УРЕДБА О УТВРЂИВАЊУ И ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ПРОИЗВОЂАЧИМА ПОЉОПРИВРЕДНИХ И ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА ЗА 2011. Г.

На основу члана 13. Закона о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, број 41/09), а у вези са чланом 7. Закона о буџету Републике Србије за 2011. годину („Службени гласник РС”, број 101/10) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07 и 65/08),
Влада доноси

У Р Е Д Б У

О УТВРЂИВАЊУ И ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ПРОИЗВОЂАЧИМА ПОЉОПРИВРЕДНИХ И ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА ЗА 2011. ГОДИНУ

Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 14/11 од 4. марта 2011. године
Члан 1.
Овом уредбом утврђује се обим, услови и начин остваривања права на подстицаје произвођачима пољопривредних и прехрамбених производа за 2011. годину.
Члан 2....
 

Члан 12.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. 05 Број:

У Београду, 3. марта 2011. године

В Л А Д А

ПРВИ ПОТПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ - ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ
4827011.0065.9.Doc/1

 

целокупан текст Уредбе у додатку

DodatakVeličina
4827011.0065.9-1.pdf224.39 KB