Влада Србије

 

На основу члана 4. став 1. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину („Службени гласник РС”, бр. 84/19, 60/20 - др. пропис, 62/20 - др. закон и 65/20 - др. закон) и чланa 17. став 1. и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 - УС, 44/14 и 30/18 - др. закон),

Влада доноси

У Р Е Д Б У

О ИЗМЕНАМА УРЕДБЕ О РАСПОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈА У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ У 2020. ГОДИНИ

Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 106/20 од 7. августа 2020. године

Докуменат можете погледати на линку: http://www.minpolj.gov.rs/download/uredba-o-izmeni-uredbe-o-raspodeli-podsticaja-u-poljoprivredi-i-ruralnom-razvoju-za-2020-godinu/