Влада Републике Србије

 

Републичкa дирекцијa за робне резерве

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

              о размени семенске за меркантилну пшеницу

У циљу помоћи примарној пољопривредној производњи, Влада Републике Србије је на предлог Републичке дирекције за робне резерве,  донела Закључак 05 бр: 339-8155/2019-1 од 22. августа 2019. године,   којим је дала сагласност да се за потребе јесење сетве, изврши натурална размена сертификоване семенске пшенице за меркантилну пшеницу рода 2019. и 2020. године.

Размена ће се вршити,  са  

- физичким лицима – носиоцома активног породичног пољопривредног  газдинстава

- овлашћеним складиштарима Републичке дирекције за робне резерве

- земљорадничким задругама које су регистроване  у Агенцији за привредне регистре  са шифром претежне делатности 0111 – гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица.

- осталим правним лицима која су регистрована  у Агенцији за привредне регистре  са шифром претежне делатности 0111 – гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица.

Паритетни однос код размене семенске за меркантилну пшеницу рода 2019. и 2020. године  је следећи:

  • - 1 kg семенске пшенице  за 1,8 kg меркантилне пшенице рода 2019. године.
  • - 1 kg семенске пшенице  за 1,8 kg меркантилне пшенице рода 2020. године.

Размена семенске за меркантилну пшеницу одобраваће се физичким лицима, земљорадничким задругама, овлашћеним складиштарима Републичке дирекције за робне резерве и осталим правним лицима који немају финансијска дуговања и нису у спору по било ком основу са Републичком дирекцијом за робне резерве.

Средства обезбеђења испоруке меркантилне пшенице рода 2020. године су:

- за физичка лица – носиоце активног породичног пољопривредног газдинстава  – једна бланко потписана соло меница.

- за овлашћене складиштаре Републичке дирекције за робне резерве –  3 (три) бланко сопствене менице.

- за земљорадничке задруге - доказ о упису хипотеке I реда у јавне књиге у корист Републичке дирекције за робне резерве на непокретној имовини која је у власништву дужника, у висини вредности уговора.

- за остала правна  лица - доказ о упису хипотеке I реда у јавне књиге у корист Републичке дирекцијеза робне резерве на непокретној имовини која је у власништву дужника

2. Количина семенске пшенице која се одобрава у размену:

  • - једном физичком лицу – носиоцу активног пољопривредног газдинства максимално до 20.000 kg,
  • - овлашћеном складиштару Републичке дирекције за робне резерве, земљорадничкој задрузи и осталим правним лицима одређиваће се на основу количина наведених у поднетим захтевима и расположивих количина семенске пшенице.

Захтеви се достављају  у писаној форми препорученом поштом на адресу Републичка дирекција за робне резерве, ул. Дечанска 8а, 11000 Београд или у писарници Дирекције на истој адреси.   

У захтевима обавезно треба навести  количину и сортимент семенске пшенице, а за физичка лица: име, презиме и матични број носиоца активног породичног пољопривредног газдинства, адресу, регистарски број газдинства и контакт телефон.   

Сорте пшенице које се нуде у размену, а налазе у дорадном центру „Best Seed Producer“  у Србобрану су:

  • Симонида

НС 40 С

Победа

Звездана

Ренесанса

Илина

Земунска роса

Аурелија

Све додатне информације можете добити на телефоне у Београду: 011/3239-052, 3238-997, 3239-059, 3239-058 и у Новом Саду 021/526-890.