Влада Србије

 

На основу члана 14. став 2. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РСˮ, бр. 62/06, 65/08 - др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 - др. закон), а у вези са чланом 8. Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину (,,Службени гласник РС”, брoj 95/18) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 - УС, 44/14 и 30/18 - др. закон),

 Влада доноси

У Р Е Д Б У

О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ЗАШТИТИ, УРЕЂЕЊУ И КОРИШЋЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2019. ГОДИНУ

 - Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 18/19 од 5. марта 2019. годинe –

Уредбу можете погледати ОВДЕ: file:///C:/Users/User/Downloads/Program%20polj.%20zemlji%C5%A1te%20za%202019%2014.3.19.pdf