četvrtak, april 18Agro servis

Vlada Republike Srbije

 

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 3. stav 1. tačka 1) Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 41/09, 10/13 – dr. zakon, 101/16, 67/21 – dr. zakon i 114/21) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANJU PROGRAMA FINANSIJSKE PODRŠKE POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA SUNCOKRETA RODA 2022. GODINE

– ,,Službeni glasnik RSˮ, broj 94/22 od 25. avgusta 2022. godine –

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Program finansijske podrške poljoprivrednim proizvođačima suncokreta roda 2022. godine, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

05 Broj: 110-6736/2022-1

U Beogradu, 25. avgusta 2022. godine

P R O G R A M

FINANSIJSKE PODRŠKE POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA SUNCOKRETA RODA 2022. GODINE

I. PREDMET I FINANSIJSKI OKVIR

Programom finansijske podrške poljoprivrednim proizvođačima suncokreta roda 2022. godine (u daljem tekstu: Program) utvrđuje se finansijska podrška poljoprivrednim proizvođačima suncokreta roda 2022. godine.

Ovim programom utvrđuju se i uslovi za ostvarivanje prava na finansijsku podršku, postupak za ostvarivanje prava, visina i način isplate novčanih sredstava, kao i praćenje njegove realizacije.

Sredstva za sprovođenje ove uredbe obezbeđuju se Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu, a raspoređuju se i koriste za realizaciju Programa.

Program sprovodi Vlada preko Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprave za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava).

II. CILJEVI

Osnovni ciljevi Programa su da se u uslovima otežanog poslovanja obezbedi finansijska podrška poljoprivrednim proizvođačima suncokreta roda 2022. godine, a radi očuvanja stabilnosti dohotka proizvođača.

III. KORISNICI I NAMENA SREDSTAVA

Pravo na finansijsku podršku ima pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji je proizveo suncokret roda 2022. godine (u daljem tekstu: poljoprivredni proizvođač) i koji je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu.

Finansijska podrška za poljoprivrednog proizvođača utvrđuje se u iznosu do 7,8 dinara po kilogramu isporučene/prodate količine suncokreta roda 2022. godine pravnom licu ili preduzetniku koji se bavi preradom, skladištenjem odnosno izvozom suncokreta, a najviše za 200 tona.

Iznos iz stava 2. ove glave biće određen u zavisnosti od kretanja cene suncokreta na tržištu.

IV. NAČIN REALIZACIJE PROGRAMA

Pravo na finansijsku podršku poljoprivredni proizvođač ostvaruje podnošenjem zahteva u skladu sa javnim pozivom koji raspisuje Uprava.

Javni poziv iz stava 1. ove glave naročito sadrži način i rok podnošenja zahteva, iznos raspoloživih sredstava za raspisani poziv, obrazac zahteva, obaveznu dokumentaciju i druge podatke vezane za taj javni poziv. 

Javni poziv iz stava 1. ove glave objavljuje se na zvaničnoj internet stranici Uprave. 

Uprava utvrđuje ispunjenost uslova za ostvarivanje prava na finansijsku podršku prema redosledu podnošenja zahteva, rešenjem odobrava isplatu i nakon konačnosti rešenja daje nalog za prenos sredstava na namenski račun podnosioca zahteva.

Finansijska podrška isplaćuje se podnosiocu zahteva do utroška sredstava obezbeđenih za sprovođenje ove uredbe.

Ispunjenost propisanih uslova za ostvarivanje prava na finansijsku podršku utvrđuje se na osnovu podataka na dan podnošenja zahteva.

V. PRAĆENJE REALIZACIJE PROGRAMA

Uprava izrađuje izveštaj o realizaciji ovog programa i dostavlja ga Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dostavlja izveštaj Vladi, radi informisanja.                   

 Subvencije  

—> KLIKNITE OVDE! <---

 Pregled Cena Žitarica  

—> KLIKNITE OVDE! <---


— Vaš komentar na nove cene žitarica 
  
—> KLIKNITE OVDE! <---

— Besplatni Agro Saveti 
—> KLIKNITE OVDE! <---

Ostavite odgovor