četvrtak, april 18Agro servis

SRPSKA GOVEDINA KREĆE PUT SAUDIJSKE ARABIJE

 

Beograd, 09.08.2022.

Politika

  • Analitičari očekuju da će u ovu zemlju godišnje moći da se izveze najmanje 30.000 grla junadi

Uprava za hranu i lekove Saudijske Arabije odobrila je uvoz goveđeg mesa, mleka i mlečnih proizvoda iz Srbije, čime će se, posle bezmalo 40 godina, srpske namirnice ponovo naći u celom Golfskom zalivu i na tržištima Ujedinjenih Arapskih Emirata, Bahreina… Ministarstvo poljoprivrede potvrdilo je da je zahvaljujući dozvoli za izvoz goveđeg mesa koja se ovih dana iščekivala izvoz konačno odobren, pa kompanije od sada mogu da počnu da sklapaju međusobne ugovore. Mogućnost plasmana srpske hrane na ovo visokoplatežno tržište predstavlja odličnu priliku za naše proizvođače, posebno u situaciji kada cene hrane dostižu rekordne nivoe, napominju u ministarstvu, i podsećaju da je samo u prethodnoj godini vrednost razmene dve zemlje za proizvode koji su mogli da se izvoze dostigla iznos od devet miliona dolara, dok je za šest meseci 2022. već bila na nivou od šest miliona dolara.

– Izvoz primetno raste, a sve ovo je dodatni impuls boljoj saradnji. Što se tiče dosadašnjeg izvoza, najviše se trgovalo voćem – dodaju u Ministarstvu poljoprivrede.

U Udru­že­nju „Agroprofit” smatraju da je svaki izvoz za poznatog kupca, kao što je to od sada i Saudijska Arabija, dobar izvoz.

– Još ako se uklapamo u cenu, to znači da govedarstvo vraćamo na ozbiljan ekonomski nivo i profitabilnu granu u poljoprivredi. Do sada smo imali kupce koji nam dolaze i odlaze, ali sada je drugačija priča. Detalji oko izvoza u Arabiju se još ne znaju, kao ni cene, ali je ovo svakako dobra vest. Ipak, i dalje mislim da treba da napravimo ozbiljan aranžman za izvoz junetine u Kinu, jer Arabija je dosta selektivan kupac. To što naša roba sada ide u tom pravcu je nedovoljno, ali u ovom času mi i nemamo dovoljno junetine da bismo opskrbili veliko tržište, kao što je Kina – objašnjava agrar­ni ana­li­ti­čar Če­do­mir Ke­co iz ovog udruženja.

Kada je reč o Saudijskoj Arabiji, postavlja se pitanje da li Srbija ima dovoljno junetine za izvoz u tu zemlju. Keco smatra da će situacija biti „vrlo nategnuta”.

– Do sada smo imali velike oscilacije u ceni, a i tov je naglo poskupeo zbog kukuruza, pa su mnogi odustali od tova. Nama su najbrojniji proizvođači junetine oni koji u proseku u tovu imaju šest grla. To je ništa da bismo izvozili, jer nemamo organizovane uzgajivače sa stotinama grla. Takvih je malo. Ipak, za izvoz u Arabiju ćemo imati, ali će sve to biti jako teško – uveren je Keco, koji očekuje da će Srbija u Saudijsku Arabiju godišnje moći da izvozi najmanje 30.000 grla junadi.

Postoji li mogućnost da se broj junadi u tovu poveća, kako bi se taj problem u budućnosti trajno rešio?

– Jedino rešenje je uvoz teladi iz Rumunije, ali i zabrana klanja teladi kod nas. Veći tov, veća ponuda, veći izvoz, i onda možemo u perspektivi da računamo i na kinesko, a ne samo na arapsko tržište. Treba da napravimo varijantu da u naredne dve godine godišnje izvozimo oko 90.000 do 110.000 junadi, na svetska tržišta – smatra Keco.

Sa­u­dij­ska Ara­bi­ja je jed­na od ret­kih ze­ma­lja gde bi do­ma­ći uz­ga­ji­va­či i pro­iz­vo­đa­či me­sa mo­gli da se uklo­pe s kva­li­te­tom i tr­ži­šnom ce­nom. U toj dr­ža­vi ju­ne­ti­na u ma­lo­pro­da­ji ko­šta 10,40 evra po ki­lo­gra­mu, otkriva Keco, i podseća da ra­ču­ni­ca po­ka­zu­je da bi kup­ci na­šim pro­iz­vo­đa­či­ma mo­gli da pla­te ju­ne po ce­ni od 3,2 evra do 3,5 evra za ki­lo­gram (ili me­so 6,2 evra) i da ostva­re do­bru za­ra­du.

– Oni sa­da uzi­ma­ju ovu vr­stu me­sa i stoku iz Bra­zi­la, Ru­mu­ni­je, Špa­ni­je, In­di­je, Novog Ze­lan­da… Uglav­nom je to iz ze­ma­lja gde ima do­sta ju­ne­ti­ne. Iz­voz me­sa u islam­ske dr­ža­ve inače zah­te­va spe­ci­fič­nu ob­ra­du me­sa, pa se zato i posta­vlja pi­ta­nje ima li Sr­bi­ja ima ka­pa­ci­te­te. Ipak, kla­ni­ce su nam osposobljene po stan­dar­di­ma ha­la­la – ističe Ke­co.

 Subvencije  

—> KLIKNITE OVDE! <---

 Pregled Cena Žitarica  

—> KLIKNITE OVDE! <---


— Vaš komentar na nove cene žitarica 
  
—> KLIKNITE OVDE! <---

— Besplatni Agro Saveti 
—> KLIKNITE OVDE! <---

Ostavite odgovor