредно породично газдинство јe у обавези да достави:

 1. фотокопију личне карте,

2.оригинал извода из Регистра пољопривредних газдинстава (подаци о газдинству), не старији од пет ( 5) дана од дана пријаве на „Продуктној берзи“ АД, Нови Сад.

Уколико привредни субјекат ускладиштава меркантилну пшеницу коју продаје Дирекцији у сопственом силосу, а нема закључен уговор о складиштењу меркантилне пшенице са Дирекцијом исти ће закључити уговор о складиштењу, чувању и обнављању са Дирекцијом, уз месечну накнаду од 94,00 д/т без ПДВ-а.

Уговор о складиштењу, чувању и обнављању меркантилне пшенице из претходног става важиће до 31. јануара 2023. године.

Поред наведеног, регистрована пољопривредна газдинства, и остали привредни субјекти  у обавези су да доставе и:

- потврду о ускладиштењу потписану и оверену од стране овлашћеног лица складиштара,

- магацински улаз, издат од стране овлашћеног складиштара Дирекције и потписан и оверен од стране овлашћеног лица складиштара и продавца

- сертификат о квалитету и квантитету и записник о контроли издат од стране акредитоване контролне организације. Записник о контроли треба да је потписан и оверен од стране акредитоване контролне организације као и од стране овлашћеног лица складиштара. Сертификат о квалитету и квантитету обезбеђује продавац.

- електронски рачун (уколико је продавац обвезник ПДВ-а).

Аплицирање за продају пшенице Републичкој дирекцији за робне резерве врши се путем следећег линка: https://otkup.nscomex.com/---
 
Subvencije --- 

---> KLIKNITE OVDE! <---
---
 
Pregled Cena Žitarica --- 

---> KLIKNITE OVDE! <---


--- Vaš komentar na nove cene žitarica 
---  
---> KLIKNITE OVDE! <------ Besplatni Agro Saveti 
---
---> KLIKNITE OVDE! <---