Влада Републике Србије

 

На основу члана 61а став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС”, бр. 62/06, 65/08 - др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 - др. закон) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 - УС, 44/14 и 30/18 - др. закон),

Влада доноси

У Р Е Д Б У

О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗА ДАВАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА КОРИШЋЕЊЕ У НЕПОЉОПРИВРЕДНЕ СВРХЕ

(објављено у „Службеном гласнику РСˮ, број 69 од 9. јула 2021. године)

Уредбу погледајте у ПРИЛОГУ.---
 
Pregled Cena Žitarica --- 

---> KLIKNITE OVDE! <---


--- Kako Povećati Prinos 
---  
---> KLIKNITE OVDE! <------ Besplatni Agro Saveti 
---
---> KLIKNITE OVDE! <---

DodatakVeličina
uredba-uslovi-poljo-zemljiste-u-nepoljoprivredne-svrhe0068_cyr.doc61.5 KB