Ušteda u setvi

 

PODEŠAVANJE PNEUMATSKE SEJALICE ZA SETVU SUNCOKRETA I SOJE

Dr Jan Turan, vanredni profesor Departman za poljoprivrednu tehniku Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu

Novi Sad, 13. februar 2018.

Izvor: List „Gazdinstvo”        

Osnovni zadatak setve je distribucija semena na optimalnu dubinu uz adekvatan razmak između semena. Rezultat optimalne setve po vertikalnom i horizontalnom pravcu manifestuje se u vidu boljeg klijanja i nicanja a pored toga osigurava povećanje prinosa i smanjuje uticaj susednih biljaka na vegetacioni prostor u smislu raspoložive svetlosti, hranljivih materija i vlage. Prednost setve suncokreta i soje preciznim sejalicama uključuje uštedu semena, manje radnog vremena, postiže uniformniji razmak u redu i dubini setve, a iz ovih razloga sledi da će usev biti ujednačen po visini i snazi što je preduslov za visoke prinose. Osnovni predusov za ujednačen rast i razvitak biljaka krije se u uniformnosti distribucije semena u redu.

Na kvalitet horizontalne i vertikalne raspodele semena utiče sistemi obrade, predsetvena priprema, uslovi terena, brzina setve, podešenost i funkcionalnost sejalice, razmak između redova, dubina setve, setveni aparat, setvena sekcija, norma setve, veštine rukovaocai fizičke karakteristike semenskog materijala. Površinska obrade zemljišta i uslovi setve su preduslovi za preporučenu dubinu setve i razmak u redu između isejanog semena. Prinos između biljaka u redu može da varira od 8 % do 14 % u zavisnosti od razmaka semena u redu. Takođe, 50 % uticaja na prinos ima ujednačena dubina setve a 50 % ujednačeni razmak setve u redu. Pneumatske sejalice imaju bolje rezultate u isejavanju semena u redu u odnosu na mehaničke sejalice. Dosadašnja istraživanja takođe potvrđuju da visina izbacivanja semena igra veliku ulogu na ujednačenost setve, kao i otvarač brazde, ulagač i setveni aparat. Osim što kvalitet setve zavisi od podešenosti i tipa setvenog aparata, eksploatacija sejalice je presudan faktor prinosa useva. Kao poseban uticajni faktor, može se reći da postoji pojava „radnog ritma“ sejalice. Disharmonijski režima rada transmisionih elemenata sejalice, koji nastaju zbog nesavršenosti izrade elemenata i različitog habanja u toku eksploatacije same sejalice utiču na sam kvalitet setve.

Količina isejanog semena u redu i razmak između semena kao bitni faktori u proizvodnji zavise od eksploatacionih mogućnosti setvene jedinice sejalice a direktno utiču na kvalitet setve. Za utvrđivanje kvaliteta setve, razmaka između semena, koristi se vrlo prosta i jednostavna metoda. Otkopa se posejani red i izmeri prostorni raspored semena. Neophodno je dugo vremena i teško je iskopati i locirati malo seme bez otkrivanja njihove lokacije. Iz tih razloga kvalitet setve se meri i izračunava tek nakon nicanja useva jer je sklop biljaka glavni faktor uspešne i profitabilne proizvodnje.

Pneumatske sejalice za setvu suncokreta i soje su precizne visoko produktivne sejalice čiji setveni aparati rade na principu podpritiska ili nadpritiska. Najčešće su to sejalice sa setvenim aparatom sa podpritiskom. Za uspešnu, brzu, efikasnu i ekonomičnu setvu treba obaviti nekoliko pripremnih radnji.

Pre početka setve, pre prikopčavanja sejalice proveriti funkcionalnost hidrauličnog sistema traktora i priključnog vratila traktora. Obezbediti 540 min-1 na priključnom vratilu traktora. Ukoliko postoji mogućnost, obezbediti 720 min-1 ili 1000 min-1 na priključnom vratilu traktora. Ovime će se pri manjem broju obrtaja motora obezbediti dovoljan broj obrtaja ali i smanjiće se potrošnja goriva traktora. Obratiti pažnju da se ne pređe maksimalni dozvoljeni broj obrtaja od 540 min-1 u toku rada (kod savremenih traktora sa pomoćnim sistemima i sistemima za automatsko upravljanje, uneti maksimalnu dozvoljenu vrednost).

Pri prikopčavanju obratiti pažnju na kategoriju rama za prikopčavanje sejalice u tri tačke i hidrauličnih podiznih poluga kao i gornje uporne poluge traktora. Obavezno koristiti osigurače sa preklopnicima na klinovima donjih podiznih poluga kao i odgovarajući klin sa osiguračem na gornjoj upornoj poluzi (toplinku, toplingeru). Nakon prikopčavanja, izravnati glavnu noseću gredu sejalice po horizontali putem podiznih šipki (podizne šipke kod traktora manjih snaga ili starijih traktora) hidrauličnog sistema za prikopčavanje u tri tačke traktora. Podići sejalicu u transportni položaj i proveriti upravljivost a po potrebi dodati tegove na prednjem mostu traktora. Isto uraditi kada je mašina u radnom položaju. Proveriti funkcionalnost svih sklopova i podsklopova.

Posebno kod setve soje, kada je razmak između redova 0,4 m ili 0,5 m, proveriti trag točkova traktora. Nije dovoljno samo da traktor ne gazi red već se točak mora kretati tačno između redova. Najčešće je bolje odmah montirati uske pneumatike odnosno točkove predviđene za taj traktor. Najčešće se pribegava kupovini univerzalnih točkova na tržištu koji nisu originalni pa se tako uštedi novac što ima smisla jer se koriste relativno kratko. Problem može nastati kod široko zahvatnih sejalica kada točak, naplatak ne može da izdrži svu težinu sejalice pa dođe do pucanja dela felne. Neprilagođena širina pneumatika može dovesti i do smanjenja prinosa od 71% u redovima koje gazi a u ukupnom prinosu od 5% do 17% u zavisnosti od radnog zahvata.

Funkcionisanje setvenog aparata treba proveriti na kraju jer pre toga moraju biti ispunjeni još neki uslovi. Proveriti da li su svi sklopovi i podsklopovi adekvatno pričvršćeni a posebno setvene jedinice za glavnu gredu. Markeri setve (obeleživači ili traksiri) se moraju osigurati prilikom transporta a u toku rada proveriti funkcionalnost sistema podizanje jednog markera odnosno spuštanje drugog markera (prebacivanje markera). Proveriti i uraditi sledeće:

- da li su sajle ili lanci jednaki sa obe strane,

- da su markeri jednake dužine,

- da je ugao konkavnog diska odgovarajući da ne bi pravio preduboku brazdicu,

- utvrditi stanje, poziciju i pričvršćenost pritisnih tegova,

- podmazati i proveriti uležištenja ako do sada nije to urađeno.

Nakon ovoga obratiti pažnju na oslone i pogonske točkove sejalice. Smer ripni (krampona) mora biti suprotan od smera ripni na pogonskim točkovima traktora. Ukoliko osloni i pogonski točkovi nisu od pune gume (retko), izvršiti proveru pritiska koji treba da se kreće od 1 bar do 2 bara u zavisnosti od veličine sejalice. Dimenzije svih pneumatika moraju biti iste kao i pritisak u svim pneumaticima jer promena u prečniku točka dovodi do neodgovarajuće setve cele sejalice.

Posebnu pažnju posvetiti stanju lančanih prenosnika i lanaca. Utvrditi:

- pohabanost lančanika,

- dubine traga valjčića na lančaniku,

- stanje lanca,

- pohabanost osovinica,

- podmazanost lanca,

- pokretljivost lanca.

Podmazati sve lančane prenosnike adekvatnim uljem. Ne podmazivati sa mašću jer će se na taj način smanjiti vek eksploatacije lanca. Proveriti pokretljivost zatezača lanca, stanje opruge i kretanje zatezača. Ne uklanjati zaštitne poklopce jer ne služe oni samo za zaštitu rukovaoca već štite i od nagomilavanja prašine. Proveriti zategnutos svih vijaka za fiksiranje lančanika na pogonskom i gonjenom vratilu a prenosne sklopove podmazati. Izvršiti podmazivanje kandžastih spojnica i utrvditi pokretljivost prirubnice, opruge i funkcionisanje same spojnice. U radu, jednosmerne spojnice ne smeju preskakati odnosno signalizirati veći ili manji broj obrtaja susednih točkova. Kod kardanskih vratila koja prenose snagu do završnog prenosa setvene jedinice za pogon setvene ploče posebno podmazati sastavljene delove. Nedovoljno podmazivanje može dovesti do habanja i pucanja nekih elemenata prenosa a  takođe uticati na pokretljivost setvene sekcije.

Kod sejalica sa elektromotornim pogonom setvenih ploča, izvršiti proveru priključaka, senzora i veza sa glavnim računarom i kontrolno komandnom jedinicom u traktoru. Često, loša povezanost, presavijeni vodovi i prisustvo vlage dovode do grešaka, problema i netačnih informacija u radu.  Kablove dobro učvrstiti i fiksirati za nepokretne delove sejalice a tamo gde je to nemoguće, ostaviti određenu dužinu slobodno da se kreće uz napomenu da ne dođe do kontakta sa drugim elementima. Svaki mogući kontakt sa kablom dovodi do habanja, propadanja ili kidanja istog.

Vizuelnim pregledom proveriti oštećenost cele sejalice a posebno setvenih jedinica odnosno setvenih aparata. Sve setvene baterije su prikopčane za glavni noseći ram preko paralelogramske veze radi boljeg kopiranja terena. Obavezno izvršiti podmazivanje ovih delova i to na dnevnom nivou. Pritisak na zemljište vrši opruga, par opruga kod starijih sejalica a kod sejalica novije proizvodnje, pritiska obavlja hidraulični ili pneumatski cilindar, klip. Kod ovakvih sistema je bitan položaj noseće grede u odnosu na setvene baterije, odnosno položaj gornje uporne poluge. Najbolje je kada ram za prikopčavanje u tri tačke stoji vertikalno, onda se to neće odraziti negativno odraziti na kontrolu pritiska za svaku pojedinačnu sekciju. Proveriti da li poklopac sanduka dobro zaptiva kod sejalica sa nadpritiskom i stanje zaptivke. Kod svih sejalica je veoma bitno proveriti stanje voda podpritiska odnsono nadpritiska kod svake sekcije posebno, a takođe i mesta prikopčavanja voda na turbini (ventilatoru) i setvenom aparatu. Obavezno proveriti stanje lopatica turbine i usisnog odnosno potisnog dela kućišta ventilatora. Ukoliko postoji manometar ili mogućnost za merenje nadpritiska ili podpritiska, pridržavati se uputstava proizvođača. Zaptivke setvenih ploča ne smeju biti neoštećenje. Ove zaptivke i vodovi podpritiska odnosno nadpritiska su kritične tačke jednog faktora setve. Posebno je to kritično kada se radi sa nekalibrisanim semenom ili specifično težim semenom.

Sledeće, to su setvene ploče. Često se setvene ploče ne kupuju od proizvođača sejalice zbog visoke cene. Veća ili manja debljina ploče za 0,5 mm, loš kvalitet (završne) obrade i materijala setvenih ploča dovode do loše setve i povećanog habanja setvene jedinice. Takođe, broj i oblik rupa, broj redova rupa i načina setve mogu u manjoj meri uticati na kvalitet setve. Zamenu setvenih ploča i zaptivki vršiti prema posejanoj površini a ne prema vremenu korišćenja. Izbegavati jako zatezanje setvenih ploča napravljene od polimera. One su dugotrajnije ali samo ako se pravilno koriste. Dalje, skidač viška semena (ili skidače viška semena kod dva reda otvora na setvenoj ploči) prilagoditi obliku semena. Kod okruglog i ujednačenog semena po veličini potreba za skidačem ne postoji ali je to veoma bitno kod semena nepravilnog oblika. Kod suncokreta je karakteristično jer je semen nepravilnog oblika a još sa jedne strane tanko a sa suportne strane debelo. Kada skidač semena zakači seme suncokreta, izvrši njegovo dislociranje sa mesta što često dovodi do skidanja semena. Međutim, seme je lako pa nije neophodan jak podpritisak ili nadpritisak da bi ga zadržalo na mestu. Isto, mora se obratiti pažnja na to da usled neravnog terena dolazi do udara setvene sekcije koje su prikopčane na ulagače što dodatno stvara problem manje kod suncokreta ali obavezno kod setve soje zbog okruglog semena. Time, seme ispadne sa rupe što se može utvrditi preko kontrolnog prozora na setvenoj sekciji. Ne zaboraviti da je jedna situacija kada sejalica se priprema za rad i proverava na uvratini. Tada rukovaoc vrši proveru rada setvenog aparata okretanjem pogonskih točkova i kontroliše popunjenosti pozicije semena na setvenoj ploči. Druga situacija je kada se sejalica nalazi u radu, u setvi. Na sledećim slikama prikazani su setveni aparati koji se najčešće susreću na terenu. 

Kod sejalica koje su dugo u eksploataciji i više im pouzdanost nije na visokom nivou, obavezno ugraditi elektronski kontrolu setve. Cena sistema i ugradnja je zanemarljivo mala u odnosu na grešku koja može da se dogodi a da se ne primeti. Problem može predstavljati napajanje sistema kod traktora starije proizvodnje ali je i to rešivo.

Konstrukcija otvarača brazde jeste element od koga zavisi kvalitet setve i potrošnja goriva. Diskosni otvarači brazde ne samo da stvaraju manji otpor već kod tvrđih površina ili loše pripremljenih su pokazale izuzetan kvalitet rada. Dubina setve je konstantna a grudve u zemljištu na koje nailaze seku a ne preksaču ih kao što je slučaj sa raonim ulagačem. Isto, vertikalno kretanje kod ovih otvarača brazde je smanjeno pa je distribucija semena ujednačnija što je jako bitno kod specifično lakog semena kao što je suncokret. Nekada se postavljaju zajedno u sklopu, diskosni i raoni otvarač brazde što je svakako dobro rešenje ali je to više radnih elemenata i veći je otpor kretanja. Istrošeni raoni otvarači brazde ne samo da povećavaju potrošnju goriva već ne mogu da otvore brazdu na zadatu dubinu. Ono što je dobro kod novih sejalica jeste to da odmah iza ulagača semena mali točak pritiska seme (ovaj točak podesiti ako je moguće da ne sabija prejako seme jer ga može lako oštetiti) a posle njega idu veliki pritisni točkovi i zatvarači brazdice. Obezbediti lako i tačno podešavanje pritisnih točkova i dubine setve preko navojnog vretena. Kod nekih konsturkcija, pre otvarača brazde postavljen je razgrtač grudvi koji treba podesiti tako da ne dodiruje površinu zemljišta ili to radi u manjem obimu. Zatvarači brazdice (nagrtači) su dobro podešeni ako iza njih ostaje ravan red a ne brdašce. Osim setvenog aparata, pritisni točkovi, ulagači semena i otvarači brazde su bitni za sitnija semena i specifično lakša semena.

Na kraju, kvalitet setve utvrdite nakon nicanja. Utvrditi procentualni udeo praznih mesta, duplih mesta i mesta posejana na zadati razmak. Ako je zadati razmak setve od 0,2 m, sva semena koja se nalaze bliže od 0,1 m su dupla mesta. Ona semena koja se nalaze udljene jedne od drugih više od 0,3 m, predstavljaju prazna mesta. Dobijene podatke uporediti sa specifikacijom proizvođača ili ispitivanjima drugih korisnika. Normu setve ili broj semena po hektaru površine podesiti pravilno prilikom setve. To je moguće izvršiti putem sledeće formule:

 

 

gde je:

N – setvena norma;

B – preporučen broj biljaka po ha;

K – klijavost;

C – čistoća;

r – faktor rizika (samoprocena u zavisnosti od uslova sredine, tehničke pouzdanosti sejalice i kvaliteta semenskog materijala a najčešće se kreće od 2% do 8%) .

             

U ovom radu nije se govorilo o kvalitetu semenskog materijala. To je kritična tačka zasnivanja proizvodnje koja mora biti rešena pre pripreme i podešavanja sejalice za rad. Kvalitetno seme ima veliki uticaj na prinos gajenih biljaka. Biljke proizvedene od kvalitetnog semena imaju brži porast, daju zdrave biljke koje su toleratnije na razne stresne uslove (tolerantnije na sušu, niskim temperaturama i manje su podložne napadu bolesti i štetočina).