U TOKU JE KONKURS ZA REGRES ZA STOČARE

 

Šabac, 10. septembar 2020.

U toku je konkurs Grada Šapca za dodelu regresa u oblasti stočarstva, namenjen za veštačko osemenjavanje krava.

Pravo na dodelu regresa za veštačko osemenjavanje može ostvariti fizičko lice – nosilac registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, kao i naučno obrazovne ustanove iz oblasti poljoprivrede sa teritorije grada Šapca.

Podnosilac prijave ima pravo na regres ako ispunjava sledeće uslove:

– da ima prebivalište na teritoriji grada Šapca;

– da je nosilac registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva na teritoriji grada Šapca;

– da su grla koja se osemenjavaju u vlasništvu nosioca ili člana registrovanog poljoprivrednog gazdinstva;

– da je usluga osemenjavanja izvršena u periodu od 01.11.2019. do 15.10.2020. godine;

– u toku kalendarske godine, jedno registrovano poljoprivredno gazdinstvo može podneti jedan zahtev za regres ( za sva grla koja se osemene na gazdinstvu ).

Prihvatljivi troškovi su troškovi semena i usluge osemenjavanja koji se bespovratno dodeljuju u fiksnom iznosu od 3.000,00 dinara po osemenjenom grlu i predstavljaju regres za jednu dozu semena sa uslugom osemenjavanja.

Neprihvatljivi troškovi su troškovi koji nastaju prilikom više uzastopnih osemenjavanja istog grla, nastalih posle prvog neuspešnog osemenjavanja.

Podnosilac prijave dostavlja sledeće dokumente:

  1. obrazac prijave za dodelu regresa u oblasti stočarstva na teritoriji grada Šapca za 2020. godinu;
  2. obrazac izjave podnosioca prijave da po nekom drugom osnovu ne koristi bespovratna podsticajna sredstva za istu namenu;
  3. uverenje o izmirenim dospelim poreskim obavezama, izdato od strane nadležnog organa Gradske uprave grada Šapca, ne starije od 30 dana;
  4. fotokopija potvrde o statusu u registru poljoprivrednih gazdinstava;
  5. fotokopija pasoša za goveda (plavog kartona) krave koja je osemenjena;
  6. fotokopija potvrde o osemenjavanju izdata od ovlašćene veterinarske ustanove ili za ona lica koja sama vrše osemenjavanje fotokopija sertifikata o završenom kursu za osemenjavanje izdata od ovlašćene ustanove kao i dokaz o kupljenom semenu;
  7. fotokopija tekućeg računa podnosioca prijave;
  8. fotokopija ili očitana lična karta podnosioca prijave.

Regres za veštačko osemenjavanje krava će se dodeljivati po redosledu podnošenja zahteva, za sva registrovana poljoprivredna gazdinstva koja ispune konkursom predviđene uslove a do utroška za ovu meru budžetom predviđenih sredstava.

Obrasci prijave i izjave mogu se preuzeti sa sajta grada Šapca www.sabac.rs ili u prostorijama Odeljenja za poljoprivredu, ulica Vojvode Brane br. 2, 15000 Šabac, u radno vreme od 7,30 do 15,30 časova.

Rok za podnošenje prijava na jedinstvenom šalteru Gradske uprave grada Šapca je 20.10.2020. godine do 15,00 časova.